Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN NGẠCH CÔNG CHỨC

Được đăng lên bởi trần khánh lâm thảo
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG XẾP HỆ SỐ LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 204/2004/NĐ-CP NGÀY
24/12/2004
Mã
ngạch

Tên ngạch

Loại

SN Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc
VK VK VK VK
NB 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12

01.001 Chuyên viên cao cấp

A3

3 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00 5%

13.093 Kỹ sư cao cấp

A3

3 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00 5%

15.109 Giáo sư-GV cao cấp

A3

3 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00 5%

01.002 Chuyên viên chính

A2

3 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 5%

13.091 Nghiên cứu viên chính

A2

3 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 5%

13.094 Kỹ sư chính

A2

3 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 5%

15.110 PGS-Giảng viên chính

A2

3 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 5%

06.030 Kế toán viên chính

A2

3 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38 5% 8% 11%

15.112 Giáo viên TH cao cấp

A2

3 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38 5% 8% 11%

17.169 Thư viện viên chính

A2

3 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38 5% 8% 11%

01.003 Chuyên viên

A1

3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%

06.031 Kế toán viên

A1

3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%

13.092 Nghiên cứu viên

A1

3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%

13.095 Kỹ sư

A1

3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%

15.111 Giảng viên

A1

3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%

15.113 Giáo viên trung học

A1

3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%

17.170 Thư viện viên

A1

3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%

01.004 Cán sự

B

2 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 5%

7%

9% 11%

06.032 Kế toán viên trung cấp

B

2 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 5%

7%

9% 11%

13.096 Kỹ thuật viên

B

2 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 5%

7%

9% 11%

16.119 Y sĩ

B

2 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 5%

7%

9% 11%

17.171 Thư viện viên trung cấp

B

2 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 5%

7%

9% 11%

15.115 Giáo viên mầm non

B

2 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 5%

7%

9% 11%

06.035 Thủ quỹ CQ, đơn vị

C

2 1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.4 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48 5%

7%

9% 11%

C

06.033 Kế toán viên sơ cấp

2 1.35 1.53 1.71 1.89 2.07 2.25 2.43 2.61 2.79 2.97 3.15 3.33 5%

7%

9% 11%

01.005 Kỹ thuật viên đánh máy

N.viên 2 2.05 2.23 2.41 2.59 2.77 2.95 3.13 3.31 3.49 3.67 3.85 4.03 5%

7%

9% 11%

01.010 Lái xe cơ quan

N.viên 2 2.05 2.23 2.41 2.59 2.77 2.95 3.1...
BẢNG XẾP HỆ SỐ LƯƠNG THEO NGHỊ ĐỊNH 204/2004/NĐ-CP NGÀY
24/12/2004
ngạch
Tên ngạch Loại
SN
NB
Bậc
1
Bậc
2
Bậc
3
Bậc
4
Bậc
5
Bậc
6
Bậc
7
Bậc
8
Bậc
9
Bậc
10
Bậc
11
Bậc
12
VK VK VK VK
01.001 Chuyên viên cao cấp A3 3 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00 5%
13.093 Kỹ sư cao cấp A3 3 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00 5%
15.109 Giáo sư-GV cao cấp A3 3 6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00 5%
01.002 Chuyên viên chính A2 3 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 5%
13.091 Nghiên cứu viên chính A2 3 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 5%
13.094 Kỹ sư chính A2 3 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 5%
15.110 PGS-Giảng viên chính A2 3 4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 5%
06.030 Kế toán viên chính A2 3 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38 5% 8% 11%
15.112 Giáo viên TH cao cấp A2 3 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38 5% 8% 11%
17.169 Thư viện viên chính A2 3 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38 5% 8% 11%
01.003 Chuyên viên A1 3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%
06.031 Kế toán viên A1 3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%
13.092 Nghiên cứu viên A1 3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%
13.095 Kỹ sư A1 3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%
15.111 Giảng viên A1 3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%
15.113 Giáo viên trung học A1 3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%
17.170 Thư viện viên A1 3 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 5%
01.004 Cán sự B 2 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 5% 7% 9% 11%
06.032 Kế toán viên trung cấp B 2 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 5% 7% 9% 11%
13.096 Kỹ thuật viên B 2 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 5% 7% 9% 11%
16.119 Y sĩ B 2 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 5% 7% 9% 11%
17.171 Thư viện viên trung cấp B 2 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 5% 7% 9% 11%
15.115 Giáo viên mầm non B 2 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 5% 7% 9% 11%
06.035 Thủ quỹ CQ, đơn vị C 2 1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.4 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48 5% 7% 9% 11%
06.033 Kế toán viên sơ cấp C 2 1.35 1.53 1.71 1.89 2.07 2.25 2.43 2.61 2.79 2.97 3.15 3.33 5% 7% 9% 11%
01.005 Kỹ thuật viên đánh máy N.viên 2 2.05 2.23 2.41 2.59 2.77 2.95 3.13 3.31 3.49 3.67 3.85 4.03 5% 7% 9% 11%
01.010 Lái xe cơ quan N.viên 2 2.05 2.23 2.41 2.59 2.77 2.95 3.13 3.31 3.49 3.67 3.85 4.03 5% 7% 9% 11%
01.007 Nhân viên kỹ thuật N.viên 2 1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63 5% 7% 9% 11%
01.006 Nhân viên đánh máy N.viên 2 1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.4 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48 5% 7% 9% 11%
01.011 Nhân viên bảo vệ N.viên 2 1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.4 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48 5% 7% 9% 11%
01.008 Nhân viên văn thư N.viên 2 1.35 1.53 1.71 1.89 2.07 2.25 2.43 2.61 2.79 2.97 3.15 3.33 5% 7% 9% 11%
01.009 Nhân viên phục vụ N.viên 2 1.00 1.18 1.36 1.54 1.72 1.90 2.08 2.26 2.44 2.62 2.80 2.98 5% 7% 9%
Ghi chú SNNB : Số năm để xét nâng bậc lương thường xuyên
TIÊU CHUẨN NGẠCH CÔNG CHỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN NGẠCH CÔNG CHỨC - Người đăng: trần khánh lâm thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
TIÊU CHUẨN NGẠCH CÔNG CHỨC 9 10 377