Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận

Được đăng lên bởi tangtienngoc-gmail-com
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1481 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Ch¬ng 1
PhÇn më ®Çu
§Êt níc ®ang trong thêi ®æi míi x©y dùng b¶o quèc XHCN,
x©y dùng mét héi phån vinh h¹nh phóc D©n giÇu níc m¹nh héi
c«ng b»ng v¨n minh”. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i ®æi míi
,ph¸t triÓn kinh g¾n liÒn v¬Ý ®æi míi chÝnh trÞ trong ®ã c«ng t¸c gi¸o dôc
vµ ®µo t¹o ®ãng vai trß quan träng.
MÊy n¨m gÇn ®©y §¶ng Nhµ níc ®· rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy ®Æc
biÖt viÖc ®µo t¹o häc sinh, sinh viªn ë c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung
häc chuyªn nghiÖp n¬i héi cña c¸c nh©n tµi t¬ng lai cña ®Êt níc. ChÝnh
vËy mµ hÖ thèng c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng ,trung häc chuyªn nghiÖp kh«ng
ngõng ®îc c¶i hoµn thiÖn ,kÐo theo cuéc sèng cña sinh viªn còng nh÷ng
biÕn ®éng râ rÖt. Hµng n¨m hµng ngh×n sinh viªn ra trêng ®· gãp søc lùc ,
tri thøc ,trÝ tuÖ cña m×nh vµo c«ng cuéc ®æi míi ®Êt níc .Nhng bªn c¹nh ®ã
vÉn tån t¹i mÆt tr¸i , nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc trong cuéc sèng sinh viªn vÉn
cßn tån t¹i xu híng t¨ng nhanh. thÓ chÊt lîng häc tËp cña sinh
viªn biÓu hiÖn xuèng cÊp trong sinh ho¹t ( Lèi sèng , hµnh ®éng suy
nghÜ ) kh«ng lµnh m¹nh, sèng thiÕu niÒm tin vµo t ¬ng lai vµo tëng §¶ng
céng s¶n vµ chÕ ®é CNXH.
HiÖn tîng nµy ®· ®ang trë thµnh vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Êu cña
nghµnh gi¸o dôc. VÊn ®Ò ®Æt ra ph¶i t×m ®îc nguyªn nh©n nh÷ng gi¶i
ph¸p thÝch hîp ®Ó ng¨n chÆn ,gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc
®ã .
Nh chóng ta ®· biÕt hiÖn tîng tiªu cùc trong sinh viªn còng nh bao vÊn ®Ó
héi kh¸c vËy ®øng tr íc gãc ®é triÕt häc theo em nghÜ ®Ó gi¶i quyÕt
vÊn ®Ò nµy mét c¸ch tèi u nhÊt , hiÖu qu¶ nhÊt chóng ta cÇn vËn dông quan
®iÓm c¬ b¶n cña Mac-Lªnin ®Ó chØ ra nguån gèc , nguyªn nh©n lµm ph¸t sinh
hiÖn tîng tiªu cùc .
1
Tiểu luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận - Người đăng: tangtienngoc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tiểu luận 9 10 703