Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: Ý kiến về một vấn đề liên quan đến giáo dục Đại học hiện nay

Được đăng lên bởi nha
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3879 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 
KHOA TIỂU HỌC­MẦM NON

                                         BÀI TIỂU LUẬN
GV: PHAN TRỌNG NAM
SV: NGUYÊN THỊ NGỌC HIỀN        LỚP: DHGDNM11A
MSSV: 0011411039
MMHP: GE4112213
    Câu hỏi: anh (chị) hãy cho biết ý kiến của mình về một vấn đề liên quan 
đến giáo dục đại học hiện nay? Giới hạn không quá 1000 từ. 
                                                         Bài làm
Ngày nay, khi khoa học kĩ thuật phát triển thì việc học tập cũng phát triển theo. 
Chính vì vậy giới sinh viên chúng ta cần sáng tạo ra rất nhiều cách học nhằm mang 
lại hiệu quả cao nhất cho bản thân. Nhiều SV năm nhất nói rằng học ĐH không 
như những gì họ tưởng tượng. Lớp học quá đông, thầy cô giáo giảng bài nhanh, 
bạn bè không thân thiết như thời phổ thông. Vậy làm thế nào để thích nghi với môi 
trường học tập mới, cách học nào mang lại hiệu quả tốt nhất ở bậc ĐH? Và cách 
giải quyết vấn đề này là nội dung tôi trình bày dưới đây.
Đây là tâm lý chung của rất nhiều tân SV. Ở bậc phổ thông, hầu như các bạn đều học
theo một chương trình đã lập trình sẵn dưới sự hướng dẫn cụ thể và kiểm tra sát sao
của các thầy cô giáo. Trong khi ở bậc ĐH gần như ngược lại: SV phải chủ động, linh
hoạt và sáng tạo trong môn học. Thầy cô gần như chỉ là người hướng dẫn hay đưa ra
phương pháp giúp SV tiếp cận chứ không cầm tay chỉ việc nữa.
Về mối quan hệ thầy ­ trò, có bạn từng tâm sự với tôi rằng các thầy cô ở bậc ĐH 
đều là giáo sư, tiến sĩ, học hàm ­ học vị cao quá, trong khi bản thân các bạn chỉ là 
SV, kiến thức ít, nên các bạn hay tự ti trong giao tiếp, sợ nói sai điều gì sẽ bị thầy 
cô đánh giá. Chính điều đó làm mối quan hệ thầy ­ trò ở ĐH không gần gũi như ở 
phổ thông. 

Còn về quan hệ bạn bè, nếu như ở phổ thông gần như các bạn có mặt bằng chung 
giống nhau thì lên ĐH mỗi người lại có hoàn cảnh riêng, cách sống riêng. Không ít 
tân SV ngoại tỉnh cảm thấy mặc cảm vì sự "quê mùa" của mình với những bạn ở 
thành phố.  
Hậu quả là phần lớn sinh viên ngày nay đã quá thụ động khi vào lớp học. Và các bài 
giảng của giáo viên trở nên khô khan, gây cảm giác nhàm chán, kết quả là “ người 
ngu gật, ngưởi thì làm việc riêng ..” . Mà quá trình thụ động, thiếu suy nghĩ và sáng 
tạo trong lúc học kéo dài như vậy thì chúng ta có thể đào sâu kho tàng kiến thức còn 
ẩn sâu các bài giảng của thầy cô được không?  kết quả học tập thì tôi không cần 
phải nói các bạn cũng tưởng tượng ra rùi phải không?  Rất thấp! Và kết quả học 
thấp lại làm ta chán nản thêm. Nó làm nhiều sinh viên bỏ học ...
TR NG Đ I H C Đ NG THÁP ƯỜ
KHOA TI U H C-M M NON
BÀI TI U LU N
GV: PHAN TR NG NAM
SV: NGUYÊN TH NG C HI N L P: DHGDNM11A
MSSV: 0011411039
MMHP: GE4112213
Câu h i : anh (ch ) hãy cho bi t ý ki n c a mình v m t v n đ liên quan ế ế
đ n giáo d c đ i h c hi n nay? Gi i h n không quá 1000 t . ế
Bài làm
Ngày nay, khi khoa h c kĩ thu t phát tri n thì vi c h c t p cũng phát tri n theo.
Chính vì v y gi i sinh viên chúng ta c n sáng t o ra r t nhi u cách h c nh m mang
l i hi u qu cao nh t cho b n thân . Nhi u SV năm nh t nói r ng h c ĐH không
nh nh ng gì h t ng t ng. L p h c quá đông, th y cô giáo gi ng bài nhanh, ư ưở ượ
b n bè không thân thi t nh th i ph thông ế ư . V y làm th nào đ thích nghi v i môi ế
tr ng h c t p m i, cách h c nào mang l i hi u qu t t nh t b c ĐH?ườ Và cách
gi i quy t v n đ này là n i dung tôi trình bày d i đây. ế ướ
Đây là tâm lý chung của rất nhiều tân SV. Ở bậc phổ thông, hầu như các bạn đều học
theo một chương trình đã lập trình sẵn dưới sự hướng dẫn cụ thể và kiểm tra sát sao
của các thầy cô giáo. Trong khi ở bậc ĐH gần như ngược lại: SV phải chủ động, linh
hoạt và sáng tạo trong môn học. Thầy cô gần như chỉ là người hướng dẫn hay đưa ra
phương pháp giúp SV tiếp cận chứ không cầm tay chỉ việc nữa.
V m i quan h th y - trò, có b n t ng tâm s v i tôi r ng các th y cô b c ĐH
đ u là giáo s , ti n sĩ, h c hàm - h c v cao quá, trong khi b n thân các b n ch là ư ế
SV, ki n th c ít, nên các b n hay t ti trong giao ti p, s nói sai đi u gì s b th y ế ế
cô đánh giá. Chính đi u đó làm m i quan h th y - trò ĐH không g n gũi nh ư
ph thông.
Tiểu luận: Ý kiến về một vấn đề liên quan đến giáo dục Đại học hiện nay - Trang 2
Tiểu luận: Ý kiến về một vấn đề liên quan đến giáo dục Đại học hiện nay - Người đăng: nha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tiểu luận: Ý kiến về một vấn đề liên quan đến giáo dục Đại học hiện nay 9 10 194