Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận “Những nét cơ bản nhất của lịch sử hình thành phép biện chứng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường………………….
Khoa………………..
-----[\	[\-----

TIỂU LUẬN
Vận dụng cặp phạm trù "Nội dung
- hình thức" trong vấn đề thương
hiệu, trong nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN ở Việt Nam

A. LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm bao cấp, nhãn hiệu hàng hoá, tên của doanh nghiệp
sản xuất ra hàng hoá bị hoà tan trong nhiều yếu tố đôi khi người ta khkông
biết đến nó. Một số doanh nghiệp được biết đến như "Bánh kẹo Hữu Nghị",
"Bánh kẹo Hải Châu", "Cơ khí Hà Nội", "Xà phòng Hà Nội"… bởi nó có vị
trí độc quyền trong sản xuất và phân phối. Các nhãn hiệu này không phải là
dấu ấn của một sức cạnh tranh trên thị trường mà nó có ý nghĩa về mặt chính
trị xã hội.
Sau khi nước ta bước vào nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì
nhãn hàng hoá, tên giao dịch thương hiệu trở thành một sự nhận biết của
người kinh doanh, của khách hàng. Rồi khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
thì nhãn hiệu đẹp, hấp dẫn sẽ gây ấn tượng và thu hút người mua hàng. Các
doanh nghiệp phải liên tục cho ra mẫu mã sản phẩm mới. Khit hay đổi hình
thức của sản phẩm thì doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến nội dung của nó
bởi nội dung ý thức phải luôn đi kèm với nhau, không thể tách rời nhau, trong
đó nội dung có vai trò quyết định còn hình thức thúc đẩy nội dung phát triển.
Đó chính là vấn đề mà cặp phạm trù "Nội dung - hình thức" của Triết học
Mác đề cập tới.
Vận dụng cặp phạm trù "Nội dung - hình thức" để giải quyết vấn đề
thương hiệu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là
mục đích chính của bài Tiểu luận này. Trong đó, nội dung của bài Tiểu luận
được trình bày theo 3 phần:
Phần I: Lý luận của Triết học Mác về cặp phạm trù "Nội dung - hình
thức"
Phần II: Thực tiễn áp dụng cặp phạm trù "Nội dung - hình thức"
trong vấn đề thương hiệu, trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
ở Việt Nam.
Phần III: Một số giải pháp để giải quyết vấn đề thương hiệu của
nước ta hiện nay.
1

B. PHẦN NỘI DUNG
I. LÝ LUẬN CỦA TRIẾT HỌC MÁC VỀ CẶP PHẠM TRÙ "NỘI DUNG - HÌNH
THỨC"

1. Khái niệm Nội dung và hình thức
Nội dung là tổng hợp tất cả những mặt, những yếu tố, những quá trình
tạo nên sự vật. Còn hình thức là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật,
là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vững giữa các yếu tố của sự vật đó.
VD: Nội dung của quá trình sản xuất là tổng hợp tất cả những yếu tố
vật chất như con người, công cụ lao động, đối tượng lao động, các quá trình
con người sử dụng công cụ để tác động vào đối tượng lao động, cải biến nó
tạo ra sản phẩm cần thiết cho con người. Còn hình thức của quá trình...
Trường………………….
Khoa………………..
-----[\[\-----
TIU LUN
Vn dng cp phm trù "Ni dung
- hình thc" trong vn đề thương
hiu, trong nn kinh tế th trường
định hướng XHCN Vit Nam
Tiểu luận “Những nét cơ bản nhất của lịch sử hình thành phép biện chứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận “Những nét cơ bản nhất của lịch sử hình thành phép biện chứng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận “Những nét cơ bản nhất của lịch sử hình thành phép biện chứng 9 10 393