Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Lý luận giá trị thặng dư

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận: "Lý luận giá trị thặng dư"

PhÇn I : Më ®Çu

Theo danh gi¸ cña VI LªNin th× lý luËn gi¸ trÞ thÆng d­ lµ hßn ®¸ t¶ng
cña häc thuyÕt kinh tÕ cña C.Mac. C¸c nhµ t­ b¶n ®Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých tèi
®a cña m×nh hä ®· mua søc lao ®éng cña ng­êi c«ng nh©n kÕt hîp víi t­ liÖu
s¶n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vµ thu vÒ gi¸ trÞ thÆng d­.

C¸c nhµ kinh tÕ häc th­êng cho r»ng mäi c«ng cô lao ®éng, mäi t­ liÖu
s¶n xuÊt ®Òu lµ t­ b¶n. Thùc ra b¶n th©n t­ liÖu s¶n xuÊt kh«ng ph¶i lµ t­
b¶n, nã chØ lµ yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt trong bÊt cø x· héi nµo. T­ liÖu s¶n
xuÊt chØ trë thµnh t­ b¶n khi nã trë thµnh tµi s¶n cña c¸c nhµ t­ b¶n vµ ®­îc
dïng ®Ó bãt lét lao ®éng lµm thuª. Ta cã thÓ ®Þnh nghÜa chÝnh x¸c t­ b¶n lµ
gi¸ trÞ mang l¹i gi¸ trÞ thÆng d­ b»ng c¸ch bãc lét c«ng nh©n lµm thuª. Gi¸
trÞ thÆng d­ , phÇn gi¸ trÞ do lao ®éng cña c«ng nh©n lµm thuª s¸ng t¹o ra
ngoµi søc lao ®éng vµ t­ b¶n chiÕm kh«ng.

ChÝnh v× vËy mµ s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d­ tèi ®a cho nhµ t­ b¶n lµ néi
dung chÝnh cña quy luËt thÆng d­. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn cña chñ
nghÜa t­ b¶n vµ sù thay thÕ nã b»ng mét x· héi kh¸c cao h¬n lµ quy luËt vËn
®éng cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa.

ViÖc nghiªn cøu ph¹m trï gi¸ trÞ thÆng d­ cã vai trß rÊt quan träng , nã
cã ý nghÜa rÊt quan träng trong ph­¬ng thøc s¶n xuÊt t­ b¶n chñ nghÜa. V×
vËy mµ t«i ®· chän ®Ò tµi “B¶n chÊt vµ c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña gi¸ trÞ
thÆng d­” cho bµi tiÓu luËn cña m×nh

1

PhÇn II: LÝ luËn vÒ gi¸ trÞ thÆng d­

I.

Ph¹m trï gi¸ trÞ thÆng d­

1

Sù chuyÓn ho¸ tiÒn tÖ thµnh t­ b¶n

TiÒn tÖ ra ®êi lµ kÕt qu¶ l©u dµi vµ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ trao
®æi hµng ho¸. ®ång thêi tתn tÖ còng lµ khëi ®iÓm cña t­ b¶n. Nh­ng b¶n
th©n tiÒn tÖ kh«ng ph¶i lµ t­ b¶n. TiÒn chØ biÕn thµnh t­ b¶n trong nh÷ng
®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh , khi chóng ®­îc sö dông ®Ó bãc lét søc lao ®éng cña
ng­êi kh¸c.

2

TiÒn ®­îc coi lµ tiÒn th«ng th­êg th× vËn ®«ng theo c«ng thøc sau H-T-H
(hµng - tiÒn – hµng) nghÜa lµ sù chuyÓn ho¸ cña hµng ho¸ thµnh tiÒn , råi
tiÒn l¹i chuyÓn ho¸ thµnh hµng ho¸. Cßn tiÒn víi t­ c¸ch lµ t­ b¶n th× vËn
®éng theo c«ng thøc T-H-T (tiÒn – hµng – tiÒn ) tøc lµ sù chuyÓn ho¸ cña
tiÒn thµnh hµng ho¸ råi hµng ho¸ l¹i chuyÓn ho¸ ng­îc l¹i thµnh tiÒn. BÊt cø
biÕn ®éng nµo vËn ®éng theo c«ng thøc T-H-T ®Òu chuyÓn ho¸ thµnh t­ b¶n.

Môc ®Ých cña l­u th«ng hµng ho¸ gi¶n ®¬n lµ gi¸ trÞ sö dông ®Ó tho¶ m·n
nhu cÇu nªn hµng ho¸ trao ®æi ph¶i cã gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau. Sù vËn
®éng sÏ kÕt thóc ë giai ®o¹n hai khi nh÷ng ng­...
Tiểu luận: "Lý luận giá trị thặng"
Tiểu luận: Lý luận giá trị thặng dư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Lý luận giá trị thặng dư - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận: Lý luận giá trị thặng dư 9 10 916