Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chí đánh giá nhóm

Được đăng lên bởi xuanmanh-bka
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BTC YOUTH DAY 2014

MẪU ĐÁNH GIÁ NHÓM TNV YOUTH DAY 2014
Người đánh giá: Ban Chuyên viên và chuyên viên phụ trách nhóm thống nhất cùng nhóm trưởng,
có xác nhận của TNV trong nhóm
Cách thức đánh giá: Tính điểm từng nội dung đánh giá và tính điểm tổng.
Khen thưởng: 12 nhóm xuất sắc nhất (tính theo điểm từ xếp từ cao xuống thấp) sẽ nhận được kỉ
niệm chương của chương trình.
Nhóm trưởng được đề xuất các thành viên trong nhóm có hoạt động tốt sẽ nhận
Giấy chứng nhận tham gia Ngày hội từ BTC.
Nhóm:……………………………………………………...Số lượng thành viên:……..……
Nhóm trưởng:………………………………………….…..SĐT:…………………………..
Chuyên viên:……………………………………………….SĐT:…………………………..
TT

1

2

3

4

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Thang
điểm

Số thành viên hoạt động đến ngày 24.8 / Số thành
viên chốt ngày 10.8 = ……./…….
- Đạt từ 90-100%
- Đạt từ 80-90%
- Đạt từ 70-80%
- Đạt từ 60-70%
- Đạt dưới 60%

7 điểm
5 điểm
3 điểm
2 điểm
0 điểm

Số đơn vị máu vận động hiến máu thành công / Số
thành viên = ……./…….
(đơn vị máu vận động hiến máu thành công được tính
là những người trong danh sách vận động được của
nhóm đến hiến máu thành công trong ngày 24.8)
- Đạt từ 100% trở lên
- Đạt từ 80-100%
- Đạt từ 50-80%
- Đạt dưới 50%
- Bằng 0

15 điểm
10 điểm
7 điểm
5 điểm
0 điểm

Nhóm tổ chức tự tuyên truyền và hỗ trợ tuyên
truyền vận động hiến máu theo lịch của BTC.
(không tính ngày tổ chức Vòng quay Youth Day 17.8,
số lượng từ 7-10 thành viên trở lên, đảm bảo hiệu
quả)
- Từ 3 buổi trở lên
- Từ 1-2 buổi
- Không tham gia hoặc không đảm bảo yêu cầu
100% các thành viên của nhóm tham gia học nhảy,
biết nhảy và tham gia màn lập kỉ lục 5000 người
cùng nhảy flashmob.
7 bài: Những trái tim Việt Nam (bắt buộc), Tôi yêu

10 điểm
5 điểm
0 điểm

Điểm

Ghi chú

- Thời gian:………...
- Địa điểm:………….
- Số lượng:…………
- Chuyên viên hỗ trợ
hoặc người phụ trách:
……………………..

BTC YOUTH DAY 2014
Việt Nam, Sống thật một cá tính, 9b, 12b, 18b, 32b.
- Biết nhảy 6-7 bài
- Biết nhảy 4-5 bài
- Biết nhảy 2-3 bài
- Chỉ biết nhảy “Những trái tim Việt Nam”
- Không biết nhảy hoặc không tham gia.

5

6

7

8

Số lượng tham gia tất cả các buổi đào tạo, tập
huấn tập trung, trải nghiệm / Số thành viên
(Tính cả buổi đào tạo tập trung kĩ năng chăm sóc
người hiến máu)
- Đạt từ 90-100%
- Đạt từ 70-90%
- Đạt từ 50-70%
- Đạt dưới 50%
- Không tham gia
Dàn dựng Clip tham gia Bước nhảy Youth Day
(đảm bảo thời gian và hình thức nộp, nội dung clip có
ý nghĩa…)
- Nhóm vào chung kết
- Có tham gia
- Không tham gia
Tham gia chương trình: Vòng quay Youth Day.
(đảm bảo an toàn)
- Từ 90-10...
BTC YOUTH DAY 2014
MẪU ĐÁNH GIÁ NHÓM TNV YOUTH DAY 2014
Người đánh giá: Ban Chuyên viên chuyên viên phụ trách nhóm thống nhất cùng nhóm trưởng,
có xác nhận của TNV trong nhóm
Cách thức đánh giá: Tính điểm từng nội dung đánh giá và tính điểm tổng.
Khen thưởng: 12 nhóm xuất sắc nhất (tính theo điểm từ xếp từ cao xuống thấp) sẽ nhận được kỉ
niệm chương của chương trình.
Nhóm trưởng được đề xuất các thành viên trong nhóm hoạt động tốt sẽ nhận
Giấy chứng nhận tham gia Ngày hội từ BTC.
Nhóm:……………………………………………………...Số lượng thành viên:……..……
Nhóm trưởng:………………………………………….…..SĐT:…………………………..
Chuyên viên:……………………………………………….SĐT:…………………………..
TT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
Thang
điểm
Điểm Ghi chú
1
Số thành viên hoạt động đến ngày 24.8 / Số thành
viên chốt ngày 10.8 = ……./…….
- Đạt từ 90-100%
- Đạt từ 80-90%
- Đạt từ 70-80%
- Đạt từ 60-70%
- Đạt dưới 60%
7 điểm
5 điểm
3 điểm
2 điểm
0 điểm
2
Số đơn vị máu vận động hiến máu thành công / Số
thành viên = ……./…….
(đơn vị máu vận động hiến máu thành công được tính
là những người trong danh sách vận động được của
nhóm đến hiến máu thành công trong ngày 24.8)
- Đạt từ 100% trở lên
- Đạt từ 80-100%
- Đạt từ 50-80%
- Đạt dưới 50%
- Bằng 0
15 điểm
10 điểm
7 điểm
5 điểm
0 điểm
3
Nhóm tổ chức tự tuyên truyền và hỗ trợ tuyên
truyền vận động hiến máu theo lịch của BTC.
(không tính ngày tổ chức Vòng quay Youth Day 17.8,
số lượng từ 7-10 thành viên trở lên, đảm bảo hiệu
quả)
- Từ 3 buổi trở lên
- Từ 1-2 buổi
- Không tham gia hoặc không đảm bảo yêu cầu
10 điểm
5 điểm
0 điểm
- Thời gian:………...
- Địa điểm:………….
- Số lượng:…………
- Chuyên viên hỗ trợ
hoặc người phụ trách:
……………………..
4 100% các thành viên của nhóm tham gia học nhảy,
biết nhảy và tham gia màn lập kỉ lục 5000 người
cùng nhảy flashmob.
7 bài: Những trái tim Việt Nam (bắt buộc), Tôi yêu
Tiêu chí đánh giá nhóm - Trang 2
Tiêu chí đánh giá nhóm - Người đăng: xuanmanh-bka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiêu chí đánh giá nhóm 9 10 563