Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận QLGD về công tác quản lý cơ sở vật chất

Được đăng lên bởi becksloc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3889 lần   |   Lượt tải: 32 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
Lớp bồi dưỡng CBQL trường học tỉnh vĩnh phúc

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT –THIẾT BỊ DẠY HỌC
Ở TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO
HUYỆN SÔNG LÔ-TỈNH VĨNH PHÚC

Học viên: Vũ Xuân Hưng

HÀ NỘI ,THÁNG 12 /2012

1.Lý do chọn chủ đề tiểu luận.
Giáo dục và đào tạo là động lực cho sự phát triển khoa học và công nghệ, phát triển
kinh tế đất nước. có thể khẳng định rằng không có giáo dục thì không có bất cứ sự
phát triển nào đối với con người , đối với nền kinh tế -văn hóa của đất nước.
Do đó cở sở vật chất và thiết bị dạy học (CSVC-TBDH) được xem như một trong
những điều kiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.
Tầm quan trọng của cơ sở vật chất –thiết bị dạy học ở các cơ sở giáo dục nói chung
và ở trường THCS nói riêng được khẳng đinh từ : Văn kiện Đại Hội Đảng toàn quốc
đến các văn bản của Quốc hội, Chính phủ và Bộ giáo dục như:
Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD ĐT về quy chế công nhận trường chuẩn, Quyết
định số 07/2007 QĐ-BGD ĐT ban hành điều lệ trường phổ thông.
Công văn số 4381/BGD ĐT-CSVC, ngày 6/7/2011… Đã khẳng định cở sở vật chất
và thiết bị dạy học là phương tiện lao động của các nhà giáo và học sinh, là trong các
điều kiện thiết yếu để tiến hành quá trình dạy học.
Vì vậy cở sở vật chất và thiết bị dạy học là tiền đề quan trọng của việc thực hiện đổi
mới phương pháp dạy học , góp một phần cho định hướng phát triển nền giáo dục
nước nhà theo hướng đổi mới căn bản và toàn diện.
Ở trường THCS Nhân Đạo , cở sở vật chất và thiết bị dạy học chưa thực sự đảm bảo
được yêu cầu nhà trường trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa
Kĩ năng sử dụng cở sở vật chất và thiết bị dạy học của giáo viên-học sinh còn nhiều
bất cập, dẫn đến hiệu quả giáo dục chưa cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới
công tác quản lý CSVC-TBDH theo quan điểm hiệu quả.
Chính vì những lý do trên nên tôi chọn chủ đề tiểu luận “ Công tác quản lý cơ
sở vật chất- Thiết bị dạy học ở trường THCS Nhân Đạo”
2.Thực trạng quản lý và sử dụng CSVC-TBDH ở trường THCS Nhân Đạo.
2.1 Đặc điểm tình hình của nhà trường
Trường THCS Nhân Đạo-Huyện Sông Lô-Tỉnh Vĩnh Phúc, được thành lập
năm 1996 .
Năm học 2012-2013, nhà trường có 9 lớp với 241 học sinh, đội ngũ cán bộgiáo viên-nhân viên có 19 người , trong đó : cán bộ quản lý 02 người, giáo
viên 15 người (10 GV biên chế , 05 GV hợp đồng) , nhân viên 02 người.
Trường được thành lập trong địa bàn xã khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế,
các trang thiết bị dạy học thiếu và hư hỏng nhi...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
Lớp bồi dưỡng CBQL trường học tỉnh vĩnh phúc
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT –THIẾT BỊ DẠY HỌC
Ở TRƯỜNG THCS NHÂN ĐẠO
HUYỆN SÔNG LÔ-TỈNH VĨNH PHÚC
Học viên: Vũ Xuân Hưng
HÀ NỘI ,THÁNG 12 /2012
Tiểu luận QLGD về công tác quản lý cơ sở vật chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận QLGD về công tác quản lý cơ sở vật chất - Người đăng: becksloc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận QLGD về công tác quản lý cơ sở vật chất 9 10 857