Ktl-icon-tai-lieu

tich phân hay

Được đăng lên bởi huu hoang
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên : Vũ Ngọc Thành THPT MƯỜNG SO

Sưu tầm trên các diễn đàn toán học Việt Nam

SƯU TẦM 500 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN
STT

ĐỀ BÀI

1.

π
4

Tính I =

∫

sin x − 2x. cos x
ex ( 1 + sin 2x )

0

2.

π
2

Tính I =

∫
0

3.

e

Tính I =

∫

2x

x 2 . x + ln x

cos x ( 1 + tan x )
2

0

π
6

∫

tan x + x tan 2x
cos 2 2x

0

6.

π
4

8.

dxdx

2

2

3 + cos 2x

0

Tính I =( 1 + tan x ) x − ( x − tan x ) cos

Tính I = ∫
7.

2

∫

e

(1 − x ln x) ln x 4 ln x

1

xe2 x 4 ex

x

dx

1 + 2 cos x
dx
2
0 (2 + cos x)

Tính I = ∫
Tính
10.
Tính
11.

1 + e x + 1 + e− x
5

ex (3x − 1) + x + 1

2

ex (x − 1) + x + 1

∫

2

Tính I = ∫
1

12.
Tính I =

13.dx

∫

∫

dx

dx

( 2x
π
3
π
6

2

+3

)

x2 + 2

ln x ( x cos x − s inx ) + s inx

( ln x. s inx + x

2

−x

)

1

Tính

dx

π
3

9.
dx

x + tan x

Tính I = ∫

Tính I =

x

x 2 − 2. ln x + 1

π
4

5.

dx

3e + sin x(4e + 3 sin x) − 1
dx
(ex + sin x)2

1

4.

CLICK CHUỘT TRÁI VÀO ĐƯỜNG LINK
DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM GỢI Ý


ax (xlna + 1)
∫0 (ax + xlna + 2)2 dx

Sưu tầm trên các diễn đàn : 

2

dx
Giáo viên : Vũ Ngọc Thành THPT MƯỜNG SO
14.

π
3

x sin x + cos x

∫ cos x ( x + cos x ) dx

Tính I =

Sưu tầm trên các diễn đàn toán học Việt Nam
Giáo viên : Vũ Ngc Thành THPT MƯỜNG SO
Sưu tm trên các din đàn toán hc Vit Nam
Sưu tm trên các din đàn : http://k2pi.net/ http://toanphothong.vn/
SƯU TM 500 BÀI TOÁN TÍCH PHÂN
STT ĐỀ BÀI CLICK CHUT TRÁI VÀO ĐƯỜNG LINK
DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM GI Ý
1.
Tính
(
((
( )
))
)
4
x
0
sin x 2x. cos x
I dx
e 1 sin 2x
π
ππ
π
=
==
=
+
++
+
http://k2pi.net/showthread.php?2157-Cau-III-De-
thi-thu-so-4-Tich-phan
2.
Tính
2x x
2
x 2
0
3e sin x(4e 3 sin x) 1
I dx
(e sin x)
π
ππ
π
+ +
+ + + +
+ +
=
==
=
+
++
+
http://k2pi.net/showthread.php?1838-Cau-III-De-
thi-thu-DH-so-3-Tich-phan
3.
Tính
e
2
2
1
x 2. ln x 1
I dx
x . x ln x
+
+ +
+
=
==
=
+
++
+
http://k2pi.net/showthread.php?1537-Cau-III-De-
thi-thu-DH-so-2
4.
Tính
(
((
( )
))
)
4
2
2
0
x tanx
I dx
cos x 1 tan x
π
ππ
π
+
++
+
=
==
=
+
++
+
http://k2pi.net/showthread.php?1500-Topic-
Phuong-phap-tinh-tich-phan-ghep
5.
Tính
6
2
0
tan x x tan 2x
cos 2x
π
ππ
π
+
++
+
=
==
=
http://k2pi.net/showthread.php?1500-Topic-
Phuong-phap-tinh-tich-phan-ghep
6.
Tính
(
((
( )
))
)
(
((
( )
))
)
2 2
4
0
1 tan x x x tanx cos x
I dx
3 cos 2x
π
ππ
π
+
+ +
+
=
==
=
+
++
+
http://k2pi.net/showthread.php?1302-Cau-III-De-
thi-thu-so-1
7.
Tính
4
e
1
4
2x x
(1 x ln x) ln x ln x
I dx
xe e
=
==
=
http://k2pi.net/showthread.php?2423-Tinh-tich-
phan-I-int_-1-e-dfrac-1-x-ln-x-ln-x-sqrt-4-ln-x-xe-
2x-sqrt-4-e-x-dx
8.
Tính
3
2
0
1 2 cosx
I dx
(2 cos x)
π
ππ
π
+
++
+
=
==
=
+
++
+
http://k2pi.net/showthread.php?2340-Tinh-tich-
phan-I-displaystyle-int_-0-frac-pi-3-dfrac-1-2-cos-
x-2-cos-x-2-dx
9.
Tính
x x
dx
1 e 1 e
+ + +
+ + ++ + +
+ + +
http://k2pi.net/showthread.php?2278-Tinh-nguyen-
ham-int-dfrac-dx-sqrt-1-e-x-sqrt-1-e-x
10.
Tính
x
5
x
2
e (3x 1) x 1
dx
e (x 1) x 1
+ +
+ + + +
+ +
+ +
+ + + +
+ +
http://k2pi.net/showthread.php?2252-Tinh-tich-
phan-int_-2-5-dfrac-e-x-3x-1-sqrt-x-1-e-x-x-1-sqrt-
x-1-dx
11.
Tính
(
((
( )
))
)
2
2 2
1
dx
I
2x 3 x 2
=
==
=
+ +
+ ++ +
+ +
http://k2pi.net/showthread.php?2234-Tinh-tich-
phan-I-int-limits_1-2-frac-dx-left-2-x-2-3-right-
sqrt-x-2-2
12.
Tính
(
((
(
)
))
)
(
((
( )
))
)
3
2
2
6
ln x x cos x sinx sinx
I dx
ln x. s inx x x
π
ππ
π
π
ππ
π
+
+ +
+
=
==
=
+
+ +
+
http://k2pi.net/showthread.php?2240-Tinh-tich-
phan-I-int_-frac-pi-6-frac-pi-3-dfrac-ln-x-left-x-
cos-x-operatorname-s-text-inx-right-operatorname-
s-text-inx-left-ln-x-operatorname-s-text-inx-x-2-x-
right-2-dx
13.
Tính
1
x
x 2
0
a (xlna 1)
dx
(a xlna 2)
+
++
+
+ +
+ ++ +
+ +
http://k2pi.net/showthread.php?1847-Tinh-tich-
phan-displaystyle-int_0-1-dfrac-a-x-xlna-1-a-x-
xlna-2-2-dx
tich phân hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tich phân hay - Người đăng: huu hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
tich phân hay 9 10 45