Ktl-icon-tai-lieu

Tin học excel 2010

Được đăng lên bởi trietav
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG THỐNG KÊ TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Mã SP
CDR -SS
KEY -DE
MOU-IM
KEY-SS
CDR-DE
MOU-IM

Đại lý
SGN
HNN
DNA
HNN
DNA
SGN

Mã Hàng
CDR
KEY
MOU

Tên Hàng
CDRom
Keybroad
Mouse
Đại lý
SGN
HNN
DNA
Tổng Cộng

TỈ GIÁ

Thành tiền
Số lượng USD
30
96
2880
15
35
525
Mouse-IBM
9
19
171
Keybroad-SamSung
10
39
390
CDRom-Dell
20
53
1060
Mouse-IBM
9
88
792
TỔNG CỘNG
330
5818
BẢNG TRA TÊN HÀNG, TÊN HÃNG SẢN XUẤT VÀ ĐƠN GIÁ
Mã Hãng-Tên Hãng Sản Xuất
SS
IM
DE
SamSung
IBM
Dell
30
25
20
10
17
15
5
9
13
BẢNG TỔNG CỘNG
Tổng Tiền VND
94,976,280 VND
23,666,475 VND
31,839,815 VND
150,482,570 VND
Tên Hàng-Tên Hãng Sản Xuất
CDRom-SamSung

Đơn giá

25865
THÀNH TIỀN
VND
74,491,200 VND
13,579,125 VND
4,422,915 VND
10,087,350 VND
27,416,900 VND
20,485,080 VND
150,482,570

BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CÁC CHUYẾN BAY
Hành khách Quốc Tịch
Ngày Bay
Tuyến Bay
Giá Vé
Bảo Hiểm Phụ Thu
Ngọc
VN
12/15/2012 Hà Nội
25
0.75
50%
Jean
ANH
6/25/2012 Hồng Kông
272
13.6
0%
Rooney
NHẬT
4/1/2012 Hàn Quốc
256
12.8
512%
Thanh
VN
8/29/2012 Hồ Chí Minh
41
1.23
0%
Jenifer
MỸ
10/7/2012 Thái Lan
199
9.95
398%
TỔNG CỘNG
BẢNG TRA GIÁ VÉ
3
7
Giá vé (ĐVT: USD)
TUYẾN BAY Ngày 1 đến 10
Ngày 11 đến 20
Ngày 21 đến 31
Hà Nội
22
25
28
Hồ Chí Minh
27
29
41
#N/A
Thái Lan
199
210
237
1
10
Hồng Kông
289
268
272
4
Hàn Quốc
256
241
261
5
2
3

Phải trả
26.25
285.6
273.92
42.23
212.93

7
2
1
4
1

4
2
8/8/2014
6

BẢNG ĐIỂM THI XẾP LOẠI HỌC TẬP
Tên
HS

STT

1 Lê
2 Vân
3 Thảo
4 Thành
5 Trúc
6 Việt
7 Hảo
8 Hoàng
9 Trinh
10 Nhật
11 Thái
12 Bình
13 Mỹ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Lớp
chuyên Toán
Toán
Anh
Địa
Văn
Sử
Địa
Hóa
Lý
Trung
Sinh
Lý
Hóa
Pháp

Lý
6
10
5
9
8
4
7
9
7
9
6
9
8

Hóa
5
8
8
7
9
6
5
10
8
8
5
6
6

6.3
9.5
11
6.5

Văn
9
9
6
9
6
7
8
9
9
8
7
7
7

Sử
4
9
7
6
9
6
5
10
9
8
5
7
5

6
10
12

MÔN THI
Địa
5
9
6
8
3
7
5
9
8
8
6
7
6

6

Anh
6
10
6
7
8
8
7
7
7
6
6
8
7

9
10
9
7
8
9
8
10
4
9
8
7
7

6

6

Pháp

Trung
6
9
2
6
6
6
9
10
7
6
7
3
6

1
0
2
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sinh
6
10
6
6
7
7
5
9
7
8
8
6
5

ĐTB
7
10
3
10
8
9
4
9
5
8
5
5
9

#N/A

Ghi
Chú
6.3 Thi Lại
9.5 Đạt
5.8 Hỏng
7.4 Đạt
6.8 Hỏng
7.0 Thi Lại
6.5 Thi Lại
9.3 Đạt
7.1 Thi Lại
7.8 Đạt
6.2 Đạt
6.5 Thi Lại
6.5 Đạt

4 Văn
8

Môn
Thi lại
Văn
Toán
Sinh
Anh
Pháp
-

Xếp
loại
Giỏi
Khá
Giỏi
Khá
TB
TB

Học
Bổng
0
3000000
0
1000000
0
0
0
3000000
0
1000000
0
0
0

Khách Hàng
Long
Hà
Thanh
Việt
Hùng
Châu

Loại Xe
Máy xúc
Nâng hàng
Tải nhẹ 2.5 T
Tải nặng 5 T
Máy xúc
Tải nhẹ 2.5 T

Tải nhẹ 2.5 T
Tải nặng 5 T
Nâng hàng
Máy xúc

BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE
Ngày Thuê
Ngày Trả
Tue...
 
   !"# $% &'(
)*+  )*+,-.-! /0 12 3440
56*5  78 /8 838
9 *: ,!;< 1 71 7=7
56  <>?@,.A.-! 70 /1 /10
)*+*5 *: )*+,-*< 30 8/ 7020
9  ,!;< 1 44 =13
B)C //0 8474
+:DEF GHDI
 !"#
  *5
  .-!  *<
)*+ )*+,- /0 38 30
56 <>?@,.A 70 7= 78
9 ,!;< 8 1 7/
B)C
 JKH*
 1LE1=2E340H*
 3/E222EL=8H*
*: /7E4/1E478H*
J)M 780EL43E8=0H*
NNOK
*
Tin học excel 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học excel 2010 - Người đăng: trietav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tin học excel 2010 9 10 935