Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Sacombank giai đoạn 2008 2012

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1287 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
NHÓM 7 - ĐÊM 4 - K22

TIỂU LUẬN
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG SACOMBANK
GIAI ĐOẠN 2008 -2012

Người hướng dẫn khoa ho ̣c:
PGS.TS. TRƢƠNG QUANG THÔNG

TP.Hồ Chí Minh - Năm 2013

THÀNH VIÊN NHÓM 7
1. Phạm Tuấn Anh
2. Nguyễn Thành Đông
3. Trầ n Thi ̣Hâ ̣u
4. Huỳnh Giai Thi
5. Nguyễn Huy Hoàng

MỤC LỤC
THÀNH VIÊN NHÓM 7 ........................................................................................... ii
MỤC LỤC ................................................................................................................. iii
Phầ n 1: MỞ ĐẦU........................................................................................................1
Phầ n 2: NỘI DUNG ....................................................................................................2
1. Tổ ng quan ngành ngân hàng trong thời gian gầ n đây. ......................................2
1.1.

Tăng trưởng tín dụng thấp nhất từ trước đến nay ......................................2

1.2.

Lãi suất huy động giảm liên tiếp 6% trong năm 2012 ...............................3

1.3.

Nợ xấu đang là bài toán khó.......................................................................4

1.4.

Các vụ án liên quan hê ̣ thố ng ngân hàng....................................................5

1.5.

Lợi nhuận toàn hệ thống ngân hàng giảm mạnh ........................................5

2. Mô ̣t số yếu tố chính ảnh hưởng đến ngành ngân hàng .....................................6
2.1.

Sự phát triển kinh tế ...................................................................................6

2.2.

Môi trường pháp lý.....................................................................................6

2.3.

Chính sách kinh tế, tài chính – tiền tệ của Nhà nước .................................7

2.4.

Mức độ cạnh tranh......................................................................................7

3. Triển vọng ngành ngân hàng năm 2013 ............................................................7
4. Những điểm nổi bật của ngân hàng TMCP Sacombank thời gian gầ n đây ......8
4.1.

Chiến lược mạng lưới bao phủ của Sacombank .........................................8

4.2.

M&A và sự thay đổi trong nội bộ Sacombank ..........................................9

5. Phân tích báo cáo tài chính của Sacombank giai đoạn 2008 – 2012 ..............11
5.1.

Khả năng sinh...




. 


KHOA 
N7 - - K22












2008 -2012
TP.
CMinh - N3




:
PGS.TS. TR
Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Sacombank giai đoạn 2008 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Sacombank giai đoạn 2008 2012 - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Sacombank giai đoạn 2008 2012 9 10 595