Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận bạo lực học đường

Được đăng lên bởi Phạm Minh Bình
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Tiểu luận triết học - Phạm Minh Bình CĐ 18.04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ
KHOA CƠ - ĐIỆN TỬ


TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC
TÊN ĐỀ TÀI: Vận dụng quan điểm xem xét khách quan và quan
điểm xem xét toàn diện tìm hiểu về những nguyên nhân dẫn tới
tình trạng bạo lực học đường hiện nay.

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: Phạm Minh Bình
MÃ SINH VIÊN: 13130258
LỚP: CĐ 18.04
NHÓM: 02

Hà Nội – 2014

1/17

Tiểu luận triết học - Phạm Minh Bình CĐ 18.04

MỤC LỤC
Phần A: Lời mở đầu

3

Phần B: Phần nội dung.
1

.

Khái niệm về bạo lực học đường.

4-15
4

2. Tình trạng bạo lực học đường hiện nay.

5-7

3. Nguyên nhân hành vi của bạo lực học đường.

8-10

+ Nguyên nhân xã hội
- Nguyên nhân kinh tế
- Nguyên nhân công nghệ
- Nguyên nhân ý thức xã hội
+ Nguyên nhân gia đình
+ Nguyên nhân từ nền giáo dục
+ Nguyên nhân bản thân
4. Hậu quả.
+ Đối với nạn nhân.
+ Đối với người gây ra bạo lực.
5. Giải pháp khắc phục
+
+
+
+

Đối
Đối
Đối
Đối

với
với
với
với

11

12-15

học sinh.
gia đình.
nhà trường.
xã hội.

Phần C: Kết luận

16

2/17

Tiểu luận triết học - Phạm Minh Bình CĐ 18.04

A. LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thi trường, giáo dục đào tạo ngày càng
có chất lượng cao về tri thức. Bên cạnh những mặt tích cực của nền giáo dục,
Bạo lực học đường đang chở thành vấn đề nhức nhối trong toàn ngành giáo
dục. Khi nhắc tới Bạo lực học đường, bạn nghĩ ngay đến việc các bạn nam
sinh đánh nhau vì nhứng lí do tức cười như : nhìn đểu, sĩ diện trước mặt bạn
gái… Hiện nay, xu hướng bạo lực hoc đường đang lan sang cả nữ sinh và
ngày càng gia tăng.
Trước vấn đề bạo lực học đường gia tăng, Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành
quy định về việc tăng cường giáo dục đạo đức trong giới học sinh nhất là học
sinh cấp II và cấp III nhằm rèn luyện cho sinh viên nhứng kĩ năng sống cần
thiết để giúp cho hoc sinh có cách ứng sử tốt với thầy cô, gia đình bạn bè, và
xã hội.
Trước sự bức súc của dư luận và báo đài gần đây có phản ảnh về những clip
nữ sinh đánh nhau và được chính những người bạn thân của các em tung lên
mang. Để hiểu rõ thực trạng, nguyên nhân, và tìm ra giải pháp khắc phục cho
vấn để dó, em đã lựa chọn đề tài bạo lực học đường ở Việt Nam.
Với mục đích như trên, đối tượng nghiên cứu của để tài tập trung vào những
bạn học sinh, thầy cô và phụ huynh học sinh, những nhà quản lí giao dục nhất
là đối với các em học sinh để tìm ra nguyên nhân của thực trạng của vấn đề
bạo lực học đường.
Do vậy, tiểu luận đã sử dụng các phương phấp nghiên cứu khoa học như:
quan điểm xem xét khách q...
Tiểu luận triết học - Phạm Minh Bình CĐ 18.04





 !"#$"%&'(")*+,-.,-/012342&'("56&'("
)*+,-.,-/0076"#*8"09,2*+'5:"2;"%"%'<=""2>"#?"0@*
09"20AB"%CB7DE42F4)GH"%2*8""(<I
 J : K2B,L*"2M9"2
LNJ OPOPQRST
UKOTIQV
WLQR
6X*YRQOV
1/17
Tiểu luận bạo lực học đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận bạo lực học đường - Người đăng: Phạm Minh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận bạo lực học đường 9 10 169