Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu tổng quan về cim và hệ thống vận chuyển lưu trữ tự động

Được đăng lên bởi thanglanghau
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nhập môn Kĩ thuật ngành Điện

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỰ
ĐỘNG HÓA TÍCH HỢP MÁY TÍNH …………………………………… 3

1. Khái quát về hoạt động sản xuất tự động hóa………………... 3
1.1. Hệ thống sản xuất …………………………………………………..... 3
1.1.1. Cấu trúc hệ thống sản xuất…………………………………….. 3
1.1.2. Hệ thống trợ giúp sản xuất …………………………………….. 3
1.1.3. Phân loại các hệ thống sản xuất ..……………………………… 6
1.2. Tự động hóa…………………………………………………………… 7
1.3. Phân loại các hệ thống sản xuất tự động hóa………………………… 7
1.3.1. Tự động hóa cố định………………………………………….…..7
1.3.2. Tự động hóa lập trình……………………………………….…... 8
1.3.3. Tự động hóa mềm dẻo…………………………………………… 8
2. Hệ thống sản xuất Tự động hóa tích hợp máy tính……………………... 9
2.1. Hệ thống sản xuất tích hợp (CIM system) …………………............…. 9
2.1.1. Hiệu quả ứng dụng CIM trong sản xuất ………..……............... 9
2.1.2. Hướng phát triển CIM……………………….............................. 10
2.1.3. Các thành phần hệ thống CIM…………………………............ 11
3. Lý do phải tự động hóa…………………………………………………... 14
4. Các nguyên tắc tự động hóa……………………………………………... 15
5. Các ý kiến chống và ủng hộ Tự đông hóa ……………………………… 15
5.1. Các ý kiến chống lại Tự động hóa …………………………………... 15
5.2. Các ý kiến ủng hộ Tự động hóa ……………………………….…….. 16
CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ LƯU TRỮ………………. 18
1. Vai trò của hệ thống vận chuyển và lưu giữ…………………...……….. 18
2. Hệ thống vận chuyển………………………………………………..…… 18
2.1. Phân tích hệ thống vận chuyển………………………………..……... 20
2.2. Các nguyên lý cơ bản của hệ thống vận chuyển…………….………. 21
2.3. .Các loại hệ thống vận chuyển……………………………….……….. 21
2.3.1. Xe tải công nghiệp……………………………………………… 22
2.3.2. Đường ống…………………………………………………….... 23
2.3.3. Các hệ thống băng chuyền………………………………….….. 24
2.3.3.1. Băng chuyền một hướng……………………………………... 26
2.3.3.2. Băng chuyền vòng kín…………………………………………. 26
2.3.3.3. Băng chuyền vòng kín có đường hồi………………………... 27
2.3.4. Cần cẩu và tời………………………………………………..…. 28
1
Tìm hiểu tổng quan về hệ thống sản xuất tích hợp máy tính

Nhập môn Kĩ thuật ngành Điện

2.3.5. Container và hệ thống hỗ trợ………………………………….. 29
2.3.6. Hệ thống xe tự hành(Automated Guided Vehicle –AGV). ...... 31
3. Hệ thống lưu trữ……………………………………..………………….. 36
3.1. Phân tích hệ thống nhà kho tự động……………………………….. 39
3.2. Hệ thống lưu kho và truy hồi tự động (AR/AS)…………………….. 41
3.3. Thiết bị phụ trợ………………………………………………………. 43

KẾT LUẬN…………………………………………………........... 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO ….……………………………………. 45

2
Tìm hiểu tổng quan về hệ thống sản ...
Nhập môn Kĩ thuật ngành Điện
1
Tìm hiểu tng quan v h thng sn xuất tích hợp máy tính
MC LC
CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU TNG QUAN V H THNG SN XUT T
ĐỘNG HÓA TÍCH HỢP MÁY TÍNH …………………………………… 3
1. Khái quát về hot động sn xut t động hóa………………... 3
1.1. H thng sn xut …………………………………………………..... 3
1.1.1. Cu trúc hệ thng sn xut…………………………………….. 3
1.1.2. H thng tr giúp sản xut …………………………………….. 3
1.1.3. Phân loại các hệ thng sn xut ..……………………………… 6
1.2. T động hóa…………………………………………………………… 7
1.3. Phân loại các hệ thng sn xut t động hóa………………………… 7
1.3.1. T động hóa cố định………………………………………….…..7
1.3.2. T động hóa lập trình……………………………………….…... 8
1.3.3. T động hóa mềm dẻo…………………………………………… 8
2. H thng sn xut T động hóa tích hợp máy tính……………………... 9
2.1. Hệ thống sản xuất tích hợp (CIM system) …………………............. 9
2.1.1. Hiệu quả ứng dụng CIM trong sản xuất ………..……............... 9
2.1.2. Hướng phát triển CIM……………………….............................. 10
2.1.3. c thành phần hệ thống CIM…………………………............ 11
3. Lý do phải t động hóa…………………………………………………... 14
4. Các nguyên tắc t đng hóa……………………………………………... 15
5. Các ý kiến chống và ủng h T đông hóa ……………………………… 15
5.1. Các ý kiến chng li T động hóa …………………………………... 15
5.2. Các ý kiến ng h T động hóa ……………………………….…….. 16
CHƯƠNG 2. H THNG VN CHUYỂN VÀ LƯU TRỮ………………. 18
1. Vai trò của h thng vn chuyển và lưu giữ…………………...……….. 18
2. H thng vn chuyn………………………………………………..…… 18
2.1. Phân tích hệ thng vn chuyn………………………………..……... 20
2.2. Các nguyên lý cơ bản ca h thng vn chuyn…………….………. 21
2.3. .Các loại h thng vn chuyn…………………………….……….. 21
2.3.1. Xe tải công nghiệp……………………………………………… 22
2.3.2. Đưng ng…………………………………………………….... 23
2.3.3. c hệ thng băng chuyền………………………………….….. 24
2.3.3.1. Băng chuyền một hướng……………………………………... 26
2.3.3.2. Băng chuyền vòng kín…………………………………………. 26
2.3.3.3. Băng chuyền vòng kín có đường hi………………………... 27
2.3.4. Cn cẩu và tời………………………………………………..…. 28
Tìm hiểu tổng quan về cim và hệ thống vận chuyển lưu trữ tự động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu tổng quan về cim và hệ thống vận chuyển lưu trữ tự động - Người đăng: thanglanghau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Tìm hiểu tổng quan về cim và hệ thống vận chuyển lưu trữ tự động 9 10 58