Ktl-icon-tai-lieu

Tiết 23 đại số 7

Được đăng lên bởi phamhuong79-hg
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KiÓm tra bµi cò
1. + ThÕ nµo lµ hai ph©n thøc b»ng nhau?
2. + Ch÷a bµi tËp 1b –SGK trang 36

3 x.( x  5) 3 x

2.( x  5)
2

V×: 3x(x + 5).2 = 3x .2(x + 5) = 6x2 + 30

?2

Cho ph©n thøc x h·y nh©n tö vµ mÉu
3
cña ph©n thøc nµy víi x + 2 råi so s¸nh ph©n thøc
võa nhËn ®îc víi ph©n thøc ®· cho.
3x 2 y
. H·y chia c¶ tö vµ mÉu
?3 Cho ph©n thøc
3
6 xy
cña ph©n thøc nµy cho 3xy råi so s¸nh ph©n thøc võa
nhËn ®îc víi ph©n thøc ®· cho.

? 4. Dïng tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc, h·y gi¶i
thÝch v× sao cã thÓ viÕt

a/

2 x( x  1)
2x

( x  1)( x  1) x  1

2 x( x  1)
2 x( x  1) : ( x  1)
2x


( x  1)( x  1) ( x  1)( x  1) : ( x  1) ( x  1)

b/

A
A

B
B

A
A(1)
A : ( 1)  A



B
B.( 1) B : ( 1)  B

?5
• Dïng quy t¾c ®æi dÊu h·y ®iÒn mét ®a thøc
thÝch hîp vµo chç trèng trong mçi ®¼ng thøc
sau:
yx
x y
a/

4 x
x......
-4
x-5
5 x
..........
 2
b/
2
11  x
x  11

BT4/SGK: C« gi¸o yªu cÇu mçi b¹n cho mét vÝ dô vÒ hai ph©n thøc
b»ng nhau. Díi ®©y lµ nh÷ng vÝ dô mµ c¸c b¹n Lan, Hïng, Giang, Huy ®·
cho;
Lan:

Giang:

( x  3) x  3x
 2
(2 x  5) 2 x  5 x
2

4 x x4

3x
3x

Hïng:

( x  1)2 x  1

2
x x
1

Huy:

( x  9)3 (9  x) 2

2(9  x)
2

Em h·y dïng tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc vµ quy t¾c ®æi dÊu ®Ó gi¶i thÝch ai viÕt
®óng, ai viÕt sai. NÕu cã chç nµo sai em h·y söa l¹i cho ®óng
Lêi gi¶i
Lan lµm ®óng v× ®· nh©n c¶ tö vµ
mÉu cña VT víi x
Giang lµm ®óng v× ¸p dông ®óng
quy t¾c ®æi dÊu

Hïng lµm sai v× ®· chia tö cña VT cho
x+1 nhng kh«ng chia mÉu cho x+1
Söa l¹i ….
Huy lµm sai ¸p dông kh«ng ®óng quy
t¾c ®æi dÊu. Söa l¹i ….

H­íng­dÉn­vÒ­nhµ
• Häc thuéc tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc, quy
t¾c ®æi dÊu.
• Lµm bµi tËp 5, 6 (SGK/Tr38)
• Lµm bµi 5 ,6 ,7, 8( SBT/Tr25)
• §äc tríc bµi tiÕp theo.

...
KiÓm tra bµi
1. + ThÕ nµo lµ hai ph©n thøc b»ng nhau?
2. + Ch÷a bµi tËp 1b –SGK trang 36
V×: 3x(x + 5).2 = 3x .2(x + 5) = 6x
2
+ 30
3 .( 5) 3
2.( 5) 2
x x x
x
Tiết 23 đại số 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiết 23 đại số 7 - Người đăng: phamhuong79-hg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tiết 23 đại số 7 9 10 754