Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh

Được đăng lên bởi lymanas49
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 685 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách sử dụng would rather phụ thuộc vào số lượng chủ ngữ của câu cũng như thời của
câu.
1 Loại câu có một chủ ngữ
Loại câu này dùng would rather ... (than) là lo ại câu di ễn tả s ự mong mu ốn hay ước mu ốn c ủa m ột ng ười và chia làm 2 th ời:
1.1 Thời hiện tại: Sau would rather là nguyên thể. Nếu muốn thành l ập thể phủ định đặt not tr ước nguyên th ể và b ỏ to.
S + would rather + [verb in simple form] ...
Jim would rather go to class tomorrow than today.
Jim would rather not go to class tomorrow.
1.2 Thời quá khứ:
Động từ sau would rather phải là have + P2, nếu muốn thành l ập thể phủ định đặt not tr ước have.
S + would rather + have + [verb in past participle]
Jim would rather have gone to class yesterday than today.
Jim would rather not have gone to the class yesterday.

2 Loại câu có hai chủ ngữ

Loại câu này dùng would rather that (ước gì, mong gì) và dùng trong m ột s ố tr ường h ợp sau:
2.1 Câu cầu khiến ở hiện tại (present subjunctive):
Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay không còn ph ụ thu ộc vào ng ười th ứ hai).Trong tr ường
hợp này động từ ở mệng đề hai để ở dạng nguyên thể bỏ to.Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not tr ước nguyên th ể.
S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] ...
I would rather that you call me tomorrow.
He would rather that I not take this train.
Ngữ pháp nói ngày nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép bỏ that trong c ấu trúc này mà v ẫn gi ữ nguyên hình th ức gi ả định.
2.2 Câu giả định đối lập với thực tế ở hiện tại
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở simple past, to be phải chia là were ở t ất c ả các ngôi.
S1 + would rather that + S2 + [verb in simple past tense] ...
Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.
(His girlfriend does not work in the same department)
Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)
Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng didn't + verb hoặc were not sau ch ủ ng ữ hai.
Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.
Jane would rather that it were not winter now.
2.3 Câu giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng past perfect. Nếu muốn thành l ập th ể ph ủ định dùng hadn't + P2.
S1 + would rather that + S2 + past perfect ...
Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.
(Jill did not go to class yesterday)
Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.

CÁCH SỬ DỤNG WOULD RATHER VÀ WOULD PREFER

Woul...
Cách s d ng would rather ph thu c vào s l ng ch ng c a câu c ng nh th i c a ư ũ ư
câu.
1 Lo i câu có m t ch ng
Lo i câu này dùng would rather ... (than) là lo i câu di n t s mong mu n hay c mu n c a m t ng i và chia làm 2 th i: ướ ườ
1.1 Th i hi n t i: Sau would rather là nguyên th . N u mu n thành l p th ph nh t not tr c nguyên th và b to. ế đị đặ ướ
S + would rather + [verb in simple form] ...
Jim would rather go to class tomorrow than today.
Jim would rather not go to class tomorrow.
1.2 Th i quá kh :
ng t sau would rather ph i là have + P2, n u mu n thành l p th ph nh t not tr c have.Độ ế đị đặ ướ
S + would rather + have + [verb in past participle]
Jim would rather have gone to class yesterday than today.
Jim would rather not have gone to the class yesterday.
2 Lo i câu có hai ch ng
Lo i câu này dùng would rather that ( c gì, mong gì) và dùng trong m t s tr ng h p sau: ướ ườ
2.1 Câu c u khi n hi n t i (present subjunctive): ế
Là lo i câu ng i th nh t mu n ng i th hai làm vi c gì (nh ng làm hay không còn ph thu c vào ng i th hai).Trong tr ng ườ ườ ư ườ ườ
h p này ng t m ng hai d ng nguyên th b to.N u mu n thành l p th ph nh t not tr c nguyên th . độ đề để ế đị đặ ướ
S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] ...
I would rather that you call me tomorrow.
He would rather that I not take this train.
Ng pháp nói ngày nay c bi t là ng pháp M cho phép b that trong c u trúc này mà v n gi nguyên hình th c gi nh. đặ đị
2.2 Câu gi nh i l p v i th c t hi n t i đị đố ế
ng t sau ch ng hai s chia simple past, to be ph i chia là were t t c các ngôi.Độ
S1 + would rather that + S2 + [verb in simple past tense] ...
Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.
(His girlfriend does not work in the same department)
Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)
N u mu n thành l p th ph nh dùng didn't + verb ho c were not sau ch ng hai.ế đị
Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.
Jane would rather that it were not winter now.
2.3 Câu gi nh trái ng c v i th c t quá kh đị ượ ế
ng t sau ch ng hai s chia d ng past perfect. N u mu n thành l p th ph nh dùng hadn't + P2.Độ ế đị
S1 + would rather that + S2 + past perfect ...
Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.
(Jill did not go to class yesterday)
Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.
CÁCH S D NG WOULD RATHER VÀ WOULD PREFER
Would rather and would prefer: có nghĩa là thích ….. hơn
I. Khi ta dùng “would rather” thì ng t theo sau ph i là ng t nguyên m u không “to” Affirmative:độ độ
S + would rather + V(bare inf) + O.
Ex: I would rather study English.
I’d rather go to church than play football.
2. Negative: S + would rather + not + V(bare inf) + O.
Ex: He would rather not study English.
She’d rather not play video games than dance.
II. Khi ta dùng “would prefer” ta chia ra hai tình hu ng. Tình hu ng th nh t n u trong câu ch có m t ế
s ki n ho c m t hành ng thì ng t chính theo sau “would prefer” ph i là ng t nguyên m u có độ độ độ
“to”. Tình hu ng th hai n u trong câu có hai s ki n ho c hai hành ng thì ng t chính theo sau ế độ độ
“would prefer” ph i là V-ing (gerund).
tiếng anh - Trang 2
tiếng anh - Người đăng: lymanas49
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tiếng anh 9 10 517