Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương - chương trình phần mềm

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4. Chương trình phần mềm
MTĐT
I. Khái niệm
II. Quá trình phát triển chương trình phần mềm
III. Phân loại
IV. Quy trình thiết kế chương trình phần mềm
V. Giải thuật (thuật toán)

29/06/12

1 / 44

I. Khái niệm


Tập hợp các câu lệnh được sẵp





29/06/12

Chöông trình ñieàu khieån maùy tính thöïc hieän xöû lyù thoâng tin töï
ñoäng, theo caùc muïc tieâu
Laøm nhieäm vuï tieáp nhaän thoâng tin (döõ lieäu) vaøo maùy tính, thöïc
hieän xöû lyù (tính toaùn, saép xeáp, choïn loïc…)
Cung caáp keát quaû laø thoâng tin sau khi xöû lyù, theo yeâu caàu
2 / 44

Caùc loaïi phaàn meàm





Phaàn meàm tieän ích: NC, EXPLORER



Phaàn meàm öùng duïng: MS OFFICE



29/06/12

Phaàn meàm heä thoáng: DOS, WINDOWS,
UNIX LINUS

Trình dòch

3 / 44

Quy trình xaây döïng
phaàn meàm öùng duïng
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
29/06/12

8)

Khaûo saùt;
Thieát keá;
Laäp trình (xaây döïng thuaät
toaùn vaø vieát chöông trình);
Thöû nghieäm;
Caøi ñaët, höôùng daãn söû duïng;
Caäp nhaät döõ lieäu;
Ñieàu chænh;
Phaùt trieån.
4 / 44

Haõy giaûi baøi taäp sau

Tìm  trong  soá  200  hoïc  vieân,  ngöôøi  naøo 
coù  ñieåm  trung  bình  cao  nhaát,  ñieåm 
trung bình cao nhaát laø bao nhieâu?

29/06/12

5 / 44

Thuaät toaùn



Laø caùch thöùc giaûi baøi toaùn;



Duøng ñeå trình baøy caùch thöùc ñaït ñeán keát quaû



Thuaät toaùn baét ñaàu baèng döõ kieän ban ñaàu vaø keát
thuùc laø keát quaû;



Ñöôïc söû duïng ñeå thieát laäp phaàn meàm öùng duïng.
Ñeå xaây döïng phaàn meàm caàn tìm ra thuaät toaùn. Coù
nhieàu thuaät toaùn ñeå ñi ñeán keát quaû.

29/06/12

6 / 44

Thuaät toaùn



Thuaät toaùn (giaûi thuaät) laø moät baûn höôùng
daãn goàm moät soá höõu haïn caùc meänh leänh quy
ñònh chính xaùc nhöõng pheùp toaùn vaø nhöõng
ñoäng taùc caàn thöïc hieän moät caùch maùy moùc
theo moät trình töï ñaõ vaïch roõ ñeå giaûi quyeát
moät baøi toaùn hoaëc moät nhieäm vuï naøo ñoù.



Ngoân ngöõ thuaät toaùn

29/06/12

7 / 44

Ngoân ngöõ thuaät toaùn

 Laø

caùch thöùc trình baøy vaø bieåu dieãn
thuaät toaùn.

1- Ngoân ngöõ lieät keâ;
2- Ngoân ngöõ sô ñoà khoái.
29/06/12

8 / 44

Ngoân ngöõ lieät keâ
Caùc böôùc giaûi phöông trình: ax2 + bx + c = 0
 Böôùc 1: Nhaän a, b, c
 Böôùc 2: Neáu a=0, quay veà böôùc 1;
 Neáu



a = 0 , tính ∆ = b2 – 4ac

Böôùc 3:
 Neáu

∆ < 0, voâ nghieäm,
 Neáu ∆ = 0, x1 = x2 = -b/2a
 Neáu


29/06/12

∆ > 0, x1,2 = (-b ± √ ∆ ) / 2a

Böôùc 4: Keát thuùc
9 / 44

Ngoân ngöõ sô ñoà khoái



B
Khoái baét ñaàu

Khoái tính toaùn

29/06/12

–

K
Khoái keát thuùc

...
1 / 44
29/06/12
Chương 4. Chương trình phần mềm
MTĐT
I. Khái niệm
II. Quá trình phát triển chương trình phần mềm
III. Phân loại
IV. Quy trình thiết kế chương trình phần mềm
V. Giải thuật (thuật toán)
Tin học đại cương - chương trình phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương - chương trình phần mềm - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Tin học đại cương - chương trình phần mềm 9 10 387