Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu
ểu luận

"Ý thức và vai trò
của tri thức trong đời
sống xã hội"

Tiểu luận triết
LỜI MỞ ĐẦU.
[[[
Ý thức là một trong hai phạm trù thuộc vấn đề cơ bản của triết học.
Nó là hình thức cao của sự phản ánh của thực tại khách quan, hình thức mà
riêng con người mới có. ý thức của con người là cơ năng của cái “ khối vật
chất đặc biệt phức tạm mà người ta gọi là bộ óc con người” (theo LêNin).
Tác động của ý thức xã hội đối với con người là vô cùng to lớn. Nó không
những là kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn mà con là động lực thực tiễn.
Sự thành công hay thất bại của thực tiễn, tác động tích cự hay tiêu cực của
ý thức đối với sự phát triển của tự nhiên, xã hội chủ yếu phụ thuộc vào vai
trò chỉ đạo của ý thức mà biểu hiện ra là vai trò của khoa học văn hoá và tư
tưỏng.
Nền kinh tế của nước ta từ một điểm xuất phát thấp, tiềm lực kinh tếkỹ thuật yếu, trong điều kiện sự biến đổi khoa học- công nghệ trên thế giới
lại diễn ra rất nhanh, liệu nước ta có thể đạt đựoc những thành công mong
muốn trong việc tạo ra nền khoa học- công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc tế
trong một thời gian ngắn hay không? Chung ta phải làm gì để tránh được
nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới? Câu hỏi
này đặt ra cho chúng ta một vấn đề đó là sự lựa chọn bước đi và trật tự ưu
tiên phát triển khoa học- công nghệ trong quan hệ với phát triển kinh tế
trong các giai đoạn tới. Như vậy có nghĩa là ta cần phải có tri thức vì tri
thức là khoa học. Chúng ta phải không ngừng nâng cao khả năng nhận thức
cho mỗi người. Tuy nhiên nếu tri thức không biến thành niềm tin và ý chí
thì tự nó cũng không có vai trò gì đối với đời sống hiện thực cả.Chỉ chú
trọng đến tri thức mà bỏ qua công tác văn hoá- tư tưởng thì sẽ không phát
huy được thế mạnh truyền thống của dân tộc. Chức năng của các giá trị văn
hoá đã đem lại chủ nghĩa nhân đạo, tính đạo đức. Không có tính đạo đức thì
tất cả các dạng giá trị ( giá trị vật chất và tinh thần) sẽ mất đi mọi ý

Lớp: K40 - 1107

1

Tiểu luận triết
nghĩa.Còn cách mạng tư tưởng góp phần làm biến đổi đời sống tinh thầnxã hội, xây dựng mối quan hệ tư tưởng, tình cảm của con người với tư cách
là chủ thể xây dựng đời sống tinh thần và tạo ra được những điều kiện đảm
bảo sự phát triển tự do của con người.Mà có tự do thì con người mới có thể
tham gia xây dựng đất nước.
Như vậy, ý thức mà biểu hiện trong đời sống xã hội là các vấn
đề khoa học- văn hoá- tư tưởng có vai trò vô cùng quan trọng. Tìm hiểu về
ý thức và tri thức để có những biện pháp đúng đắn tạo điều k...
Tiu lunu lun
"Ý thc và vai trò
ca tri thc trong đời
sng xã hi"
Tiểu luận Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội 9 10 407