Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận “Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào điều kiện Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường..........................

-----[\	[\-----

Tiểu luận
“Vận dụng lý luận hình thái
kinh tế xã hội vào điều kiện
Việt Nam hiện nay”

LỜI MỞ ĐẦU

Lý luận hình thái kinh tế – xã hội là lý luận cơ bản và giữ một vị trí hết
sức quan trọng của chủ nghĩa duy vật lịch sử do K.Marx xây dựng nên. Lý
luận hình thái kinh tế - xã hội đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là
phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực học. Nhờ có lý luận
hính thaí kinh tế – xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử xã hội học K. Marx đã
chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển xã hội, chỉ rõ
được bản chất của từng chế độ xã hội. Như vậy qua lý luận hình thái kinh tế
– xã hội giúp chúng ta nghiên cứu một cách đúng đắn và khoa học vận hành
của xã hội trong mỗi giai đoạn nhất định.
Nhưng ngày nay, đứng trước những sự kiện lớn như sự sụp đổ của các
nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, đặc biệt là Liên Xô - ngọn cờ đầu của chủ
nghĩa xã hội, lý luận hình thái kinh tế xã hội bị phê phán từ rất nhiều phía sự
phê phán không chỉ từ phía đối lập của chủ nghĩa Marx- Lênin mà còn cả
một số người đã từng đi theo con đường của chủ nghĩa Marx – Lênin. Nói
chung họ cho rằng: lý luận hình thái kinh tế xã hội đã lỗi thời, lạc hậu không
thể áp dụng vào điều kiện hiện nay mà phải thay thế bằng một lý luận khác.
Trước tình hình đó buộc chúng ta làm rõ thực chất của lý luận hình thái kinh
tế xã hội và giá trị về mặt khoa học, tính thời đại của nó là rất cần thiết ; về
thực tiễn nước ta đang trong quá trình xây dựng đất nước theo định hướng xã
hội chủ nghĩa. Trong quá trình đó rất nhiều vấn đề khó khăn được đặt ra đòi
hỏi phải nghiên cứu giải quyết.
Để góp phần làm rõ hơn về lý luận hình thái kinh tế – xã hội với những
giá trị khoa học của nó, em xin có một vài phân tích về vấn đề trên nhằm
hiểu thêm về tính đúng đắn của nó.

PHẦN I
NỘI DUNG CỦA HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI
1)

Khái niệm.

Hình thái kinh tế – xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử
dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định, với những
quan hệ sản xuất của nó thích ứng với lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất
định và với một kiến trúc thượng tầng được xây dựng lên trên những quan hệ
sản xuất đó.
Kết cấu và chức năng của các yếu tố cấu thành hình thái kinh tế – xã hội.
Xã hội không phải là tổng số những hiện tượng, sự kiện rời rạc những cá
nhân riêng lẻ. Xã hội là một chỉnh thể toàn vẹn có cơ cấu phức tạp. Trong đó
có những mặt cơ bản nhất là lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuấ...
Trường..........................
-----[\[\-----
Tiu lun
“Vn dng lý lun hình thái
kinh tế xã hi vào điu kin
Vit Nam hin nay”
Tiểu luận “Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào điều kiện Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận “Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào điều kiện Việt Nam hiện nay - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận “Vận dụng lý luận hình thái kinh tế xã hội vào điều kiện Việt Nam hiện nay 9 10 307