Ktl-icon-tai-lieu

TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Được đăng lên bởi huudan1712
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN TỰ CHỌN 12
Chủ đề .
TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
A – Lý thuyết :
b

 f (x)dx  F(b)  F(a)  F(x)

B – Bài tập :

a

b
a

Dạng 1 : Bài tập tính tích phân bằng cách áp dụng trực tiếp định nghĩa và các tính chất

I-

Bài 1 : Tính các tích phân sau :
2
3
2 2
3 3
5
4
1
dx
x 2
x  4x
x 1
1,  xdx ; 2,  x 2 dx ; 3,  2 ; 4,   x  4 dx ; 5, 
dx
;
6,
dx
;
7,
dx ;
2
3
3


x
1 x
1
1 2x
1
1 x
3
0
Giải
4

4

x2
42 32
5
1,  xdx =
=
= ;
2 3
2
2
2
3
1

1

x3
1
2,  x dx 
= ;
3 0 3
0
2

dx
1
1  1  1
3,  2 =  x 2 dx =

-  = ;
x 1
2  1  2
1 x
1
2

2

2

3

 x2
 9
 1

4,   x  4 dx    4 x  =   12  -   4  =12 ;
 2

 2
1  2
1
3

x2  2
x2
2
1
1
1 2 1
1
1 
5, 
dx

dx +  2 dx =  dx +  2 dx= x 1 - =  2  1 -   1 =1;
2
2

2x
2x
2x
21
x
2
x1 2
2 
1
1
1
1
2

2

2

2

2

2

3

x3  4 x
4 
4
14

dx   1  4 x 2 dx=  x   =  3   - 1  4  = ;
3
x 1 
3
3
x

1

3

3

6, 
1

5

x 1
1 
1 
32
 x
 1
 1 1 
7,  3 dx =   3  3 dx =   2  3 dx    x 2  x 3 dx    2  
x 
x 
 x 2 x  1 25
1 x
1 x
1 x
1
Bài 2 : Tính các tích phân sau :
5

5

5

5







1,   2sin x  3cos x  dx ;

2,   x  s inx dx ;



3,   s inx  cos x dx


0


4

5,




4



4,  sin 2 x.dx ;
0





6,  cos  x  dx
4


0

1
dx ;
2
sin x.cos 2 x

2

7, 


dx
;
sin 4 x

4

Giải




1,   2sin x  3cos x  dx =  2cos x  3sin x     2cos   3sin     2cos( )  3sin( )   0






2

 x2

2
 cos     0  cos0  
2
2,   x  s inx dx =   cos x   
2

 2
0  2
0






1
1
1

1  cos2 x

4,  sin x.dx  
dx   x  sin 2 x     0  
2
2
2
2
0 2
0
0
2

GV: Đào Thị Thương Hoài

1

GIÁO ÁN TỰ CHỌN 12




5,






4


4



4
4
1
1
1
dx
=
dx

dx  tan x 4  cotx 4  0
2
2
2
2


sin x.cos x
 cos x
 sin x
4
4
4

4
0





 
 3
6,  cos  x  dx  sin  x    sin    sin  
4
4  


4
 4

0






 2






2

dx
1
1
1
cot 3 x  2
1 4
2
7,  4   2
dx

1

cot
x
dx

x




  1 
2
2

3 
3 3
sin x
 sin x
 sin x sin x


2

2

4

4

4

4

Bài 3: Tính các tích phân sau :

x3  1
1
1 x
1,  xdx ; 2,  x dx ; 3,  (x  4)dx ; 4, 
dx ; 5,  2
dx ; 6, 
dx ;
2
x
1

x
x

3x

2
2
0
1
2
3
2
4

1

3

4

4

5

2

x 3  2x  1
7, 
dx
2
x
1
e

Giải :
4

1,

 xdx  6 ;
2
1

2,

1

 x dx  3 ;
2

0
3

3,

 (x  4)dx  12
1
4

x3  1
1
25
4, 
;
dx

(x

)dx

2
2

x
x
4
2
2
4

...
GIÁO ÁN TỰ CHỌN 12
GV: Đào Thị Thương Hoài
1
Chủ đề . TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
A Lý thuyết :
B Bài tập :
I- Dạng 1 : Bài tập tính tích phân bằng cách áp dụng trực tiếp định nghĩa và các tính chất
Bài 1 : Tính các tích phân sau :
1,
4
3
xdx
;
1
2
0
2, ;x dx
2
2
1
3, ;
dx
x
3
1
4, 4 ;x dx
2
2
2
1
2
5, ;
2
x
dx
x
5
3
1
1
7, ;
x
dx
x
Giải
4
4
2 2 2
3
3
4 3 5
1, = = - = ;
2 2 2 2
x
xdx
1
1
3
2
0
0
1
2, = ;
33
x
x dx
2
22
2
2
1
11
1 1 1 1
3, = = - = ;
2 1 2
dx
x dx
x
x




3
3
2
1
1
91
4, 4 4 = 12 - 4 =12 ;
2 2 2
x
x dx x



2
2 2 2 2 2
22
2
2 2 2 2
1
1
1 1 1 1 1
2 2 1 1 1 1 1 1
5, + = + = - = 2 1 - 1 =1;
2 2 2 2 2 2 2
xx
dx dx dx dx dx x
x x x x x



3
33
3
2
3
11
1
4 4 4 14
6, 1 4 = = 3 - 1 4 = ;
33
xx
dx x dx x
x
x

5
5 5 5 5
23
3 3 3 2 3 2
1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1 32
7, = =
25
2
xx
dx dx dx x x dx
x
x x x x x x


Bài 2 : Tính các tích phân sau :
1, 2sin 3cos ;x x dx
0
2, sinx ;x dx
3, sinx cos dx x
2
0
4, sin . ;xdx
4
22
4
1
5, ;
sin . os
dx
x c x
0
6, os
4
c x dx



2
4
4
7, ;
sin
dx
x
Giải
1, 2sin 3cos = 2cos 3sinx x dx x x
2cos 3sin 2cos( ) 3sin( ) 0
 
2
0
0
2, sinx = cos
2
x
x dx x




22
cos 0 os0 2
22
c




2
00
1 os2
4, sin .
2
cx
xdx dx


0
1 1 1
sin2 0
2 2 2 2
xx



b
a
b
f(x)dx F(b) F(a) F(x)
a
TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG - Người đăng: huudan1712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG 9 10 215