Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận “Lich sử phát triển của phép biện chứng trong triết học

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIỂU LUẬN
Lich sử phát triển của phép
biện chứng trong triết học

Tiểu luận triết học

Mục lục
Trang
™ Lời nói đầu

2

Phần I- Các phép biện chứng trước triết học Mác

3

1. Phép biện chứng tự phát ngây thơ thời cổ đại

3

1.1 Triết học Trung hoa cổ đại

3

1.2 Triết học ấn Độ cổ đại

5

1.3 Triết học Hy Lạp cổ đại

6

2. Phép biện chứng Tây Âu thế kỷ XIV - XVIII
3. Phép biện chứng cổ điển Đức

9
10

Phần II. Phép biện chứng duy vật hay phép biện chứng Mác – xit

11

1. Điều kiện kinh tế - xã hội cho sự ra đời của phép duy vật biện
chứng

11

2. Nội dung chính của phép biện chứng duy vật
Phần III. Phép biện chứng duy vật trong sự vận động và phát triển
của nền kinh tế nước ta hiện nay

12
13

Kết luận

15

Tài liệu tham khảo

16

1

Tiểu luận triết học

Lời nói đầu
Biện chứng và siêu hình là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau trong
triết học. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật trong trạng
thái đứng im, không vận động, tách rời cô lập và tách biệt nhau. Cách xem xét
cho chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của sự vật hiện tượng ở trạng thái đứng im
tương đối, nhưng nếu tuyệt đối hoá phương pháp này sẽ dẫn đến sai lầm phủ
nhận sự phát triển, không nhận thấy mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng.
Trong khi đó trái lại, phương pháp biện chứng là: là phương pháp xem xét
những sự vật hiện tượng và những phản ánh của chúng vào tư duy, chủ yếu là
trong mối liên hệ qua lại của chúng, trong sự phát sinh và sự tiêu vong của
chúng".
Trong lịch sử triết học có những thời gian, tư duy siêu hình chiếm ưu thế
so với tư duy biện chứng. Nhưng xét trong toàn bộ lịch sử triết học, thì phép
biện chứng luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần xã hội.
Phép biện chứng là một khoa học triết học, vì vậy nó cũng phát triển từ thấp
tới cao mà đỉnh cao là phép biện chứng duy vật Mác - xít của triết học Mác Lênin. Chủ nghĩa Mác - Lênin luôn đánh giá cao phép biện chứng, nhất là
phép biện chứng duy vật, coi đó là một công cụ tư duy sắc bén để đấu tranh
với thuyết không thể biết, tư duy siêu hình, củng cố niềm tin vào sức mạnh và
khả năng của con người trong nhận thức và cải tạo thế giới.
Việc nghiên cứu lịch sử phát triển của phép biện chứng sẽ cho chúng ta
thấy rõ hơn bản chất của phép biện chứng và sự phát triển của tư duy biện
chứng của nhân loại. Xuất phát từ mục đích đó, tôi chọn đề tài tiểu luận về:
lịch sử phát triển của phép biện chứng trong triết học, để nghiên cứu.

Nội dung
2

Tiểu luận triết học
Phần I- Các phép biện chứng trước triết học Mác...
TIU LUN
Lich s phát trin ca phép
bin chng trong triết hc
Tiểu luận “Lich sử phát triển của phép biện chứng trong triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận “Lich sử phát triển của phép biện chứng trong triết học - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận “Lich sử phát triển của phép biện chứng trong triết học 9 10 398