Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận triết học về tăng trưởng kinh tế

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 5667 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sinh viªn: Bïi §øc Long

TiÓu luËn TriÕt häc

Môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng I: T¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi nh÷ng khÝa c¹nh lý thuyÕt
I. T¨ng trëng vµ c«ng b»ng: kh¸i niÖm, thíc ®o
II. C¸c quan ®iÓm vÒ quan hÖ gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ vµ C«ng b»ng x· héi
1. T¨ng trëng kinh tÕ tÊt yÕu dÉn ®Õn bÊt b×nh ®¼ng
2. ¦u tiªn c«ng b»ng h¬n t¨ng trëng
3. T¨ng trëng ®i liÒn víi c«ng b»ng
Ch¬ng II: ViÖt Nam víi bµi to¸n t¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi
I. Quan ®iÓm vÒ t¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam
II. Thùc tr¹ng t¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi ë níc ta
III. Gi¶i ph¸p cho mèi quan hÖ gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam
KÕt luËn
Tµi liÖu tham kh¶o

1

Sinh viªn: Bïi §øc Long

TiÓu luËn TriÕt häc

Lêi Më ®Çu
Loµi ngêi ®ang h¸o høc ®ãn chê mét thiªn niªn kû míi víi cuéc sèng phån vinh, h¹nh
phóc. Lµn sãng toµn cÇu ho¸ ®ang lan nhanh, th«i thóc mäi quèc gia d©n téc vµo mét
cuéc ®ua tranh quyÕt liÖt v× sù ph¸t triÓn. Nhng dêng nh kh«ng ph¶i d©n téc nµo vµ nh÷ng
c«ng d©n cña nã còng ®îc chuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®Ó tham gia cuéc ®ua. Mét sè Ýt quèc gia d©n
téc sÏ v¬n lªn nhanh chãng vµ mét sè nhãm ngêi sÏ trë nªn giµu cã, ®Ó l¹i c¸c d©n téc vµ
nh÷ng nhãm ngêi cßn ph¶i sèng trong nghÌo khæ.
Theo b¸o c¸o cña Liªn hîp quèc n¨m 1996, trong h¬n ba thËp kû qua, mÆc dï nÒn
kinh tÕ thÕ giíi cã tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ nhanh chãng: thu nhËp quèc d©n b×nh qu©n
®Çu ngêi t¨ng lªn 3 lÇn, GDP cña thÕ giíi t¨ng gÇn 6 lÇn, tõ 4.000 tû USD n¨m 1960 lªn
23.000 tû USD n¨m 1994, nhng hè ng¨n c¸ch gi÷a ngêi giµu vµ ngêi nghÌo trªn thÕ giíi
®ng ngµy cµng s©u thªm; thu nhËp cña 358 nhµ tû phó trªn hµnh tinh lín h¬n c¸c kho¶n
thu nhËp tæng céng cña gÇn 2,3 tû ngêi nghÌo nhÊt, chiÕm 45% d©n sè toµn thÕ giíi;
chªnh lÖch vÒ thu nhËp gi÷a c¸c níc c«n nghiÖp víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn ®· t¨ng 3 lÇn.
Trong h¬n 30 n¨m qua, thu nhËp cña nhãm 20% ngêi nghÌo nhÊt hµnh tinh ®· gi¶m
xuèng cßn 1,4% thu nhËp cña thÕ giíi. Trong khi ®ã phÇn thu nhËp cña nhãm 20% ng êi
giµu nhÊt ®· t¨ng lªn ®Õn 85%. §iÒu ®¸ng lu ý lµ tõ n¨m 1965 ®Õn 1980 cã 200 triÖu ngêi
cã thu nhËp gi¶m dÇn vµ tõ n¨m 1980 ®Õn 1993 cã trªn 1 tû ngêi r¬i vµo t×nh tr¹ng trªn. ë
Mü, sè cña c¶i do 1% nh÷ng ngêi giµu nhÊt n¾m gi÷ ®· t¨ng tõ 20% lªn 30% cña c¶i quèc
gia trong thêi kú 1975-1990. ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nh Goatªmala, Panama hoÆc
Braxin, thu nhËp cña nh÷ng ngêi giµu gÊp 30 lÇn thu nhËp cña nh÷ng ngêi nghÌo.
Mét ®iÒu hiÓn nhiªn n÷a lµ, kh«ng cã t¨ng trëng kinh tÕ th× kh«ng gi¶i quyÕt ®îc
ng...
TiÓu luËn TriÕt häc Sinh viªn: Bïi §øc Long
Môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng I: T¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi nh÷ng khÝa c¹nh lý thuyÕt
I. T¨ng trëng vµ c«ng b»ng: kh¸i niÖm, thíc ®o
II. C¸c quan ®iÓm vÒ quan hÖ gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ vµ C«ng b»ng x· héi
1. T¨ng trëng kinh tÕ tÊt yÕu dÉn ®Õn bÊt b×nh ®¼ng
2. ¦u tiªn c«ng b»ng h¬n t¨ng trëng
3. T¨ng trëng ®i liÒn víi c«ng b»ng
Ch¬ng II: ViÖt Nam víi bµi to¸n t¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi
I. Quan ®iÓm vÒ t¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam
II. Thùc tr¹ng t¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi ë níc ta
III. Gi¶i ph¸p cho mèi quan hÖ gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam
KÕt luËn
Tµi liÖu tham kh¶o
1
Tiểu luận triết học về tăng trưởng kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận triết học về tăng trưởng kinh tế - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tiểu luận triết học về tăng trưởng kinh tế 9 10 583