Ktl-icon-tai-lieu

tiếng anh 6

Được đăng lên bởi tranhonglien90
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1, The Simple Present Tense : ( Thì hiện tại đơn )
* TO BE :
+/ Khẳng định : I am ( ‘m )
He, she, it, this , that, Nam , danh từ số ít .. is ( ‘s )
You ,we , they , these , those , Na and Bao , số nhiều ... are (‘re )
+/ Phủ định : S + am not/ is not ( isn’t ) / are not ( aren’t )
+/ Nghi vấn : Am / Is / Are + S ... ?
Ex : This is my mother .
She isn’t a teacher.
Are Hoa and Nga eleven ?
* Động từ thường :
+/ Khẳng định : I , You , We , They .... + V
He , She , It ..... + Vs/es
( goes / does / brushes / watches / finishes / washes / has ... )
+/ Phủ định : S ( I , You , We , They ... ) + do not ( don’t ) + V
S ( He , She . It ... ) + does not ( doesn’t ) + V
+/ Nghi vấn : Do / Does + S + V ?
Ex : Nam listens to music after school .
I don’t go to school in the afternoon.
Do they play games ?
Cách dùng : Diễn tả 1 thói quen , 1 hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại .
Thường dùng với : Always / often / usually / sometimes / never / everyday /
every morning / after shool / after dinner ....
2, The present progressive tense : ( Thì hiện tai tiếp diễn )

+/ Khẳng định : S + am / is / are + Ving .
+/ Phủ định : S + am not / is not / are not + Ving.
+/ Nghi vấn : Am / Is / Are + S + Ving ?
Ex : Nam and Bao are playing soccer .
My mother isn’t working now.
Are they doing their homework ?
Cách dùng : Diễn tả 1 hành động đang xảy ra vào lúc nói , thường dùng với : now , at the moment , at
present .
Ex : We are watching television now.
Diễn tả 1 hành động mang tính chất tạm thời , không thường xuyên .
Ex : Everyday I go to school by bike, but today I am going by bus.
3. thì tương lai gần.
* khẳng định: S + be going+ to+ V (nguyên thể)+…
* Phủ định: S +be+not+going to+ V (nguyên thể)+
* Nghi vấn: Be +S+ going to + V(nguyên thể)+…
I.

CÁC TỪ ĐỂ HỎI

1/- Các từ hỏi (Kinds of question words)
- What (gì, cái gì)
- Where (đâu, ở đâu)
- When (nào, khi nào)
- Why (tại sao)
- Who (ai – làm chủ ngữ)
- Whom (ai – làm tân ngữ)
- Whose (của ai)
- Which (nào, cái nào)

- How (thế nào...)
2/- Chức năng của các từ hỏi
Từ hỏi

Chức năng

Ví dụ

what

Hỏi thông tin một điều gì

What is your name?

Yêu cầu nhắc lại hoặc xác nhận

What? I can't hear you.
You did what?

what...for

Hỏi lý do

What did you do that for?

when

Hỏi về thời gian

When did he leave?

where

Hỏi nơi chốn

Where do they live?

which

Hỏi về sự lựa chọn

Which colour do you want?

who

Hỏi về người (làm chủ ngữ của câu hỏi)Who opened the door?

whom

Hỏi về người (làm tân ngữ của câu hỏi) Whom did you see?

...
1, The Simple Present Tense : ( Thì hiện tại đơn )
* TO BE :
+/ Khẳng định : I am ( ‘m )
He, she, it, this , that, Nam , danh từ số ít .. is ( ‘s )
You ,we , they , these , those , Na and Bao , số nhiều ... are (‘re )
+/ Phủ định : S + am not/ is not ( isn’t ) / are not ( aren’t )
+/ Nghi vấn : Am / Is / Are + S ... ?
Ex : This is my mother .
She isn’t a teacher.
Are Hoa and Nga eleven ?
* Động từ thường :
+/ Khẳng định : I , You , We , They .... + V
He , She , It ..... + Vs/es
( goes / does / brushes / watches / finishes / washes / has ... )
+/ Phủ định : S ( I , You , We , They ... ) + do not ( don’t ) + V
S ( He , She . It ... ) + does not ( doesn’t ) + V
+/ Nghi vấn : Do / Does + S + V ?
Ex : Nam listens to music after school .
I don’t go to school in the afternoon.
Do they play games ?
Cách dùng : Diễn tả 1 thói quen , 1 hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại .
Thường dùng với : Always / often / usually / sometimes / never / everyday /
every morning / after shool / after dinner ....
2, The present progressive tense : ( Thì hiện tai tiếp diễn )
tiếng anh 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiếng anh 6 - Người đăng: tranhonglien90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
tiếng anh 6 9 10 316