Ktl-icon-tai-lieu

Tiếng anh lớp 10

Được đăng lên bởi vonguyenthienphuc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GT-ĐT TỈNH KON TUM
TRƯỜNG PT-DTNT ĐĂK HÀ

Tổ Sử- Ngoại ngữ

TT

1

2

3

4

5

Mã câu
hỏi

NGÂN HÀNG ĐỀ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011
MÔN ANH VĂN LỚP 10 (Ban cơ bản-hệ 3 năm)

Nội dung

ĐÁP
ÁN

021A

Chọn đáp án đúng cho câu sau:
My father sometimes… to work.
*A. cycles
B. cycle
C. cycling
D. to cycle

A

021C

Chọn câu sắp xếp đúng cho câu sau:
km/ about/ is/ from/ to/ 5/ It/ house/ my / the/ post office.
A. It is 5 km about my house from to the post office.
*B. It is about 5 km from my house to the post office.
C. It is to my house from the post office about 5 km.
D. To my house from the post office about 5 km is it.

B

021B

Chọn câu viết đúng cho câu sau:
How/ your/ sister/ work?
*A. How does your sister go to work?
B. How does your sister to work?
C. How do your sister go to work?
D. How does your sister goes work?

A

021A

Chọn câu trả lời đúng cho câu sau:
Do you ever go to work by bus?
A. Yes, never
B. No, sometimes
*C. Yes, sometimes
D. Yes, I don’t

C

023A

Chọn đáp án đúng cho câu sau:
She is… .She works in a sweet shop.
A. a doctor
B. a nurse
C. an engineer
*D. a shopkeeper

D

6

7

8

9

10

11

023B

Chọn câu viết đúng cho câu sau:
What/ your/ brother/ do/ ?
A. What do your brother do?
*B. What does your brother do?
C. What is your brother do?
D. What does your brother does?

B

023A

Chọn đáp án đúng cho câu sau:
John works… a hospital.
*A. in
B. about
C. on
D. from

A

024A

Chọn đáp án đúng cho câu sau:
It is hot today, …it?
A. is
B. do
C. doesn’t
*D. isn’t

D

024C

Chọn đáp án đúng cho câu sau:
in/ like/ what/ Kon Tum/ weather/ is /the/ now/ ?
*A. What is the weather like in Kon Tum now?
B. What the weather like in Kon Tum is now?
C. What weather like in the Kon Tum is now?
D. What’s weather the in Kon Tum like now?

A

024B

Chọn đáp án đúng cho câu sau:
Summer is…
A. snowy
B. rainy
C. cloudy
*D. sunny

D

024A

Chọn đáp án đúng cho câu sau:
What’s the weather… in Kon Tum?
A. look
*B. like
C. hot
D. cold

B

12

13

14

15

16

17

025A

Chọn đáp án đúng cho câu sau:
Her son can… French
A. speaking
B. speaks
C. to speak
*D. speak

D

025A

Chọn đáp án đúng cho câu sau:
… you play table tennis? No, I can’t
A. are
*B. can
C. do
D. don’t

B

025B

Chọn câu sắp xếp đúng cho câu sau:
can/ do/ we/ what/ ?
*A. What can we do?
B. What we do can?
C. What do we can?
D. What can do we?

A

025C

Chọn đáp án đúng cho câu sau:
girl/ can/ draw/ my/ but/ she/ friend/ can’t/ picture/ cook
A. My girl friend can’t but can she draw picture cook.
B....
SỞ GT-ĐT TỈNH KON TUM
TRƯỜNG PT-DTNT ĐĂK HÀ
TSử- Ngoại ngữ NGÂN HÀNG ĐỀ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011
MÔN ANH VĂN LỚP 10 (Ban cơ bản-hệ 3 năm)
TT
câu
hỏi
Nội dung ĐÁP
ÁN
1
021A
Chọn đáp án đúng cho câu sau:
My father sometimes… to work.
*A. cycles
B. cycle
C. cycling
D. to cycle
A
2 021C
Chọn câu sắp xếp đúng cho câu sau:
km/ about/ is/ from/ to/ 5/ It/ house/ my / the/ post office.
A. It is 5 km about my house from to the post office.
*B. It is about 5 km from my house to the post office.
C. It is to my house from the post office about 5 km.
D. To my house from the post office about 5 km is it.
B
3 021B
Chọn câu viết đúng cho câu sau:
How/ your/ sister/ work?
*A. How does your sister go to work?
B. How does your sister to work?
C. How do your sister go to work?
D. How does your sister goes work?
A
4 021A
Chọn câu trả li đúng cho câu sau:
Do you ever go to work by bus?
A. Yes, never
B. No, sometimes
*C. Yes, sometimes
D. Yes, I don’t
C
5 023A
Chọn đáp án đúng cho câu sau:
She is… .She works in a sweet shop.
A. a doctor
B. a nurse
C. an engineer
*D. a shopkeeper
D
Tiếng anh lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếng anh lớp 10 - Người đăng: vonguyenthienphuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiếng anh lớp 10 9 10 903