Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

Được đăng lên bởi Dấu Mưa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3312 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
I/ Yêu cầu: HS biết cách tìm hai số khi biết Tổng và Hiệu của chúng.
Vận dụng làm được các bài tập dạng này.
II/ Nội dung
1/ Bài cũ: Tìm số TBC của 36; 42; 57(1 HS lên bảng, lớp làm nháp), chữa
bài, nhận xét
2/ Bài mới:
Giáo viên
HS
2.1/ GTB: Nếu cho biết Tổng và
2 HS nhắc lại
Hiệu của 2 số, làm thế nào để tìm
được 2 số đó? Các em sẽ cùng tìm
hiểu qua bài hôm nay(Ghi đầu bài)
2.2/ Hướng dẫn tìm hiểu bài:
VD: Đọc đề bài trong SGK
HS nghe
* Phân tích bài toán:
? Bài toán cho biết gì?
Tổng của 2 số là 70, hiệu của chúng
? Bài toán hỏi gì?
là 10.
* Tóm tắt:
Tìm 2 số đó.
GV: Biểu thị số lớn là đoạn thẳng
như sau(Nói và vẽ 1 đoạn thẳng là số Quan sát
lớn).
Số bé là đoạn thẳng ntn so với số
Ngắn hơn
lớn?
10
Ngắn hơn bao nhiêu?
Đó chính là Hiệu của 2 số
Vẽ tiếp đoạn thẳng biểu thị số bé.
70
Tổng của 2 số là bao nhiêu?Vẽ tiếp
tổng
2 lần số bé
* HD giải:
Nếu bớt đi ở số lớn 1 giá trị bằng
Lấy Tổng trừ đi Hiệu
Hiệu của 2 số thì khi đó Tổng còn là Hai lần số bé là:
mấy lần số nào?(Nói và thao tác trên 70 – 10 = 60
sơ đồ)
Lấy kết quả vừa tìm được chia cho 2
Tìm 2 lần số bé bằng cách nào?
Số bé là:
(Viết câu trả lời và phép tính)
60 : 2 = 30
Lấy số bé cộng với Hiệu
Tìm số bé bằng cách nào?
Số lớn là:
(Viết câu trả lời và phép tính)
30 + 10 = 40
Lấy Tổng trừ đi số bé
Tìm số lớn bằng cách nào?
70 – 30 = 40
(Viết câu trả lời và phép tính)
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Còn cách nào để tìm số lớn khi đã
biết số bé?(Chỉ nêu miệng)
Vậy tìm số bé bằng cách nào?
Đây chính là cách thứ nhất: Tìm số
bé trước(Ghi lên trên bài giải)
Nếu tìm số lớn trước, ta làm ntn?
Các em cùng QS lên bảng: Ta thêm
vào số bé một giá trị bằng Hiệu của 2
số thì khi đó Tổng là mấy lần số nào?
(Nói và vẽ thêm vào đoạn thẳng biểu
thị số bé như SGK)
Tìm 2 lần số lớn bằng cách nào?
(Viết câu trả lời và phép tính)
Tìm số lớn bằng cách nào?
(Viết câu trả lời và phép tính)
Tìm số bé bằng cách nào?
(Viết câu trả lời và phép tính)
Còn cách nào để tìm số bé khi đã biết
số lớn?(Chỉ nêu miệng)
Vậy tìm sốlớn bằng cách nào?
Đây chính là cách thứ hai: Tìm số
lớn trước(Ghi lên trên bài giải)
Cần lưu ý HS khi làm bài chỉ làm 1
trong các cách đó.
2.3/ Bài tập
Bài 1: GV ghi bảng bài giải(Hoặc
cho chữa miệng)

Bài 2: Cho HS làm bài vào vở, sau 2
phút gọi 1 HS chữa bài trên bảng
lớp.

2 lần số lớn

Lấy Tổng cộng với Hiệu
Hai lần số lớn là:
70 + 10 = 80
Lấy kết quả vừa tìm được chia cho 2
Số lớn là:
80 : 2 = 40
Lấy số lớn trừ đi Hiệu
Số bé là:
40 - 10 = 30
Lấy Tổng trừ đi số lớn
7...
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
I/ Yêu cầu: HS biết cách tìm hai số khi biết Tổng và Hiệu của chúng.
Vận dụng làm được các bài tập dạng này.
II/ Nội dung
1/ Bài cũ: Tìm số TBC của 36; 42; 57(1 HS lên bảng, lớp làm nháp), chữa
bài, nhận xét
2/ Bài mới:
Giáo viên HS
2.1/ GTB: Nếu cho biết Tổng và
Hiệu của 2 số, làm thế nào để tìm
được 2 số đó? Các em sẽ cùng tìm
hiểu qua bài hôm nay(Ghi đầu bài)
2.2/ Hướng dẫn tìm hiểu bài:
VD: Đọc đề bài trong SGK
* Phân tích bài toán:
? Bài toán cho biết gì?
? Bài toán hỏi gì?
* Tóm tắt:
GV: Biểu thị số lớn là đoạn thẳng
như sau(Nói và vẽ 1 đoạn thẳng là số
lớn).
Số bé là đoạn thẳng ntn so với số
lớn?
Ngắn hơn bao nhiêu?
Đó chính là Hiệu của 2 số
Vẽ tiếp đoạn thẳng biểu thị số bé.
Tổng của 2 số là bao nhiêu?Vẽ tiếp
tổng
* HD giải:
Nếu bớt đi ở số lớn 1 giá trị bằng
Hiệu của 2 số thì khi đó Tổng còn là
mấy lần số nào?(Nói và thao tác trên
sơ đồ)
Tìm 2 lần số bé bằng cách nào?
(Viết câu trả lời và phép tính)
Tìm số bé bằng cách nào?
(Viết câu trả lời và phép tính)
Tìm số lớn bằng cách nào?
(Viết câu trả lời và phép tính)
2 HS nhắc lại
HS nghe
Tổng của 2 số là 70, hiệu của chúng
là 10.
Tìm 2 số đó.
Quan sát
Ngắn hơn
10
70
2 lần số bé
Lấy Tổng trừ đi Hiệu
Hai lần số bé là:
70 – 10 = 60
Lấy kết quả vừa tìm được chia cho 2
Số bé là:
60 : 2 = 30
Lấy số bé cộng với Hiệu
Số lớn là:
30 + 10 = 40
Lấy Tổng trừ đi số bé
70 – 30 = 40
Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ - Trang 2
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ - Người đăng: Dấu Mưa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ 9 10 79