Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận quản lí giáo dục

Được đăng lên bởi nguyentuan280586
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1940 lần   |   Lượt tải: 19 lần
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Ở TRƯỜNG THCS
TRUNG SƠN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
PHẦN I
LÝ DO LỰA CHỌN TIỂU LUẬN
*Lý do khách quan
Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những
động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,
là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn
Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng
cốt có vai trò quan trọng.
Trong lịch sử nước ta "tôn sư trọng đạo" là truyền thống quý báu của dân
tộc, nhà giáo bao giờ cũng được nhân dân yêu mến, kính trọng. Những năm qua,
chúng ta đã xây dựng được đội ngũ nhà giáo vào cán bộ quản lý giáo dục ngày
càng đông đảo phần lớn có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đội ngũ này đã đáp ứng quan
trọng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần
vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của đất nước.
Đề cập đến đội ngũ giáo viên nghị quyết TW 2 khoá VIII đã nêu "Muốn
tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước thắng lợi phải phát triển giáo
dục đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển
nhanh và bền vững". Điều 2 luật giáo dục đã ghi "Mục tiêu giáo dục là đào tạo
con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ
và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,
hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất đạo đức và năng lực công dân,
đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước" nghĩa là giáo dục đào tạo là tạo
ra những con người có tri thức, có nhân cách, những người có đủ "đức, trí, thể,
mĩ". Vì vậy người lãnh đạo quản lý nhà trường phải hết sức coi trọng việc đổi
mới công tác xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Nghị quyết
1

hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW khoá VIII của Đảng cũng đã khẳng định
"Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo và được xã hội tôn
vinh. Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài". Ông cha ta cũng đã nói "Không thầy đố
mày làm nên". Như vậy người thầy giáo có vai trò hết sức quan trọng.
Tuy nhiên trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục trong thời
kỳ công nghiệp hoá , hiện đại hoá, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
có những hạn chế, bất cập. Số lượng giáo viên vừa thiếu, vừa yếu, đặc bịêt ở các
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như trường THCS Trung
Sơn.
Cơ cấu giáo viên đang mất cân đối giữa các môn học, ...
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ Ở TRƯỜNG THCS
TRUNG SƠN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
PHẦN I
LÝ DO LỰA CHỌN TIỂU LUẬN
*Lý do khách quan
Phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, một trong những
động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,
điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây trách nhiệm của toàn
Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo cán bộ quản giáo dục lực lượng nòng
cốt có vai trò quan trọng.
Trong lịch sử nước ta "tôn trọng đạo" truyền thống quý báu của dân
tộc, nhà giáo bao giờ cũng được nhân dân yêu mến, kính trọng. Những năm qua,
chúng ta đã y dựng được đội ngũ nhà giáo vào cán bộ quản giáo dục ngày
càng đông đảo phần lớn có phẩm chất đạo đức ý thức chính tr tốt, trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đội ngũ này đã đáp ứng quan
trọng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân i, góp phần
vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của đất nước.
Đề cập đến đội ngũ giáo viên nghị quyết TW 2 khoá VIII đã nêu "Muốn
tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước thắng lợi phải phát triển giáo
dục đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu t bản của sự phát triển
nhanh bền vững". Điều 2 luật giáo dục đã ghi "Mục tiêu giáo dục đào tạo
con người Việt Nam phát triển toàn diện đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm
nghề nghiệp, trung thành với tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa hội,
hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất đạo đức ng lực công dân,
đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ đất nước" nghĩa giáo dục đào tạo tạo
ra những con người tri thức, nhân cách, những người đủ "đức, trí, thể,
mĩ". vậy người lãnh đạo quản nhà trường phải hết sức coi trọng việc đổi
mới công tác xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Nghị quyết
1
tiểu luận quản lí giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận quản lí giáo dục - Người đăng: nguyentuan280586
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
tiểu luận quản lí giáo dục 9 10 232