Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh cơ bản

Được đăng lên bởi huydta
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 2541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
luyÖn thi ToEFL

FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT

+1.

Chñ ng÷ (subject). 7

β 1.1 Danh tõ ®Õm ®îc vµ kh«ng ®Õm ®îc.
β 1.2 Qu¸n tõ a (an) vµ the
β 1.3 C¸ch sö dông Other vµ another.
β 1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
β 1.5 Së h÷u c¸ch
β 1.6 Some, any

+2.

§éng tõ ( verb)

β 2.1 HiÖn t¹i (present)
2.1.1

HiÖnt¹i ®¬n gi¶n (simple present)

2.1.2

HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)

2.1.3

Present perfect ( hiÖn t¹i hoµn thµnh)

2.1.4

HiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)

β 2.2 Qu¸ khø ( Past)
2.2.1

Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)

2.2.2

Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).

2.2.3

Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).
häc - häc n÷a -häc m · i

2

luyÖn thi ToEFL

2.2.4

Qu¸ khø hoµn thµnh tiÕp diÔn (past perfect progressive).

β 2.3 T¬ng lai
2.3.1

T¬ng lai ®¬n gi¶n (simple future)

2.3.2

T¬ng lai tiÕp diÔn ( future progressive)

2.3.3

T¬ng lai hoµn thµnh (future perfect)

+3.

Sù hoµ hîp gi÷a chñ ng÷ vµ ®éng tõ.

β 3.1 Chñ ng÷ ®øng t¸ch khái ®éng tõ.
β 3.2 C¸c danh tõ lu«n ®ßi hái ®éng tõ vµ ®¹i tõ sè it.
β 3.3 C¸ch sö dông none, no
β 3.4 C¸ch sö dông cÊu tróc either ... or vµ neither ... nor.
β 3.5 C¸c danh tõ tËp thÓ
β 3.6 C¸ch sö dông A number of/ the number of
β 3.7 C¸c danh tõ lu«n dïng ë sè nhiÒu.
β 3.8 C¸ch dïng c¸c thµnh ng÷ There is, there are

+4.

§¹i tõ

β 4.1 §¹i tõ nh©n xng chñ ng÷ (Subject pronoun)
β 4.2 §¹i tõ nh©n xng t©n ng÷
β 4.3 TÝnh tõ së h÷u
β 4.4 §¹i tõ së h÷u
β 4.5 §¹i tõ ph¶n th©n (reflexive pronoun)

+5.

§éng tõ dïng lµm t©n ng÷

β 5.1 §éng tõ nguyªn thÓ lµm t©n ng÷
β 5.2 Ving dïng lµm t©n ng÷

3

häc - häc n÷a -häc m · i

TiÕng Anh c¬ b¶n

β 5.3 3 ®éng tõ ®Æc biÖt
β 5.4 C¸c ®éng tõ ®øng ®»ng sau giíi tõ
β 5.5 VÊn ®Ò ®¹i tõ ®i tríc ®éng tõ nguyªn thÓ hoÆc Ving lµm t©n ng÷.

+6.

C¸ch sö dông ®éng tõ b¸n khiÕm khuyÕt need vµ dare

β 6.1 need
β 6.2 Dare

+7.

C¸ch dïng ®éng tõ to be + infinitive

+8.

C©u hái

β 8.1 C©u hái yes vµ no
β 8.2 C©u hái th«ng b¸o
8.2.1

who vµ what lµm chñ ng÷.

8.2.2

Whom vµ what lµ t©n ng÷ cña c©u hái

8.2.3

C©u hái dµnh cho c¸c bæ ng÷ (when, where, why, how)

β 8.3 C©u hái gi¸n tiÕp (embedded questions)
β 8.4 C©u hái cã ®u«i

+9.

Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh vµ phñ ®Þnh.

β 9.1 Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh.
β 9.2 Lèi nãi phô ho¹ phñ ®Þnh

+10.

C©u phñ ®Þnh

+11.

MÖnh lÖnh thøc

β 11.1

MÖnh lÖnh thøc trùc tiÕp.

β 11.2

MÖnh lÖnh thøc gi¸n tiÕp.

Kh«ng häc - kh«ng biÕt. Häc råi - sÏ biÕt

4

luyÖn thi ToEFL

+12.

§éng tõ khiÕm khuyÕt.

...
lun thi ToEFL
FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT
+
+1. Chñ ng÷ (subject). 7
β
β
1.1 Danh tõ ®Õm ® îc vµ kh«ng ®Õm ® îc.
β
β
1.2 Qu¸n tõ a (an) the
β
β
1.3 C¸ch sö dông Other vµ another.
β
β
1.4 C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
β
β
1.5 Së h÷u c¸ch
β
β
1.6 Some, any
+
+2. §éng tõ ( verb)
β
β
2.1 HiÖn t¹i (present)
2.1.1 HiÖnt¹i ®¬n gi¶n (simple present)
2.1.2 HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)
2.1.3 Present perfect ( hiÖn t¹i hoµn thµnh)
2.1.4 HiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)
β
β
2.2 Qu¸ khø ( Past)
2.2.1 Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)
2.2.2 Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).
2.2.3 Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).
häc - häc n÷a -häc m i·
2
Tiếng anh cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng anh cơ bản - Người đăng: huydta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Tiếng anh cơ bản 9 10 640