Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Được đăng lên bởi nguyetht
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 22506 lần   |   Lượt tải: 131 lần
BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC
˜˜

TIỂU LUẬN
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG:
VIỆC TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI GIỮA ÔNG
NGUYỄN VĂN ANG VÀ ÔNG TRẦN VĂN BỒNG Ở THÔN 2, XÃ LIÊM CẦN,
HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM

Học viên:
Đơn vị công tác:
Lớp: Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên
Khóa: 92

Bắc Ninh, tháng 08-2014
1

LỜI NÓI ĐẦU
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt,
là nguồn lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu
của môi trường sống, là nơi phân bổ các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế,
văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Do đó, nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
trong đời sống kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và cả quốc gia.
Luật đất đai năm 1993 được sửa đổi bổ sung ba lần vào năm 1998, năm
2001 và năm 2003 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2004. Tuy nhiên, do chậm ban hành
Nghị định hướng dẫn thực hiện, nên tình hướng xử lý ở Tiểu luận này chưa đặt vấn
đề áp dụng theo Luật Đất đai mới) là một đạo luật quan trọng thể hiện đường lối
đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Những kết quả đạt được trong quá trình thực
hiện Luật này đã thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần ổn định chính trị, xã hội tạo
đà cho việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Công tác quản lý nhà nước về đất đai dựa trên nền tảng hệ thống pháp luật
đất đai ngày càng hoàn thiện, đã đạt được những tiến bộ rõ rệt; hệ thống quản lý
nhà nước về đất đai được tăng cường, từng bước phân cấp và phát huy tính tự chủ
của mỗi địa phương.
Tuy nhiên, tình hình quản lý và sử dụng đất đai hiện nay còn tồn tại nhiều
khiếm khuyết, tình trạng tranh chấp đất, khiếu nại, tố cáo về việc quản lý và sử
dụng đất đai có xu hướng gia tăng. Việc giải quyết tranh chấp đất giữa công dân
với công dân và công dân với cơ quan nhà nước... của các cơ quan có thẩm quyền
thiếu hiệu quả, còn tình trạng đùn đẩy, kéo dài, cách giải quyết còn thiếu thống
nhất, do đó có những vụ việc đã diễn ra gay gắt và trở thành điểm “nóng” dẫn đến
tình trạng mất ổn định xã hội. Để minh chứng cho nhận định trên, đồng thời nhằm
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tôi xin được trình bày tình huống
về tranh chấp đất giữa hai gia đình, họ là hàng xóm láng giềng, sống cạnh nhà
nhau, đổi đất cho nhau để giúp nhau sản xuất, ổn định đời sống. Nhưng rồi, sau đó
giữa họ lại nảy sinh tranh chấp, đã nhiều năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa được giải
quyết thoả đáng, đó là: “Việc tranh chấp và giải quyết tranh chấp đất đai giữa
ông N...
1
BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC

TIỂU LUẬN
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG:
VIỆC TRANH CHẤP VÀ GII QUYT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI GIỮA ÔNG
NGUYN VĂN ANG VÀ ÔNG TRN VĂN BNG THÔN 2, LM CẦN,
HUYN THANH LM, TNH HÀ NAM
Học viên:
Đơn vị công tác:
Lớp: Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên
Khóa: 92
Bắc Ninh, tháng 08-2014
Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên - Người đăng: nguyetht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tiểu luận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 9 10 490