Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA QLGD

Được đăng lên bởi trungtop1976
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
Tr
ang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.

I.
1.
2.
II.
III.

A. PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Mục đích của đề tài
Khách thể và đối tượng nghiên cứu
Giả thuyết khoa học
Nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu
Đóng góp đề tài
Cấu trúc đề tài
B. PHẦN NỘI DUNG
Chương I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS HẢI LÂM.
SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU
MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN
Khái niệm về quản lý
Quản lý giáo dục
Khái niệm về quá trình dạy học
Khái niệm quản lý quá trình dạy – học
NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC
Chức năng của người hiệu trưởng trường THCS với công tác quản lí
nâng cao chất lượng dạy học
Phương tiện quản lý của Hiệu trưởng trường THCS Hải Lâm
NỘI DUNG QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
Mục tiêu
Nôi dung quản lý của hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng dạy - học
Chương II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNGDẠY - HỌC Ở TRƯỜNG THCS HẢI LÂM.
KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH ĐỊA LÝ, KINH TẾ, VĂN HÓA
XÃ HỘI CỦA XÃ HẢI LÂM
Điều kiện tự nhiên
Đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội
KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS HẢI LÂM
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG
Người thực hiện: Nguyễn Hữu Lưu: Lớp BDCBQL Khoa BDCBQL&GV Trường CĐSP Quảng Trị

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

6
6
7
8
9

10
13
15
15

19
19
19

1

1.

ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY - HỌC
Ở TRƯỜNG THCS HẢI LÂM
Thực trạng về nhận thức cán bộ giáo viên
Thực trạng biện pháp quản lí hoạt động dạy - học của hiệu trưởng
trường THCS Hải Lâm
Chương III
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
DẠY – HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG THCS HẢI LÂM
NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP
Căn cứ cơ sở lý luận
Cơ sở thực tiễn
CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HẢI LÂM
KHẢO NGHIỆM TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CÁC BIỆN PHÁP
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết luận

2.

Khuyến nghị

1.
2.

I.
1.
2.
II.
III.

Người thực hiện: Nguyễn Hữu Lưu: Lớp BDCBQL Khoa BDCBQL&GV Trường CĐSP Quảng Trị

22
24

35
35
35
42
43
43

2

A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề được đặc biệt quan tâm là
đào tạo con người Việt Nam, thông qua hoạt động giáo dục gắn chặt với mục tiêu xây
dựng đất nước. Người khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội cần có con người
xã hội chủ nghĩa”. Hay nói cách khác Bác đã giao trách nhiệm cho...
MỤC LỤC
Tr
ang
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 3
2. Mục đích của đề tài 3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4
4. Giả thuyết khoa học 4
5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
6. Phương pháp nghiên cứu 4
7. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 4
8. Thời gian nghiên cứu 4
9. Đóng góp đề tài 4
10. Cấu trúc đề tài 4
B. PHẦN NỘI DUNG
Chương I
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS HẢI LÂM.
I. SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 6
II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN
1. Khái niệm về quản lý 6
2. Quản lý giáo dục 7
3. Khái niệm về quá trình dạy học 8
4. Khái niệm quản lý quá trình dạy – học 9
III. NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC
1. Chức năng của người hiệu trưởng trường THCS với công tác quản lí 10
nâng cao chất lượng dạy học
2. Phương tiện quản lý của Hiệu trưởng trường THCS Hải Lâm 13
IV. NỘI DUNG QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
1. Mục tiêu 15
2. Nôi dung quản lý của hiệu trưởng trong việc nâng cao chất lượng dạy - học 15
Chương II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNGDẠY - HỌC Ở TRƯỜNG THCS HẢI LÂM.
I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH ĐỊA LÝ, KINH TẾ, VĂN HÓA
XÃ HỘI CỦA XÃ HẢI LÂM
1. Điều kiện tự nhiên 19
2. Đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội 19
II. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS HẢI LÂM 19
III. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG
Người thực hiện: Nguyn Hu Lưu: Lớp BDCBQL Khoa BDCBQL&GV Trường CĐSP Quảng Trị
1
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA QLGD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA QLGD - Người đăng: trungtop1976
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA QLGD 9 10 182