Ktl-icon-tai-lieu

Tiệm cận của đồ thị

Được đăng lên bởi manhmn2
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VẤN ĐỀ 5. TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
 Đường thẳng y  y0 gọi là tiệm cận ngang của hàm số y  f  x  nếu ít nhất một trong
các điều kiện sau đây được thỏa mãn:

lim f  x   y0 hoặc lim f  x   y0 .

x 

x 

 Đường thẳng x  x0 gọi là tiệm cận đứng của hàm số y  f  x  nếu ít nhất một trong các
điều kiện sau đây được thỏa mãn:
lim f  x    hoặc lim f  x    hoặc lim f  x    hoặc lim f  x   .

x  x0

x  x0

x  x0

x  x0

 Đường thẳng y  ax  b  a  0  gọi là tiệm cận xiên của hàm số y  f  x  nếu ít nhất
một trong các điều kiện sau đây được thỏa mãn:
lim  f  x    ax  b    0 hoặc lim  f  x    ax  b    0.
x 

x 

 Để xác định các số a, b trong phương trình tiệm cận xiên, ta có thể áp dụng công thức:
* Tìm a  lim

x 

a) y 

* Tìm a  lim

x 1
.
x2

b) y 

a) y  2 x  1 
d) y 
3.

x 2  3x  2
.
x 1

c) y 

x 1
.
x 1
Tìm các tiệm cận đứng và xiên (nếu có) của các hàm số
d) y  2 x 3  3x 2  4 x 1.

2.

* Tìm b  lim  f  x   ax  .
x 

f  x
.
* Tìm b  lim  f  x   ax  .
x 
x 
x
Tìm các tiệm cận đứng và ngang (nếu có) của các hàm số
Hoặc:

1.

f  x
.
x

2
.
x 1

x2  3 x  2
.
2 x2  x  1

x3  x  1
.
x2 1

c) y 

e) y  x 2  4 x  5 x.

Tìm các tiệm cận xiên của các hàm số
1
3
a) y  3 3x 2  x 3 . Đs: y  x  .
4
4

x 2 1  3 x  2
.
2x  2

g) y 

e) y 

b) y 

2 x2  1
.
x 2  3x  2

x 2  x  sin x
.
x

g) y 

2

x 1

b) y  x  1. Đs: y   x.

3

c) y  2 x 2  6 x  4. Đs: y   2  x   .
2

4.

x
2

2 x 2  m  1 x  3
Cho Cm  : y 
.
xm
a) Tìm m để tiệm cận xiên của Cm  đi qua A 1;1.
b) Tìm m để giao của hai tiệm cận của Cm  nằm trên  P : y  x 2  3.

1

.

5.

(TSĐH, A, 2005) Tìm m để hàm số y  mx 
đến tiệm cận xiên của đồ thị hàm số bằng

1
có cực trị và khoảng cách từ điểm cực tiểu
x

1
. Đs: m  1.
2

x 2  2 x 15
. Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ điểm M trên C  đến
x 3
hai tiệm cận của C  bằng một hằng số.

6.

Cho C  : y 

7.

Tìm tất cả các điểm M trên đồ thị hàm số y 

x2  x  1
sao cho tổng khoảng cách từ M
x 1

đến hai tiệm cận nhỏ nhất. Đs:
8.

x 2  (m  2) x  m
Cho hàm số y 
,  Cm  . Tìm m để tiệm cận của  Cm  định trên hai trục
x 1
toạ độ một tam giác có diện tích bằng 8. Đs:

Biên soạn: Thầy Lê Đức Thuận. Email: thuanducle@ymail.com
2

...
1
VẤN ĐỀ 5. TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Đường thẳng
0
y y
gọi tiệm cận ngang của m số
y f x
nếu ít nhất một trong
các điu kiện sau đây được thỏa mãn:
0
lim
x
f x y

hoặc
0
x
f x y

Đường thẳng
0
x x
gọitiệm cận đứng của m số
y f x
nếu ít nhất một trong các
điều kiện sau đây được thỏa mãn:
0
lim
x x
f x

hoặc
0
lim
x x
f x

hoặc
0
lim
x x
f x

hoặc
0
lim .
x x
f x

Đường thẳng
0
y ax b a
gọi tiệm cận xiên của m số
y f x
nếu ít nhất
một trong các điều kiện sau đây được thỏa mãn:
lim 0
x
f x ax b

hoặc
lim 0.
x
f x ax b

Để xác địnhc số a, b trong phương trình tiệm cận xiên, ta có thể áp dụng công thức:
* Tìm
lim .
x
f x
a
x

* Tìm
lim .
x
b f x ax

Hoặc: * Tìm
lim .
x
f x
a
x

* Tìm
lim .
x
b f x ax

1. Tìm các tim cận đứng ngang (nếu có) của các hàm số
a)
1
.
2
x
y
x
b)
2
3 2
.
1
x x
y
x
c)
2
2
2 1
.
3 2
x
y
x x
d)
3 2
2 3 4 1.
y x x x e)
1
.
1
x
y
x
g)
2
1 3 2
.
2 2
x x
y
x
2. Tìm các tim cận đứng xiên (nếu có) của các hàm số
a)
2
2 1 .
1
y x
x
b)
3
2
1
.
1
x x
y
x
c)
2
sin
.
x x x
y
x
d)
2
2
3 2
.
2 1
x x
y
x x
e)
2
4 5 .
y x x x
g)
2
.
1
x
y
x
3. Tìm các tim cận xiên của các hàm số
a)
3
2 3
3 .
y x x
Đs:
1 3
y x .
4 4
b)
2
1.
y x
Đs:
.
y x
c)
2
2 6 4.
y x x
Đs:
3
y 2 x .
2
4. Cho
2
2 1 3
: .
m
x m x
C y
x m
a) Tìm m để tiệm cận xiên của
m
C
đi qua
1;1 .
A
b) Tìm m để giao của hai tim cận của
m
C
nằm trên
2
: 3.
P y x
Tiệm cận của đồ thị - Trang 2
Tiệm cận của đồ thị - Người đăng: manhmn2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tiệm cận của đồ thị 9 10 494