Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Tư tưởng HCM về bảo vệ môi trường

Được đăng lên bởi Nhộng Con
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1726 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác bảo vệ môi trường
Mọi người dân Việt Nam từ người già đến trẻ em, dù ở trong nước hay ở nước ngoài ai cũng
mong, cũng nhớ đến cái Tết cổ truyền của dân tộc mình. Cái Tết vào đầu năm thật thiêng
liêng đối với mọi người dân Việt Nam. Bác Hồ đã biết cái giá trị to lớn của Tết và Bác mong
muốn việc trồng cây cũng được nhân dân coi là Tết. Trồng cây được Bác nhắc đến vừa là
quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi người dân. Vì việc đó là công việc thi đua yêu nước.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (tháng 4/2001) đã tổng kết: Tư tưởng Hồ Chí
Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách
mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê nin
vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp
của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Trong chín nội dung cơ bản chủ yếu của tư
tưởng Hồ Chí Minh có đến năm nội dung liên quan đến vấn đề môi trường và giáo dục môi
trường cho nhân dân, đặc biệt cho thế hệ trẻ. Đó là: về sức mạnh của nhân dân, của khối
đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân,
do dân và vì dân; về phát triển nền kinh tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần cho nhân dân; về đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô
tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau" (1) . Tư tưởng đó của Bác đã chỉ rõ,
muốn bảo vệ môi trường và phát triển môi trường bền vững, trước hết phải coi đó là việc của
toàn dân, chỉ có dân làm thì sự nghiệp đó mới thành công; thứ hai, sự nghiệp bảo vệ môi
trường muốn thành công phải để dân hiểu, dân biết, dân bàn, dân tự quản, tự làm, tự kiểm
tra; thứ ba, đi đôi với phát triển kinh tế, văn hoá phải đặc biệt chú ý bảo vệ môi trường và
phát triển môi trường bền vững; thứ tư, con người quan hệ, ứng xử với môi trường, khai
thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên cần tiết kiệm, phải có ý thức bảo vệ môi trường cho thế
hệ mình và thế hệ con cháu mai sau; thứ năm, cần chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ để họ có
nhận thức đúng đắn, có thái độ và hành vi đối xử phù hợp với môi trường, để môi trường
phát triển bền vững.
Trong cuộc đời của mình, Bác Hồ luôn quan tâm sâu sắc đến môi trường thông qua
rất nhiều bài viết, bài thư, bài nói chuyện, hành động cụ thể, Bác luôn căn dặn mọi người
phải tích cực trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái... thể hiện tư
tưởng của Bác trong công tác bảo vệ môi t...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác bảo vệ môi trường
Mọi người dân Việt Nam từ người già đến trẻ em, dù ở trong nước hay ở nước ngoài ai cũng
mong, cũng nhớ đến cái Tết cổ truyền của dân tộc mình. Cái Tết vào đầu năm thật thiêng
liêng đối với mọi người dân Việt Nam. Bác Hồ đã biết cái giá trị to lớn của Tết và Bác mong
muốn việc trồng cây cũng được nhân dân coi là Tết. Trồng cây được Bác nhắc đến vừa là
quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi người dân. Vì việc đó là công việc thi đua yêu nước.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (tháng 4/2001) đã tổng kết: tưởng Hồ Chí
Minh một hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc về những vấn đề bản của cách
mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- nin
vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa phát triển những giá trtruyền thống tốt đẹp
của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Trong chín nội dung cơ bản chủ yếu của tư
tưởng Hồ Chí Minh đến năm nội dung liên quan đến vấn đề môi trường giáo dục môi
trường cho nhân dân, đặc biệt cho thế hệ trẻ. Đó là: v sức mạnh của nhân dân, của khối
đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước thật sự của dân,
do dân vàdân; về phát triển nền kinh tế và văn hoá, không ngng nâng cao đời sống vật
chất tinh thần cho nhân dân; về đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công
tư; về chăm lo bồi ỡng thế hệ cách mạng cho đời sau"
(1)
. ởng đó của Bác đã chỉ rõ,
muốn bảo vệ môi trường và phát triển môi trường bền vững,
trước hết
phải coi đó là việc của
toàn dân, chỉ dân làm thì sự nghiệp đó mới thành công;
thứ hai,
sự nghiệp bảo vệ môi
trường muốn thành công phải để dân hiểu, dân biết, dân bàn, dân tự quản, tự m, tự kiểm
tra;
thứ ba,
đi đôi với phát triển kinh tế, văn hoá phải đặc biệt chú ý bảo vệ môi trường
phát triển môi trường bền vững;
thứ
, con người quan hệ, ứng xử với môi trường, khai
thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên cần tiết kiệm, phải có ý thức bảo vệ môi trường cho thế
hệ mình thế hệ con cháu mai sau;
thứ năm
, cần chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ để h
nhận thức đúng đắn, thái đ hành vi đối xử phù hợp với môi trường, để môi trường
phát triển bền vững.
Trong cuộc đời của mình, Bác Hồ luôn quan tâm sâu sắc đến môi trường thông qua
rất nhiều bài viết, bài thư, bài nói chuyện, hành động cụ thể, Bác luôn căn dặn mọi người
phải tích cực trồng cây, gây rừng, bảo vệ rng, bảo vệ môi trường sinh thái... thể hiện
tưởng của Bác trong công tác bảo vệ môi trường.
Thứ nhất, thấy giá trị to lớn của rng.
Một lần, trongi nói chuyện tại Hội ngh
cán bộ miền núi, ngày 1/9/1962, Bác đã nói: "Tục ngữ ta có câu "Rừng vàng, biển bạc", câu
đó rất đúng. Miền núi tài nguyên rất phong phú, có nhiều khả năng mở mang nông
nghiệp và công nghiệp. Những điểm đó nói rõ rằng miền núi có một địa vị cực kỳ quan trọng
về kinh tế, chính trị và quốc phòng của cả ớc ta"
(2)
. Ln khác, trong bài nói chuyện tại Hội
nghị tuyên giáo miền núi, ngày 31/8/1963, Bác nhắc lạiu tục ngữ của ông cha ta vàn
dặn: "Ta thường nói: "Rừng vàng biển bạc". Rừng vàng nếu mình biết bảo vệ, xây dựng
thì rừng rất quý"
(3)
. Bác nhấn mạnh ý nghĩa của rừng là vàng- là cung cấp nguyên liệu, vật
liệu cho nhân dân, tấm chắn vững chắc để bảo vệ mùa màng, làng quê. ng với việc
nhắc nhở phải ghi nhớ giá trị to lớn của rừng, nó thứ "vàng" quý hiếm của quốc gia, Bác
nhắc nhphải bảo vệ và phải xây dựng thì thứ vàng ấy mới quý. Các từ xây dựng và bảo vệ
mang đầy đủ các công việc mọi người phải làm; đó là: khai thác phải đi đôi với bo vệ, khai
thác phải đi đôi với trồng mới lại rừng. Nếu con người chỉ khai thác để lấy giá tr"vàng"
của rừng không bảo vệ, trồng mới thì rừng sẽ suy kiệt. từ đó, rừng không còn
"vàng" theo ý nghĩa đích thực của nó.
Thứ hai, thấy giá trị của việc bảo vệ rừng.
Việc cần thiết phải bảo vệ rừng được
Bác Hồ đcập đến nhiều lần. Cũng tại Hội nghị tuyên giáo miền núi năm 1963, Bác đã ân
cần nhắc nhở: "Các cô, các chú cần hết sức chú ý vấn đbảo vệ rừng. Nếu cứ để tình trạng
đồng bào phá một ít, nông trường phá một ít, công trường phá một ít, thậm c đoàn thăm
địa chất cũng phá một ít, thì rất tai hại. Phá rừng thì dể, nhưng gây dựng lại rng phải
mất hàng chục năm. Phá rừng nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến khí hu, ảnh ởng đến sản
xuất, đời sống rất nhiều"
(4)
. Đúng như lời dạy của Bác, ai cũng phá một ít, tập thể nào cũng
Tiểu luận Tư tưởng HCM về bảo vệ môi trường - Trang 2
Tiểu luận Tư tưởng HCM về bảo vệ môi trường - Người đăng: Nhộng Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiểu luận Tư tưởng HCM về bảo vệ môi trường 9 10 67