Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận GDCD Vĩnh LOng

Được đăng lên bởi Nguyễn Phúc Nguyên
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1491 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ
GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________

_______________

NỘI DUNG VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên bộ môn GDCD
trường trung học Vĩnh Long
1. Cơ sở pháp lý:
Việc viết tiểu luận đối với lớp được thực hiện theo quy định tại Phần III –
Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho
giáo viên dạy môn giáo dục công dân.
2. Cấu trúc tiểu luận:
a. Kết cấu tiểu luận:
Kết cấu tiểu luận gồm 2-3 chương tùy theo nội dung học viên chọn.
b. Hình thức tiểu luận:
Tiểu luận dài tối thiểu 10 trang A4 (không kể trang bìa, phần tài liệu tham
khảo và phụ lục), có thể viết tay hoặc đánh máy (font chữ Times New Roman, cỡ
chữ 13).
c. Nội dung:
Tiểu luận phải gắn với thực tiễn ở sở giáo dục và đào tạo hoặc đơn vị mình
đang công tác;
Tiểu luận phải phân tích, đánh giá về nội dung, phương pháp dạy học giáo
dục pháp luật trong môn GDCD ở các trường trung học hiện nay và có đề xuất về
nội dung, phương pháp giáo dục pháp luật trong môn GDCD ở các trường trung
học
Nội dung cụ thể như sau:
- Ý nghĩa của việc nắm vững Kiến thức cơ bản về Luật Nhà nước, Hiến pháp, Luật
Hành chính, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật kinh tế, Luật Hôn
nhân và gia đình…trong dạy học Pháp luật trong bộ môn GDCD cho học sinh

trung học (THPT hoặc THCS). (Trình bày một số nội dung pháp luật (từ 2 nội
dung trở nên)  rút ra ý nghĩa)
- Áp dụng kiến thức pháp luật đã học và phương pháp dạy học pháp luật theo định
hướng phát triển năng lực học sinh để Thiết kế một bài dạy pháp luật cụ thể cho
học sinh THCS hoặc THPT. (Trình bày lý thuyết vận dụng thực tiễn)
- Áp dụng kiến thức pháp luật đã học và phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục
pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật để Thiết kế một hoạt động giáo dục
pháp luật và một kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cụ thể cho học sinh THCS
hoặc THPT. (Trình bày lý thuyết vận dụng thực tiễn)
3. Thời gian và địa điểm nộp tiểu luận
3.1. Thời gian: Trước ngày 10/7/2015
3.2. Địa điểm:
Trung tâm Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Cán bộ quản
lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh, số 07 Nguyễn Bỉnh khiêm, Quận 1, TP.HCM.
Cấu trúc

Cách thức trình bày tiểu luận (ví dụ dưới đây):
(Bìa)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH

TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
LỚP BỒI DƯỠN...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ
GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH
_______________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________
NỘI DUNG VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên bộ môn GDCD
trường trung học Vĩnh Long
1. Cơ sở pháp lý:
Việc viết tiểu luận đối với lớp được thực hiện theo quy định tại Phần III
Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo v ban hành Chương trình bồi ỡng kiến thức pháp luật cho
giáo viên dạy môn giáo dục công dân.
2. Cấu trúc tiểu luận:
a. Kết cấu tiểu luận:
Kết cấu tiểu luận gồm 2-3 chương tùy theo nội dung học viên chọn.
b. Hình thức tiểu luận:
Tiểu luận dài tối thiểu 10 trang A4 (không kể trang bìa, phần tài liệu tham
khảo phụ lục), thể viết tay hoặc đánh máy (font chữ Times New Roman, c
chữ 13).
c. Nội dung:
Tiểu luận phải gắn với thực tiễn sở giáo dục và đào tạo hoặc đơn vị mình
đang công tác;
Tiểu luận phải phân tích, đánh giá về nội dung, phương pháp dạy học giáo
dục pháp luật trong môn GDCD ở các trường trung học hiện nay đề xuất v
nội dung, phương pháp giáo dục pháp luật trong môn GDCD các trường trung
học
Nội dung cụ thể như sau:
- Ý nghĩa của việc nắm vững Kiến thức cơ bản về Luật Nhà ớc, Hiến pháp, Luật
Hành chính, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật kinh tế, Luật Hôn
nhân gia đình…trong dạy học Pháp luật trong bộ môn GDCD cho học sinh
Tiểu luận GDCD Vĩnh LOng - Trang 2
Tiểu luận GDCD Vĩnh LOng - Người đăng: Nguyễn Phúc Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tiểu luận GDCD Vĩnh LOng 9 10 987