Ktl-icon-tai-lieu

TÍCH PHÂN MẶT

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 8870 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CHƯƠNG IV: TÍCH PHÂN MẶT
§1. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 1
§1. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 2

Tích phân mặt loại 1
Định nghĩa : Cho hàm f(x,y,z) trên mặt S. Chia S
thành n phần tùy ý không dẫm lên nhau. Gọi tên và
diện tích của mỗi mặt đó là ΔSk, k=1, 2, .. , n . Trên
mỗi mảnh đó ta lấy 1 điểm Mk tùy ý và lập tổng
n

Sn = å f (Mk )D Sk
k =1

Cho max(dΔSk) → 0 (dΔSk là đường kính của
mảnh Sk), nếu tổng trên dần đến 1 giới hạn hửu
hạn thì ta gọi đó là tp mặt loại 1 của hàm f(x,y,z)
trên mặt S, kí hiệu là
lim
òò f ( x, y , z )ds = max(d D S
S

k

n

å f (Mk )D Sk

)®0 k =1

Tích phân mặt loại 1
Tính chất :
Diện tích mặt S được tính bởi S = òò ds
S

g
òò (l f + m )ds = l òò fds + m gds
òò
S

S

S

Nếu mặt S được chia thành 2 mặt không dẫm lên
nhau là S1 và S2 thì

òò fds = òò fds + òò fds
S

S1

S2

Tích phân mặt loại 1
Cách tính:
¢
¢
f ( x, y , z )ds = òò f ( x, y , z( x, y )) 1 + z x2 + zy2dxdy
òò
S

Dxy

Trong đó :
Dxy là hình chiếu của S xuống mặt phẳng Oxy (z=0)
Từ pt mặt S là F(x,y,z)=0 ta rút ra z theo x, y để
được z=z(x,y)
Biểu thức

¢
¢
1+ zx2 + zy2 dxdy = ds được gọi là vi

phân của mặt S

Tích phân mặt loại 1
Ví dụ 1: Tính tích phân I1 trên mặt S là phần mặt
nón z2=x2+y2 với 0≤z≤1 của hàm f(x,y,z)=x+y+z
Hình chiếu của S xuống mp z=0 là Dxy : 0≤x2+y2≤1
ì
x
ï z¢ =
ï x
ï
ï
x2 + y 2
ï
2
2
Pt mặt S (z dương) z = x + y → í
ï
y
ï z¢ =
ï y
2
2
ï
x +y
ï
ï
î
Suy ra: ds = 2dxdy

Vậy:

I1 = òò ( x + y + z )ds = òò ( x + y +
S

Dxy

x 2 + y 2 ) 2dxdy

Tích phân mặt loại 1
Đổi tp sang tọa độ cực:
2p

1

0

0

I1 = 2 ò dj ò( r cos j + r sin j + r ) rdr

2p
I1 =
2
3

Tích phân mặt loại 1
Ví dụ 2: Tính tích phân I2 của hàm f(x,y,z)=x+2y+3z
trên mặt S là mặt xung quanh tứ diện x=0, y=0, z=0,
x+2y+3z=6
Mặt S gồm 4 mặt nên tp I2
cũng được chia làm 4 tp
Vì mặt x=0 nên x’y=x’z=0 →
ds=dydz, chiếu xuống mp
x=0 ta được Dyz: ΔOBC

C

B

O
A

I21 = òò fds = òò (2y + 3z )dydz
( x =0)

D OBC

Tích phân mặt loại 1
Tương tự, tp trên 2 mặt tọa
độ còn lại

C

I22 = òò fds = òò ( x + 3z )dxdz
( y =0)

O

D OAC

B
I23 = òò fds = òò ( x + 2y )dxdy
( z=0)

D OAB

A
Cuối cùng, trên mặt x+2y+3z=6 (mp(ABC)). Ta
chiếu xuống mp z=0 thì Dxy: ΔOAB , vi phân mặt :
2
1
z = 2 - y - x Þ ds = 1+ 4 + 1dxdy = 14 dxdy
3
3
9 9
3

Tích phân mặt loại 1
14
fds = òò 6.
dxdy
Do đó: I24 =
òò
3
( x + 2 y + 3 z=6)
D OAB
I2 = I21 + I22 + I23 + I24

Tích phân mặt loại 1
Ví dụ 3: Tính tp I3 của hàm f(x,y,z)=x2+y2+2z trên
mặt S là phần mặt trụ x2+y2=1 nằm trong hình cầu
x2+y2+z2≤2
Chú ý: Ta không thể chiếu S xuống mp z=0 ...
CHƯƠNG IV: TÍCH PHÂN MẶT
§1. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 1
§1. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 2
TÍCH PHÂN MẶT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍCH PHÂN MẶT - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
TÍCH PHÂN MẶT 9 10 924