Ktl-icon-tai-lieu

Tin lớp 3

Được đăng lên bởi thukb
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TuÇn 1
Thø hai ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2013
Ngµy d¹y:
TiÕt 1: Líp 3 A: 19/8 / 2013 ; Líp 3B: 20/8 / 2013
Líp 5A+5B+4A: 21/8/2013
TiÕt 2: Líp 3A+3B+4A: 23/8/2013 ; Líp 5A + 5B: 22/8/2013
Ch¬ng I: Lµm quen víi m¸y tÝnh
TiÕt 1+2: Bµi 1
Ngêi b¹n míi cña em
A. Môc tiªu
- Bíc ®Çu lµm quen víi m¸y tÝnh, t thÕ ngåi ®óng tríc m¸y tÝnh
- N¾m ®îc c¸c bé phËn chÝnh cña m¸y tÝnh, gäi tªn c¸c bé phËn cña m¸y
tÝnh.
- HS cã kü n¨ng më m¸y, t¾t m¸y ®óng thø tù, quy tr×nh.
- Cã th¸i ®é nghiªm tóc khi lµm m¸y, ngåi vµ nh×n ®óng t thÕ hîp vÖ sinh
häc ®êng.
B. ChuÈn bÞ
T : Gi¸o ¸n, tranh trong SGK, M¸y tÝnh hoÆc s¬ ®å m¸y tÝnh
H : §ñ dông cô häc tËp
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp
Néi dung C¸ch thøc tæ chøc
I. Ph©n nhãm (3')
II. Giíi thiÖu bµi (1')
III. Bµi míi (33')
1. Giíi thiÖu m¸y tÝnh
- 2 lo¹i m¸y tÝnh: MT x¸ch tay
vµ MT ®Ó bµn
- C¸c bé phËn cña MT ®Ó bµn
+ Mµn h×nh
+ PhÇn th©n m¸y
+ Bµn phÝm
+ Chuét
- Chøc n¨ng
+ Mµn h×nh: cÊu t¹o h×nh
d¹ng nh mh ti vi.
+ PhÇn th©n: trong ®ã cã bé vi xö
n·o ®iÒu khiÓn mäi ho¹t ®éng
cña MT.
+ Bµn phÝm: Gåm nhiÒu phÝm, khi
gâ ta göi tÝn hiÖu vµo m¸y t×nh.
+ Chuét: Gióp ®iÒu khiÓn MT nhanh
vµ thuËn tiÖn
2. Lµm viÖc víi MT
a) BËt m¸y: Gåm 2 thao t¸c
+ BËt c«ng t¾c mµn h×nh
+ BËt c«ng t¾c trªn th©n m¸y
Chó ý: Mét lo¹i MT cã 1 c«ng
t¾c chung
- Trªn mµn h×nh nÒn nhiÒu biÓu t-
îng
(TiÕt 2)
b) T thÕ ngåi
H: Ngåi theo nhãm (4HS)
G: Giíi thiÖu trùc tiÕp
H: Xem (h2) trong SGK
G: ChØ vµ gäi tªn tõng bé phËn
H: Qs¸t, l¾ng nghe
G: C¸c bé phËn chÝnh cña MT ®Ó bµn?
H: Tr¶ lêi (2-3H)
H: §äc SGK (1 H)
G: Nh¾c l¹i chøc n¨ng cña tõng
phËn
G: Giíi thiÖu c¸c thµnh phÇn
b¶n cña th©n m¸y, c«ng c khëi ®éng
m¸y.
G: Gâ phÝm, ®iÒu khiÓn chuét
H: Quan s¸t, Lªn mét vµi phÝm
®iÓu khiÓn chuét (2 H)
G: Thùc hµnh bËt mÉu
H: Quan s¸t +Thùc hµnh (2H)
G: Giíi thiÖu t thÕ ngåi ®óng tríc
m¸y t×nh
Ngåi mÉu tríc MT cho HS qs¸t
H: Qs¸t ( C¶ líp)
Nåi mÉu cho c¶ líp qs¸t (1-2H)
1
Tin lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin lớp 3 - Người đăng: thukb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Tin lớp 3 9 10 689