Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận chuyên đề : Tâm lý học dạy học Đại học

Được đăng lên bởi Khoa Nguyen Hoang Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 984 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
*************

TIỂU LUẬN
CHUYÊN ĐỀ: TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC ĐẠI HỌC

Tên đề tài:

HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN.
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP
CỦA SINH VIÊN

Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Anh Khoa
Học viên lớp BDNVSP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ

Huế, 7/2015
0

1. MỞ ĐẦU
Sinh viên là người học tập tại các trường đại học, cao đẳng. Ở đó họ được
truyền đạt kiến thức bài bản về một ngành nghề, chuẩn bị cho công việc sau này
của họ. Họ được xã hội công nhận qua những bằng cấp đạt được trong quá trình
học. Quá trình học của họ theo phương pháp chính quy, tức là họ đã phải trải
qua bậc tiểu học và trung học.
Sinh viên là những người đã trưởng thành về thể chất và có sự phát triển
tương đối hoàn thiện về mặt sinh lý. Về mặt xã hội, Sinh viên là người trưởng
thành có đấy đủ tư cách pháp nhân, có đầy đủ điều kiện để thực hiện các nghĩa
vụ và quyền lợi của một công dân.
Với vị thế và mục đích của mình, sinh viên có các hoạt động cơ bản như:
học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động chính chính trị xã hội … trong đó hoạt
động học tập của sinh viên là hoạt động chủ đạo.
2. NỘI DUNG
2.1. Hoạt động học tập của sinh viên
a. Hoạt động học tập của sinh viên
Hoạt động chủ đạo của sinh viên là hoạt động học tập. Nhưng so với hoạt
động học tập của học sinh phổ thông, việc học tập của sinh viên có nhiều điểm
khác.Trước hết hoạt động học tập của học sinh, sinh viên cũng là quá trình nhận
thức nhằm chiếm lĩnh những tri thức trong kho tàng trí tuệ của nhân loại. Điểm
khác nhau là khi tiến hành hoạt động học tập, sinh viên không thể chỉ nhận thức
thông thường mà tiến hành hoạt động nhận thức mang tính chất nghiên cứu trên
cơ sở tư duy độc lập, sáng tạo phát triển ở mức độ cao để chuẩn bị cho một
ngành nghề nhất định có chuyên môn năng lực cao. Vì vậy, hoạt động học tập
của sinh viên còn gọi là hoạt động học tập nghề nghiệp. Vốn học vấn tiếp thu
được trong thời kỳ này hết sức quan trọng vì nó là công cụ để họ tiến hành tham
gia vào lĩnh vực nghề nghiệp sau này và là nền tảng cho hoạt động tự học, tự
1

nghiên cứu. Một điều khác nữa so với hoạt động học tập của học sinh phổ thông
thì hoạt động học tập của sinh viên mang tính tự giác, tích cực chủ động hơn.
Sinh viên ngoài giờ lên lớp theo chương trình chính khoá, họ còn phải tích cực
đọc thêm sách và tài liệu tham khảo để tự phát triển kiến thức cho mình, tranh
thủ sự giúp đỡ của giảng viên để đào sâu kiến thức chuyên môn. Có như vậy,
sau khi ra trường họ mới vững vàng trong công việc củ...
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
*************
TIỂU LUẬN
CHUYÊN ĐỀ: TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC ĐẠI HỌC
Tên đề tài:
HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN.
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP
CỦA SINH VIÊN
Người thực hiện: Nguyễn Hoàng Anh Khoa
Học viên lớp BDNVSP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
Huế, 7/2015
0
Tiểu luận chuyên đề : Tâm lý học dạy học Đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận chuyên đề : Tâm lý học dạy học Đại học - Người đăng: Khoa Nguyen Hoang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận chuyên đề : Tâm lý học dạy học Đại học 9 10 958