Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu thành phần và tính chất của xương

Được đăng lên bởi thinhanhhp2010
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phòng GD – ĐT Tiên Lữ
Trường THCS Ng« QuyÒn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do –Hạnh Phúc

Hội Thi:
Giáo viên sử dụng thiết bị thí nghiệm cấp huyện
Năm học 2014 – 2015
Bản thuyết minh thực hành môn sinh học
Thí nghiệm: T×m hiÓu thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña x¬ng
( Sinh học 8: Tiết 8 Bài 8: CÊu t¹o vµ tÝnh chÊt cña x¬ng)
I. Môc tiªu.
1. KiÕn thøc.
- X¸c ®Þnh thµnh phÇn hãa häc cña x¬ng ®Ó chøng minh ®îc tÝnh ®µn håi vµ
cøng ch¾c cña x¬ng.
2. KÜ n¨ng.
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t l¾p ®Æt c¸c thÝ nghiÖm vµ rót ra c¸c thÝ nghiÖm.
3. Th¸i ®é.
- Cã tinh thÇn say mª häc tËp nghiªn cøu khoa häc.
II. ChuÈn bÞ.
1. Dông cô.
- Panh, ®Ìn cån, cèc ®ùng níc , cèc ®ùng dung dÞch axÝt HCl 10%.
2. Hãa chÊt.
- Níc cÊt.
- AxÝt HCl 10%
3. MÉu vËt
- X¬ng ®ïi Õch.
III. Mét sè quy t¾c an toµn khi lµm thÝ nghiÖm.
- Dông cô mÉu vËt kh«ng ®Ó s¸t mÐp bµn.
- CÈn thËn víi dung dÞch axÝt HCl 10%.
- §Ëy n¾p ®Ìn cån sau khi sö dông.
- Dïng kÑp ®Ó g¾p x¬ng.
IV. C¸ch tiÕn hµnh
ThÝ nghiÖm 1. Ng©m x¬ng ®ïi Õch trong dung dÞch HCl 10%.
- LÊy 1 x¬ng ®ïi Õch trëng thµnh ng©m trong cè ®ùng dung dÞch axÝt HCl
10% -> Quan s¸t hiÖn tîng.

- Sau 10 - 15 phót lÊy ra röa s¹ch vµ uèn thö xem x¬ng cøng hay mÒm.

ThÝ nghiÖm 2: §èt x¬ng ®ïi Õch.
- LÊy panh kÑp mét x¬ng ®ïi Õch trëng thµnh kh¸c råi ®èt trªn ngän löa ®Ìn cån
cho ®Õn khi x¬ng kh«ng ch¸y n÷a, kh«ng thÊy khãi bay lªn.

Bãp nhÑ phÇn x¬ng ®· ®èt.

V. Dù ®o¸n kÕt qu¶ vµ kÕt luËn.
ThÝ nghiÖm 1.
- Khi ng©m x¬ng Õch trong HCl thÊy cã c¸c bät khÝ xung quanh x¬ng.

- Sau khi vít x¬ng ra vµ röa s¹ch uèn thö thÊy x¬ng mÒm vµ dÎo.

=> X¬ng cã tÝnh ®µn håi ( ChÊt cèt giao)
ThÝ nghiÖm 2:
- Sau khi ®èt ta bãp nhÑ phÇn x¬ng ®· ®èt thÊy hiÖn tîng x¬ng vì vun ra.

=> X¬ng cã tÝnh r¾c ch¾c ( Ch¸t muèi kho¸ng)
VI. Dự kiến 1 số tình huống và các biện pháp xử lý.
Dự kiến tình huống.
X¬ng ng©m trong dung dÞch axÝt kh«ng
uèn dÎo ®îc

Biện pháp sử lý
KiÓm tra l¹i nång ®é dung dÞch a xÝt

Ngô Quyền, ngày 3 tháng 2 năm 2015
Người thực hiện

...

Ng« QuyÒn
 !
"#$%&'()*#
"+
,(-./01232452678#9%:;7
<8=#>?@A>?@B
CD2:;3282'#E8F.=#
678+T×m hiÓu thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña x¬ng
G=#H+32HCEH+CÊu t¹o vµ tÝnh chÊt cña x¬ngI
I. Môc tiªu.
1. KiÕn thøc.
- X¸c ®Þnh thµnh phÇn hãa häc cña x¬ng ®Ó chøng minh ®îc tÝnh ®µn håi vµ
cøng ch¾c cña x¬ng.
2. KÜ n¨ng.
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t l¾p ®Æt c¸c thÝ nghiÖm vµ rót ra c¸c thÝ nghiÖm.
3. Th¸i ®é.
- Cã tinh thÇn say mª häc tËp nghiªn cøu khoa häc.
II. ChuÈn bÞ.
1. Dông cô.
- Panh, ®Ìn cån, cèc ®ùng níc , cèc ®ùng dung dÞch axÝt HCl 10%.
2. Hãa chÊt.
- Níc cÊt.
- AxÝt HCl 10%
3. MÉu vËt
- X¬ng ®ïi Õch.
III. Mét sè quy t¾c an toµn khi lµm thÝ nghiÖm.
- Dông cô mÉu vËt kh«ng ®Ó s¸t mÐp bµn.
- CÈn thËn víi dung dÞch axÝt HCl 10%.
- §Ëy n¾p ®Ìn cån sau khi sö dông.
- Dïng kÑp ®Ó g¾p x¬ng.
IV. C¸ch tiÕn hµnh
ThÝ nghiÖm 1. Ng©m x¬ng ®ïi Õch trong dung dÞch HCl 10%.
- LÊy 1 x¬ng ®ïi Õch trëng thµnh ng©m trong cè ®ùng dung dÞch axÝt HCl
10% -> Quan s¸t hiÖn tîng.
Tìm hiểu thành phần và tính chất của xương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu thành phần và tính chất của xương - Người đăng: thinhanhhp2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tìm hiểu thành phần và tính chất của xương 9 10 430