Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn IEC 6164321 Áp dụng cho các thiết bị truyền thông, tín hiệu.

Được đăng lên bởi Ống Nước Thợ Sửa
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 831 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiêu chuẩn IEC 61643-21
Áp dụng cho các thiết bị truyền thông, tín hiệu.
Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm
Giới thiệu chung:
Mục đích của bộ tiêu chuẩn này đưa ra nhằm mục đích xác định các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị chống
sét bảo vệ các đường tín hiệu truyền thông, tín hiệu thông tin, âm thanh, cảnh báo làm việc với điện áp
thấp. Tất cả các hệ thống này đều có thể bị ảnh hưởng bởi xung sét, lỗi nguồn điện ngay cả do nguyên
nhân trực tiếp hay gián tiếp, các nguyên nhân chủ yếu này ảnh hưởng đến hệ thống gây ra sốc quá áp hoặc
quá dòng hoặc cả hai nguyên nhân trên với cường độ đủ lớn gây ra hư hại đối với các thiết bị trong hệ
thống do xung sét hoặc lỗi nguồn điện. Hệ thống tiêu chuẩn này mô tả các thử nghiệm, các yêu cầu về
việc thiếp lập các phương pháp thử nghiệm thiết bị chống sét và đánh giá khả năng làm việc của thiết bị
chống sét.
Thiết bị chống sét đề cập trong bộ tiêu chuẩn này có thể chỉ chứa phần tử chống quá áp hoặc kết hợp bao
gồm cả phần tử chống quá áp và quá dòng. Thiết bị chỉ chứa duy nhất các phần tử chống quá dòng không
nằm trong phạm vi xem xét của bộ tiêu chuẩn này, tuy nhiên thiết bị bao gồm chỉ các phần tử chứa quá
dòng nằm trong phạm vi xem xét theo phụ lục A (Annex A).
Một thiết bị chống sét có thể kết hợp gồm các phần thử chống quá áp và phần tử chống quá dòng. Tất cả
các phần tử chống sét được thử nghiệm theo phương pháp thử nghiệm chung kiểu "hộp đen" .v.v, số cổng
của thiết bị liên quan đến việc cân nhắc số lượng các lần thử mà không liên quan đến các phần tử nằm
chống sét được tích hợp trong thiết bị, cấu hình của thiết bị được mô tả theo mục 1.2, trong trường hợp
thiết bị gồm nhiều đường thì từng đường một được thử nghiệm riêng rẽ nhưng cũng đồng thời phải thử
nghiệm toàn bộ các đường trong một lần thử nghiệm.
Tiêu chuẩn này bao hàm một loạt các thử nghiệm có điều kiện tương ứng với các yêu cầu và việc sử dụng
một trong các thử nghiệm riêng biệt theo người dùng. Việc yêu cầu của tiêu chuẩn này liên quan đến các
loại thiết bị chống sét khác nhau được mô tả trong mục 1.3. Khi khả năng đáp ứng theo tiêu chuẩn và khả
năng đáp ứng yêu cầu thực tế của thiết bị chống sét được chỉ rõ, Hệ số rủi ro và sự hiểu biết thực tế về
thiết bị là do người dùng, lựa chọn và ứng dụng được áp dụng theo tiêu chuẩn IEC 61643-22.
Nếu thiết bị chống sét là một phần tử duy nhất, thiết bị phải đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn cũng như các
thiết bị khác theo bộ tiêu chuẩn này.

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT ĐIỆN ÁP THẤP
Phần 21: Thiết bị chống sét bảo vệ ...
Tiêu chun IEC 61643-21
Áp dng cho các thiết b truyn thông, tín hiu.
Yêu cu k thut và phương pháp th nghim
Gii thiu chung:
Mc đích ca b tiêu chun này đưa ra nhm mc đích c định các yêu cu k thut ca thiết b chng
sét bo v các đường tín hiu truyn thông, tín hiu thông tin, âm thanh, cnh báo làm vic vi đin áp
thp. Tt c các h thng này đều th b nh hưởng bi xung sét, li ngun đin ngay c do nguyên
nhân trc tiếp hay gián tiếp, các nguyên nhân ch yếu này nh hưởng đến h thng gây ra sc quá áp hoc
quá dòng hoc c hai nguyên nhân trên vi cường độ đ ln gây ra hư hi đối vi các thiết b trong h
thng do xung sét hoc li ngun đin. H thng tiêu chun này t các th nghim, các yêu cu v
vic thiếp lp c phương pháp th nghim thiết b chng sét và đánh gkh năng làm vic ca thiết b
chng sét.
Thiết b chng sét đề cp trong b tiêu chun này có th ch cha phn t chng quá áp hoc kết hp bao
gm c phn t chng quá áp và quá dòng. Thiết b ch cha duy nht các phn t chng quá dòng không
nm trong phm vi xem xét ca b tiêu chun này, tuy nhiên thiết b bao gm ch các phn t cha q
dòng nm trong phm vi xem xét theo ph lc A (Annex A).
Mt thiết b chng sét có th kết hp gm các phn th chng quá áp và phn t chng quá dòng. Tt c
các phn t chng sét được th nghim theo phương pháp th nghim chung kiu "hp đen" .v.v, s cng
ca thiết b liên quan đến vic cân nhc s lượng các ln th không liên quan đến các phn t nm
chng sét được tích hp trong thiết b, cu hình ca thiết b được mô t theo mc 1.2, trong trường hp
thiết b gm nhiu đường thì tng đường mt được th nghim riêng r nhưng cũng đồng thi phi th
nghim toàn b các đường trong mt ln th nghim.
Tiêu chun này bao hàm mt lot các th nghim có điu kin tương ng vi các yêu cu và vic s dng
mt trong các th nghim riêng bit theo người dùng. Vic yêu cu ca tiêu chun này liên quan đến các
loi thiết b chng sét khác nhau được mô t trong mc 1.3. Khi kh năng đáp ng theo tiêu chun và kh
năng đáp ng yêu cu thc tế ca thiết b chng sét được ch rõ, H s ri ro s hiu biết thc tế v
thiết b là do người dùng, la chn và ng dng được áp dng theo tiêu chun IEC 61643-22.
Nếu thiết b chng sét là mt phn t duy nht, thiết b phi đáp ng yêu cu ca tiêu chun cũng như các
thiết b khác theo b tiêu chun này.
Tiêu chuẩn IEC 6164321 Áp dụng cho các thiết bị truyền thông, tín hiệu. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn IEC 6164321 Áp dụng cho các thiết bị truyền thông, tín hiệu. - Người đăng: Ống Nước Thợ Sửa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Tiêu chuẩn IEC 6164321 Áp dụng cho các thiết bị truyền thông, tín hiệu. 9 10 109