Ktl-icon-tai-lieu

Tính chất cơ bản của phân thức toán 8

Được đăng lên bởi Pa CuBin
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KIỂM TRA BÀI CŨ
?

Khi nµo thì hai ph©n thøc
¸p dông: Chøng tá

* Hai ph©n thøc
¸p dông

A
C
vµ
b»ng nhau?
B
D

x + 2 (x + 2)(x + 1)
=
x 1
x2 1

A
C
vµ
B
D

b»ng nhau khi A.D = B.C

x + 2 (x + 2)(x + 1)
=
x 1
x2 1

(x + 2)(x + 1)( x  1)
Vì

4.(4xy)

 16xy
 16xy

?1

Ph¸t biÓu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè, viÕt c«ng thøc tæng qu¸t cho tõng tÝnh
chÊt.
NÕu nh©n c¶ tö vµ mÉu cña mét ph©n sè víi cïng mét sè kh¸c 0 th× ®îc mét
ph©n sè b»ng ph©n sè ®· cho.

Tæng qu¸t:

a a.m
=
b b.m

(m  0)

NÕu chia c¶ tö vµ mÉu cña mét ph©n sè cho íc chung cña chóng th× ta ®îc mét
ph©n sè b»ng ph©n sè ®· cho.
Tæng qu¸t:

a a:n
=
b b:n

n UC( a , b)

VËy tÝnh chÊt cña ph©n thøc cã g× gièng vµ kh¸c tÝnh
chÊt cña ph©n sè hay kh«ng? Bµi häc h«m nay sÓ
gióp c¸c em tr¶ lêi c©u hái nµy

TiÕt 23: TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc
1) TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc

x H·y nh©n tö vµ mÉu cña ph©n thøc nµy víi x  2
?2
3
råi so s¸nh ph©n thøc võa nhËn víi ph©n thøc ®· cho.
Cho ph©n thøc


Ph©n thøc míi lµ

x.(x+2) x 2 +2x
=
3.(x+2) 3x+6

x x  2x

3 3x  6
2

So s¸nh

V×

x.(3 x  6)  3x 2  6 x

3.( x 2  2 x)  3x 2  6 x

TiÕt 23: TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc
1) TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc


NÕu nh©n c¶ tö vµ mÉu cña mét ph©n thøc víi cïng mét ®a thøc kh¸c ®a
thøc 0 th× ®îc mét ph©n thøc b»ng mét ph©n thøc ®· cho:

A A.M

B B.M

( M lµ mét ®a thøc kh¸c ®a thøc 0)

TiÕt 23: TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc
1) TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc

A A.M

B B.M

1) TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc
3x 2 y
Cho ph©n thøc
H·y chia tö vµ mÉu cña ph©n
?3
6 xy 3
thøc nµy cho 3xy råi so s¸nh ph©n thøc võa nhËn víi
ph©n thøc ®· cho.

( M lµ mét ®a thøc kh¸c ®a thøc 0)


Ph©n thøc míi lµ:

So s¸nh:
V×

(3 x 2 y ) : (3 xy )
x

(6 xy 3 ) : (3 xy ) 2 y 2

3x 2 y
x

6 xy 3 2 y 2

(3x 2 y ).(2 y 2 ) (6 x 2 y 3 )
(6 xy 3 ).( x)  (6 x 2 y 3 )

Cã nhËn xÐt gì vÒ ®a thøc
3x 2 y
thøc
?
3
6 xy

3xy

so víi tö vµ mÉu cña ph©n

TiÕt 23: TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc
1) TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc

A A.M

B B.M
( M lµ mét ®a thøc kh¸c ®a thøc 0)

1) TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc



NÕu chia c¶ tö vµ mÉu cña mét ph©n thøc cho mét nh©n
tö chung cña chóng thì được mét ph©n thøc b»ng ph©n
thøc ®· cho:

A A: N

B B:N

( N lµ mét nh©n tö chung)

TiÕt 23: TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc
1) TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc

A A.M

B B.M
( M lµ mét ®a thøc kh¸c ®a thøc 0)

1) TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc
* NÕu nh©n c¶ tö vµ mÉu cña mét ph©n thøc víi cïng
mét ®a thøc kh¸c ®a thøc 0 th× ®îc mét ph...
KIỂM TRA BÀI CŨ
Khi nµo thì hai ph©n thøc vµ b»ng nhau?
¸p dông: Chøng tá
* Hai ph©n thøc b»ng nhau khi
( 1)x (x + 2)(x + 1)
16 xy
A.D = B.C
?
A
B
C
D
2
1 1x x
x + 2 (x + 2)(x + 1)
=
2
1 1x x
x + 2 (x + 2)(x + 1)
=
A
B
C
D
¸p dông
4.(4xy)
16 xy
Tính chất cơ bản của phân thức toán 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính chất cơ bản của phân thức toán 8 - Người đăng: Pa CuBin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tính chất cơ bản của phân thức toán 8 9 10 907