Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KÍ HIỆU BẰNG CHỮ CÁC ĐẠI LƯỢNG

Được đăng lên bởi Oggy Oggy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM DÀNH CHO KTS
tiªu chuÈn viÖt nam TCXD 4 : 1993
KÝ hiÖu b»ng ch÷ cña c¸c ®¹i l|îng
Symbolic charaters of quantilies
1. Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸ch dïng c¸c ch÷ cña b¶ng ch÷ c¸i Hy L¹p vµ b¶ng ch÷ c¸i
Latinh, trõ ch÷"o" viÕt hoa vµ viÕt th|êng ®Ó kÝ hiÖu c¸c ®¹i l|îng h×nh häc th|êng
dïng trªn c¸c b¶n vÏ kÜ thuËt vµ c¸c tµi liÖu kÜ thuËt
2. KÝ hiÖu b»ng ch÷ cña c¸c ®¹i l|îng th|êng dïng ®|îc qui ®inh nh| sau:
Tªn gäi cña c¸c ®¹i l|îng KÝ hiÖu
ChiÒu dµi l, L
ChiÒu réng b, B
ChiÒu cao, chiÒu s©u h, H
ChiÒu dµy s, S
B¸n kÝnh r, R
§|êng kÝnh d, D
Chu vi u
DiÖn tÝch A, S
ThÓ tÝch V
§é dèc, (®é nghiªng) i
§é cong
U
B|íc (ren, b¸nh r¨ng, lß xo) p
Sè r¨ng (cña b¸nh r¨ng, dØa, xÝch,dao phay...) z
M« ®un cña b¸nh r¨ng, vÝt v« tËn m
Gãc ph¼ng
D, E, J vµ c¸c ch÷ Hy l¹p viÕt th|êng
kh¸c
KÝch th|íc mÐp v¸t c
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®|êng trôc vµ c¸c ®|êng t©m a
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bu l«ng, ®inh t¸n trong mèi ghÐp t
u cã hai hay nhiÒu kÝ hiÖu chØ dïng cïng mét ®¹i l|îng th× c¸c kÝ hiÖu ®ã cã vai
trß nh| nhau.
Trªn cïng mét b¶n vÏ hoÆc tµi liÖu kÜ thuËt, ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn, chØ dïng mét kÝ hiÖu
cho cïng mét ®¹i l|îng
3. Khi cÇn ph©n biÖt c¸c gtrÞ kh¸c nhai cña nhiÒu ®¹i l|îng cïng lo¹i ®|îc kÝ hiÖu
b»ng cïng mét ch÷, ng|êi ta dïng c¸c chØ sè b»ng ch÷ sè ¶ rËp hoÆc ch÷ La Tinh
th|êng hoÆc phèi hîp c¶ sè vµ ch÷. ChØ sè ®|îc dÆt bªn ph¶i, phÝ d|íi cña kÝ hiÖu
b»ng ch÷
dô: r
r
, r
2
, r
3
, ...; H
a
, H
b
, H
c
,...; V
1
, V
2
, V
3
,...Cho phÐp ghi chØ sè ngang hµng víi kÝ
hiÖu b»ng ch÷ nÕu ®iÒu nµy kh«ng g©y nhÇm lÉn trong khi sö dông b¶ng vÏ hoÆc tµi
liÖu kÜ thuËt.
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KÍ HIỆU BẰNG CHỮ CÁC ĐẠI LƯỢNG - Người đăng: Oggy Oggy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KÍ HIỆU BẰNG CHỮ CÁC ĐẠI LƯỢNG 9 10 118