Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận triết

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÓu luËn TriÕt häc

A- Lêi më ®Çu

1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
ViÖt Nam lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn. Sau 30 n¨m ®Êt níc hoµn toµn thèng
nhÊt, b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch ®êng lèi hîp lÝ cña ®¶ng vµ nhµ níc th× nÒn kinh
tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ ,GDP tõng n¨m t¨ng thuéc lo¹i cao
trong khu vùc vµ thÕ giíi .
Tuy nhiªn, ViÖt Nam cã xuÊt ph¸t ®iÓm lµ mét níc cã nÒn n«ng nghiÖp lóa
níc l©u ®êi. Ngêi d©n ViÖt Nam rÊt quen thuéc víi nh÷ng h×nh ¶nh: ®ång lóa,
con tr©u .... ChÝnh v× vËy, trong nh÷ng n¨m qua, kinh tÕ n«ng nghiÖp lµ mét
trong nh÷ng nghµnh kinh tÕ quan träng nhÊt trong nÒn kinh tÕ níc ta .
Sù quan träng cña nghµnh n«ng nghiÖp ®îc thÓ hiÖn trong t tëng cña chñ
tÞch Hå ChÝ Minh:
Ngay sau ngµy ®Êt níc giµnh ®éc lËp, trong th göi ®iÒn chñ n«ng gia ViÖt
Nam ngµy 11-4-1946, Hå ChÝ Minh ®· viÕt: " ViÖt Nam lµ mét níc sèng vÒ
n«ng nghiÖp, nÒn kinh tÕ ta lÊy n«ng nghiÖp lµm gèc, trong c«ng cuéc x©y
dùng níc nhµ, chÝnh phñ tr«ng mong vµo n«ng d©n, tr«ng cËy vµo n«ng
nghiÖp mét phÇn lín. Nh©n d©n ta giµu th× níc ta giµu, n«ng nghiÖp ta thÞnh
th× níc ta thÞnh "
Trong lêi kªu gäi ®ång bµo nh©n d©n thi ®ua s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm n¨m
1956, ngi¬× vÉn nh¾c: Kh«i phôc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ chñ yÕu:" Níc ta lµ
mét níc n«ng nghiÖp gièng nh Trung Quèc, TriÒu Tiªn. Muèn ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp, ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung ph¶i lÊy viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp lµm
gèc lµm chÝnh ".
§ã còng chÝnh lµ quan ®iÓm chÝnh s¸ch cña nhµ níc ta hiÖn nay ®èi víi sù
ph¸t triÓn cña nhµ níc ta hiÖn nay ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc.
Trong ph¬ng híng vµ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 20062010 cã phÇn: " t¹o chuyÓn biÕn m¹nh mÏ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kinh
tÕ n«ng th«n".
NÒn n«ng nghiÖp ®· thÓ hiÖn vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ níc ta
hiÖn nay:
- N«ng nghiÖp cung cÊp l¬ng thùc, thùc phÈm do ®ã cã vai trß quyÕt ®Þnh
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ¨n, 1 vÊn ®Ò bøc xóc cña ®êi sèng nh©n d©n ë c¸c níc cã nÒn
kinh tÕ l¹c hËu
- N«ng nghiÖp cã vai trß ph¸t triÓn c¸c nghµnh kinh tÕ cña ®Êt níc tríc
hÕt lµ c«ng nghiÖp .

Lª V¨n S¬n - KTNN 47

1

TiÓu luËn TriÕt häc

ChÝnh v× tÇm quan träng cña n«ng nghiÖp ®èi víi nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn
nay vµ lµ 1 sinh viªn cña khoa kinh tÕ n«ng nghiÖp cña trêng ®¹i häc kinh tÕ
quèc d©n nªn em chän ®Ò tµi:
" Quan ®iÓm toµn diÖn trong vÊn ®Ò ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam
hiÖn nay"

2. Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi.
- T×m hiÓu kÜ h¬n vÒ "quan ®iÓm toµn diÖn" trong triÕt häc
- C¸ch vËn dông quan ®iÓm trªn vµo thùc tÕ
- HiÓu râ thªm ...
TiÓu luËn TriÕt häc
A- Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
ViÖt Nam lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn. Sau 30 n¨m ®Êt níc hoµn toµn thèng
nhÊt, b»ng nh÷ng chÝnh s¸ch ®êng lèi hîp lÝ cña ®¶ngnhµ níc th× nÒn kinh
tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ ,GDP tõng n¨m t¨ng thuéc lo¹i cao
trong khu vùc vµ thÕ giíi .
Tuy nhiªn, ViÖt Nam cã xuÊt ph¸t ®iÓm lµ mét níc cã nÒn n«ng nghiÖp lóa
níc l©u ®êi. Ngêi d©n ViÖt Nam rÊt quen thuéc víi nh÷ng h×nhnh: ®ång lóa,
con tr©u .... ChÝnh vËy, trong nh÷ng n¨m qua, kinh n«ng nghiÖp mét
trong nh÷ng nghµnh kinh tÕ quan träng nhÊt trong nÒn kinh tÕ níc ta .
quan träng cña nghµnh n«ng nghiÖp ®îc thÓ hiÖn trong t tëng cña chñ
tÞch Hå ChÝ Minh:
Ngay sau ngµy ®Êt níc giµnh ®éc lËp, trong th göi ®iÒn chñ n«ng gia ViÖt
Nam ngµy 11-4-1946, ChÝ Minh ®· viÕt: " ViÖt Nam mét níc sèng
n«ng nghiÖp, nÒn kinh ta lÊy n«ng nghiÖp lµm gèc, trong c«ng cuéc x©y
dùng níc nhµ, chÝnh phñ tr«ng mong vµo n«ng d©n, tr«ng cËy vµo n«ng
nghiÖp mét phÇn lín. Nh©n d©n ta giµu th× níc ta giµu, n«ng nghiÖp ta thÞnh
th× níc ta thÞnh "
Trong lêi kªu gäi ®ång bµo nh©n d©n thi ®ua n xuÊt tiÕt kiÖm n¨m
1956, ngi¬× vÉn nh¾c: Kh«i phôc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chñ yÕu:" Níc ta
mét níc n«ng nghiÖp gièng nh Trung Quèc, TriÒu Tiªn. Muèn ph¸t triÓn c«ng
nghiÖp, ph¸t triÓn kinh nãi chung ph¶i lÊy viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp lµm
gèc lµm chÝnh ".
§ã còng chÝnh quan ®iÓm chÝnh s¸ch cña nhµ níc ta hiÖn nay ®èi víi
ph¸t triÓn cña nhµ níc ta hiÖn nay ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc.
Trong ph¬ng híng nhiÖm ph¸t triÓn kinh - héi 5 n¨m 2006-
2010 cã phÇn: " t¹o chuyÓn biÕn m¹nh mÏ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kinh
tÕ n«ng th«n".
NÒn n«ng nghiÖp ®· t hiÖn vai trß quan träng trong nÒn kinh níc ta
hiÖn nay:
- N«ng nghiÖp cung cÊp l¬ng thùc, thùc phÈm do ®ã vai trß quyÕt ®Þnh
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ¨n, 1 vÊn ®Ò bøc xóc cña ®êi sèng nh©n d©n ë c¸c níc cã nÒn
kinh tÕ l¹c hËu
- N«ng nghiÖp vai trß ph¸t triÓn c¸c nghµnh kinh cña ®Êt níc tríc
hÕt lµ c«ng nghiÖp .
Lª V¨n S¬n - KTNN 47
1
Tiểu luận triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận triết - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận triết 9 10 68