Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KÍ HIỆU CÁC PHÒNG

Được đăng lên bởi Oggy Oggy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM DÀNH CHO KTS
Tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5897 : 1995
B¶n vÏ kÜ thuËt - B¶n vÏ x©y dùng -C¸ch kÝ hiÖu c¸c c«ng
tr×nh vµ bé phËn c«ng tr×nh KÝ hiÖu c¸c phßng vµ c¸c diÖn
tÝch kh¸c
1. Ph¹m vi vµ lÜnh vùc ¸p dông
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu vÒ hÖ thèng kÝ hiÖu vµ c¸ch ®Æt kÝ hiÖu cho
c¸c phßng vµ cho c¸c diÖn tÝch kh¸c trong mét hay nhiÒu c«ng tr×nh. Trong tiªu chuÈn
nµy, tõ "phßng" bao hµm c¶ c¸c diÖn tÝch C¸c kÝ hiÖu ®|îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh vµ ®¸nh
sè trong c¸c tµi liÖu cña hå s¬ thiÕt kÕ. Tiªu chuÈn nµy chñ yÕu ®|îc ¸p dông trong
c¸c giai ®o¹n thiÕt kÕ vµ thi c«ng. §èi víi nh÷ng thiÕt kÕ lín, hÖ thèng kÝ hiÖu nµy cã
thÓ më réng, nh|ng nªn phï hîp víi nh÷ng chØ dÉn vÒ b¶o d|ìng c«ng tr×nh. §èi víi
nh÷ng mÆt b»ng cã tÝnh linh ho¹t dïng c¸c kÕt cÊu ®óc s½n, c¸c täa ®é cÇn ®|îc ®|a
vµo ngay ë giai ®o¹n ®Çu.
2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn
TCVN 6082 : 1995 (ISO 1046). B¶n vÏ x©y dùng nhµ vµ kiÕn tróc. Tõ vùng
TCVN 6003 : 1995 (ISO 4157/1. B¶n vÏ kÜ thuËt -B¶n vÏ x©y dùng -phÇn 1: C¸ch kÝ
hiÖu c«ng tr×nh vµ bé phËn c«ng tr×nh.
3. Nguyªn t¾c ®Æt kÝ hiÖu
3.1. Sè c¸c phßng ®|îc ®¸nh cho mçi tÇng nhµ, theo thø tù liªn tôc trong ph¹m vi cña
c¸c bé phËn c«ng tr×nh.
3.2. NÕu cã vµi c«ng tr×nh trong mét thiÕt kÕ, sè c¸c phßng ®|îc ®¸nh ®éc lËp cho tõng
c«ng tr×nh theo 3.1.
3.3. Sè vµ tªn gäi cña phßng ®|îc ghi trªn cïng mét chç nh| sau:
324 Phßng tiÕp t©n
Phßng ghi ©m
§Ó cho râ rµng, sè vµ tªn gäi ®|îc g¹ch d|íi
3.4. NÕu kh«ng ®ñ chç, chØ cÇn ghi con sè cña phßng nh| sau:
326
3.5. Sè phßng gåm c¸c ch÷ sè. Sè thø nhÊt chØ sè tÇng cña c«ng tr×nh vµ c¸c sè sau lµ
nh÷ng sè chØ sè phßng thuéc tÇng ®ã.
TÇng 1: Sè phßng 101 - 199 (1 001 - 1 999)TÇng 2: Sè phßng 201 - 299 (2 001 - 2
999) v.v...)
3.6. CÇn ®¸nh sè phßng cho mçi tÇng sao cho h|íng ®i trong ng«i nhµ ®|îc dÔ dµng. Cã
thÓ theo chiÒu kim ®ång hå, sao cho ng|êi ta tíi c¸c phßng tõ cöa chÝnh hoÆc chç ra
cuèi cïng ë bªn tr¸i ng«i nhµ.
3.7. Nh÷ng chç hÑp nh| chç röa dông cô hay nhµ vÖ sinh ®|îc g¾n víi sè cña phßng
(diÖn tÝch nh| tñ lÈn trong t|êng cã thÓ mang sè cña phßng mµ nã phô thuéc nh|ng
cã thªm mét chØ sè sau).
3.8. NÕu cã mét phßng míi ®|îc thªm vµo sau trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, khi mµ c¸c
phßng ®· ®|îc ®¸nh sè råi, th× phßng míi sÏ ®|îc mang sè cña phßng mµ diÖn tÝch
bÞ chiÕm. Hai phßng chØ kh¸c nhau ë nh÷ng chç thªm vµo nh| sau:
127 A
127B
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KÍ HIỆU CÁC PHÒNG - Trang 2
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KÍ HIỆU CÁC PHÒNG - Người đăng: Oggy Oggy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KÍ HIỆU CÁC PHÒNG 9 10 937