Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận “Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của MácLêNin

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận
“Nhìn nhận tôn giáo trên
quan điểm duy vật biện
chứng của Mác-Lênin”

A - MỞ ĐẦU :
Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới :
thiên niên kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn
trong tất cả mọi mặt : Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật.
Trong một xã hội như vậy có một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó
chính là một bộ phận cấu thành nên thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở
của một xã hội, đó chính là tôn giáo.
Tôn giáo một vấn đề tưởng chừng như vô cùng cũ kĩ, nhưng thực chất
nú luôn luôn mới mẻ . Cũng bởi vì tôn giáo nằm trong một bộ phận cấu
thành nên xã hội này nên cùng với sự thay đổi của loài người mà tôn giáo
cũng có những sự biến đổi dù là về nội dung hay chỉ là về hình thức . Tụn
giỏo - một hiện tượng xó hội phức tạp , chỉ cú thể giải thớch nú một cỏch
khỏch quan khoa học dựa trờn những quan niệm của nền tảng Triết học
duy vật về lich sử ,cũng như nhận thức duy vật khoa học. Tôn giáo là một
hình thức phản ánh hư ảo , xuyên tạc đời sống hiện thực và đã ra đời cách
đây hàng chục nghìn năm nhưng ngày nay trước sự phát triển mạnh mẽ của
khoa học kĩ thuật trên thế giới , tôn giáo dường như vẫn có sự phát triển đa
dạng về hình thức và rộng lớn về quy mô . Vì vậy dường như không thể giải
quyết vấn đề tôn giáo một cách đơn thuần về mặt nhận thức xã hội.
Mặt khác vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội ngày càng thể
hiện rõ nét , tôn giáo tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống tinh thần ,
các tôn giáo lớn thường không chỉ ảnh hưởng sâu sắc trong phạm vi một
quốc gia riêng lẻ mà tầm ảnh hưởng còn mang tính quốc tế.

1

Một số học giả phương Tây còn cho rằng trong thế kỉ tới cuộc đấu
tranh trong ý thức hệ không còn nữa mà chuyển sang đấu tranh tôn giáo.
Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay, vấn đề tôn giáo
hiện nay đã được Đảng và Nhà nước ta xem xét, đánh giá lại trên quan điểm
khách quan hơn, không xoá bỏ một cách duy ý chí như trước nữa mà nhìn
nhận trên quan điểm phát huy những mặt tích cực, gạt bỏ những mặt tiêu cực
trong các tôn giáo. đặc biệt là các chỉ thị về tôn giáo, hay quan điểm của các
tôn giáo hiện nay là: sống tốt đời đẹp đạo .
Trong bài tiểu luận ngắn của mình tôi chỉ muốn nhìn nhận vấn đề này
dưới góc độ triết học, đặc biệt là nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật
biện chứng của Mác-Lênin.
Vì chỉ là một bài tiểu luận ngắn nên tôi chỉ có thể nói sơ qua về quá
trình hình thành và phát triển của tôn giáo nhưng sẽ tập trung vào phân tích
bản c...
Tiu lun
“Nhìn nhn tôn giáo trên
quan đim duy vt bin
chng ca Mác-Lênin”
Tiểu luận “Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của MácLêNin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận “Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của MácLêNin - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận “Nhìn nhận tôn giáo trên quan điểm duy vật biện chứng của MácLêNin 9 10 188