Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn thiết kế Hệ thống kênh tưới

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG..............................
TR ƯỜNG..............................
KHOA………………..

W	X

Tiêu chuẩn thiết kế
Hệ thống kênh tưới

Tiªu chuÈn viÖtnam

TCVN 4118 : 1985
Nhãm H

HÖ thèng kªnh t|íi - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Irrigation systems – Design standard
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu khi thiÕt kÕ míi vµ thiÕt kÕ söa ch÷a c¸c hÖ
thèng kªnh t|íi.
1. Quy ®Þnh chung
1.1. HÖ thèng kªnh t|íi ®|îc ph©n cÊp theo b¶ng 1
B¶ng 1
DiÖn tÝch t|íi (103ha)
Lín h¬n 50
Lín h¬n l0 ®Õn 50
Lín h¬n 2 ®Õn 10
Nhá h¬n hoÆc b»ng 2

CÊp c«ng tr×nh kªnh
II
III
IV
V

Chó thÝch:

1. Khi kªnh t|íi ®ång thêi lµm nhiÖm vô kh¸c (nh| giao th«ng thuû, cÊp n|íc d©n dông
c«ng nghiÖp v.v...) th× cÊp cña kªnh t|íi ®|îc lÊy theo cÊp cña kªnh lµm nhiÖm vô
nÕu kªnh t|íi cã cÊp thÊp h¬n.
2. CÊp cña c¸c c«ng tr×nh trªn kªnh t|íi còng ®|îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 1. Khi cã kÕt
hîp víi cÊp cña c¸c c«ng t1'in// trªn kªnh t|íi lÊy theo cÊp cña c¸c c«ng tr×nh kÜ
thuËt nµy cña c«ng tr×nh trªn kªnh t|íi cã cÊp thÊp h¬n.

1.2.

1.3.

HÖ thèng kªnh t|íi bao gåm c¸c kªnh thuéc m¹ng l|íi kªnh t|íi vµ c¸c c«ng tr×nh
trªn kªnh. C¸c c«ng tr×nh trªn kªnh bao gåm: c¸c c«ng tr×nh lÊy n|íc, ®iÒu tiÕt, ®o
n|íc, chuyÓn n|íc, tiªu n|íc, x¶ n|íc, khi cã sù cè vµ x¶ n|íc cuèi kªnh kªnh,
c«ng tr×nh giao th«ng vµ c¸c c«ng tr×nh qu¶n lÝ hÖ thèng kªnh t|íi.
M¹ng l|íi kªnh t|íi bao gåm: kªnh chÝnh c¸c kªnh nh¸nh cÊp I, c¸c kªnh nh¸nh cÊp
II, c¸c kªnh nh¸nh cÊp III, v.v... vµ c¸c kªnh nh¸nh cÊp cuèi cïng dÉn n|íc vµo
kho¶ng (l«) s¶n xuÊt.
Chó thÝch:
1. Kªnh chÝnh dÉn n|íc tõ nguån n|íc (t¹i ®Çu mèi thuû lùc) ph©n phèi n|íc cho c¸c kªnh
2.

Kªnh nh¸nh cÊp I dÉn n|íc tõ kªnh chÝnh ph©n phèi n|íc cho c¸c kªnh nh¸nh cÊp II,

3. Kªnh nh¸nh cÊp II dÉn n|íc tõ kªnh nh¸nh cÊp I ph©n phèi n|íc cho c¸c kªnh nh¸nh cÊp III,
v.v...

1.4.

Nh÷ng kÝ hiÖu c¸c kªnh thuéc m¹ng l|íi kªnh t|íi ®|îc quy ®Þnh nh| sau:
Kªnh chÝnh: K.C;
Kªnh nh¸nh cÊp I: Nl, N2, N3; v.v...;

Tiªu chuÈn viÖtnam

TCVN 4118 : 1985

Kªnh nh¸nh cÊp II: Nl- l; Nl- 2; Nl- 3; v.v... ,
N2- l; N2- 2; N2- 3; v.v. ..;
N3- l; N3- 2; N3- 3 l v.v...
Kªnh nh¸nh cÊp III: Nl- l- 1; Nl- l- 2; Nl- 1- 3; v.v...
N1- 2- l , Nl- 2- 2; Nl- 2- 3.
Chó thÝch:
1. Trong tr|êng hîp mét hÖ thèng kªnh t|íi cã nhiÒu kªnh chÝnh th× ký hiÖu nh| sau: K.C1; K.C2,
K.C3 v.v... (chØ sè 1; 2; 3;v.v...) ®¸nh theo chiÒu kim ®ång hå
2. Nh÷ng kÝ hiÖu 1 chØ sè cña kªnh nh¸nh biÓu thÞ kªnh nh¸nh cÊp I; cã hai trÞ sè biÒu thÞ kªnh
nh¸nh cÊp II; cã ba chØ sè, biÒu thÞ kªnh nh¸nh cÊp III; v.v...
3. ChØ sè biÓu th...
TRƯỜNG.............................. TR
KHOA……………….. KHOA………………..
WX WX
Tiêu chun thiết kế Tiêu chun thiết kế
H thng kênh tưới H thng kênh tưới
ƯỜNG..............................
Tiêu chuẩn thiết kế Hệ thống kênh tưới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn thiết kế Hệ thống kênh tưới - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiêu chuẩn thiết kế Hệ thống kênh tưới 9 10 899