Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận cuối khóa lớp quản lí giáo dục

Được đăng lên bởi haminhnguyenngoc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
1.1. Lý do pháp lý
Trong nhà trường phổ thông, việc đánh giá hoạt động sư phạm của nhà
giáo hàng năm là một hoạt động hết sức quan trọng. Bởi đánh giá hoạt động sư
phạm của giáo viên nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo,
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Một trong những nội
dung không thể thiếu được trong việc đánh giá hoạt động sư phạm của nhà giáo,
đó là đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, thông qua kiểm tra giờ dạy
trên lớp của giáo viên.
Luật Giáo dục năm 2005 được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua
ngày 14/6/2005 (có điều chỉnh, sửa đổi một số điều vào năm 2009) Tại điều 16
quy đị nh vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục: “Cán bộ quản lý
giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt
động giáo dục.”…
Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ
thông có nhiều cấp học, ban hành theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ban
hành ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, có hiệu lực từ ngày
15/5/2011 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trong quản lý giáo
viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá
xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với
giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp
đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà
nước;” …
Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục &
Đào tạo, hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục và thanh tra
hoạt động sư phạm của nhà giáo.
Dựa vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc và kế hoạch năm học 2014 – 2015 của trường
THCS Ngọc Liên.
Muốn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và phát triển nhà trường, người làm
công tác quản lý cần phải xây dựng kế hoạch kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo
viên một cách khoa học, nhằm nâng cao năng lực sư phạm của đội ngũ giáo
viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường.
1.2. Lý do về lý luận
Qua học tập và nghiên cứu các chuyên đề về công tác thanh tra, kiểm tra
trong giáo dục phổ thông, chuyên đề về công tác quản lý các hoạt động dạy học
trong trươ...



 !"#$%
&'()*+,)-./
01)-.+2#34
+!56!.
0,27+* !56+*
&8&#
9!:;+2<==>.?!@50AB5C"D !
*EFGHG<==>I0J!KL@J!<==MNJ!EH
!*O PQ !7R+2STUQ !7R
+24P !" !7RJ!
+2#VW
XJ!!"Y%!"
0J!-"QZ@E<G<=EEG[$;\XQ
*<]G^G<=EE$%$;+2_X0!,`*
E>G>G<=EE !*O2 !*Ja!% !7R
&)&b !7R!*&b)56
(&)&b,5Z%5K!:@8
&)&b,!*6+2&)&b5R.
cb:J!&)&Z !*Od
8bVW
@F^G<==HG[$;\X*<=GE=G<==H$;+2_
X8+e+Y%+2
#
\,Y82"<=EFf<=E>gP;
+2X!*d"9h5"<=EFf<=E>
aUid"9&#
3!@2()*+,6
 !7R17()*+,556+*&8
&5"'),/
&01)-.7+*#

?!":&!!*&JJ56
+2!*&JJ !7R+*"
#:'"*!@ !"YQ7
0j- !*O5 !7+2#a+*
".6*!Q'k+*"&884&
8@Q"#;&8&7Q4k"
lj/*.lJel!*:c/m6
E
Tiểu luận cuối khóa lớp quản lí giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận cuối khóa lớp quản lí giáo dục - Người đăng: haminhnguyenngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận cuối khóa lớp quản lí giáo dục 9 10 930