Ktl-icon-tai-lieu

tin học đại cương bách khoa

Được đăng lên bởi tranthanhqt01
Số trang: 349 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Đối tượng: SV đại học chính quy toàn trường
Nội dung chính gồm 12 chương:
1. Phương pháp giải quyết bài toán
bằng máy tính số.
2. Thể hiện dữ liệu trong máy tính số.
3. Tổng quát về lập trình bằng VB.
4. Qui trình thiết kế trực quan giao
diện.
5. Các kiểu dữ liệu của VB.
6. Các lệnh định nghĩa & khai báo.

7.
8.
9.
10.

Biểu thức VB.
Các lệnh thực thi VB.
Định nghĩa thủ tục & sử dụng.
Tương tác giữa người dùng &
chương trình.
11. Quản lý hệ thống file.
12. Linh kiện phần mềm & truy
xuất database.

Tài liệu tham khảo:
Tập slide bài giảng & thực hành của môn học này.
3 CD MSDN trong Microsoft Visual Studio.
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn: Tin học
Slide 1

MÔN TIN HỌC
Chương 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN
BẰNG MÁY TÍNH SỐ
1.1 Các khái niệm cơ bản về máy tính số
1.2 Lịch sử phát triển máy tính số
1.3 Dữ liệu & chương trình
1.4 Qui trình tổng quát giải quyết bài toán bằng máy tính số
1.5 Phân tích bài toán từ-trên-xuống
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn: Tin học
Chương 1: Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số
Slide 2

1.1 Các khái niệm cơ bản về máy tính số
Con người thông minh hơn các động vật khác nhiều. Trong cuộc sống,
họ đã chế tạo ngày càng nhiều công cụ, thiết bị để hỗ trợ mình trong
hoạt động. Các công cụ, thiết bị do con người chế tạo ngày càng tinh
vi, phức tạp và thực hiện nhiều công việc hơn trước đây. Mỗi công cụ,
thiết bị thường chỉ thực hiện được 1 vài công việc cụ thể nào đó. Thí
dụ, cây chổi để quét, radio để bắt và nghe đài audio...
Máy tính số (digital computer) cũng là 1 thiết bị, nhưng thay vì chỉ thực
hiện 1 số chức năng cụ thể, sát với nhu cầu đời thường của con người,
nó có thể thực hiện 1 số hữu hạn các chức năng cơ bản (tập lệnh), mỗi
lệnh rất sơ khai chưa giải quyết trực tiếp được nhu cầu đời thường nào
của con người. Cơ chế thực hiện các lệnh là tự động, bắt đầu từ lệnh
được chỉ định nào đó rồi tuần tự từng lệnh kế tiếp cho đến lệnh cuối
cùng. Danh sách các lệnh được thực hiện này được gọi là chương
trình.
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Môn: Tin học
Chương 1: Phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính số
Slide 3

Các khái niệm cơ bản về máy tính số
Các lệnh mà máy hiểu và thực hiện được được gọi là lệnh máy.
Ta dùng ngôn ngữ để miêu tả các lệnh. Ngôn ngữ lập trình cấu
thành từ 2 yếu tố chính yếu: cú pháp và ngữ nghĩa. Cú pháp qui
định trật tự kết hợp các phần tử để cấu thành 1 lệnh (câu), còn
ngữ nghĩa cho biết ý nghĩa củ...
Khoa Công ngh Thông tin
Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Môn: Tin hc
Slide 1
MÔN TIN HC ĐẠI CƯƠNG
Tài liu tham kho:
Tp slide bài ging & thc hành ca môn hc này.
3 CD MSDN trong Microsoft Visual Studio.
Ni dung chính gm 12 chương:
1. Phương pháp gii quyết bài toán
bng máy tính s.
2. Th hin d liu trong máy tính s.
3. Tng quát v lp trình bng VB.
4. Qui trình thiết kế trc quan giao
din.
5. Các kiu d liu ca VB.
6. Các lnh định nghĩa & khai báo.
7. Biu thc VB.
8. Các lnh thc thi VB.
9. Định nghĩa th tc & s dng.
10. Tương tác gia người dùng &
chương trình.
11. Qun lý h thng file.
12. Linh kin phn mm & truy
xut database.
Đối tượng: SV đại hc chính quy toàn trường
tin học đại cương bách khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học đại cương bách khoa - Người đăng: tranthanhqt01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
349 Vietnamese
tin học đại cương bách khoa 9 10 991