Ktl-icon-tai-lieu

Tính chia hết

Được đăng lên bởi nuocmathanhphuc16-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 955 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 1:

TÍNH CHIA HẾT CỦA SỐ NGUYÊN

/I/ Lý thuyết:
A/ Định nghĩa: Cho a,b € Z ( b ≠ o ):
Ta nói rằng a chia hết cho b kí hiệu a b khi và chỉ khi tồn tại một số k ( k  Z )sao cho a =bk
a b  a = bk
Ta còn nói a là bội của b hay b là ước của a
B/Tính chất của quan hệ chia hêt :
1/phản xạ:  a  N và a  o thì a a
2/ Phản xứng :  a  N và a  O thì a a
3/ Bắt cầu : Nếu a b và b a thì a =b
C/ Một số định lý
 ka  m
1/ a m
2/ a m và b m  ( a  b ) m
3/ (a  b) m và a m  b  m
4/ a m và b n  ab  m n
5/ a m  a n  m n n  N , n  o
6/ a n m n  a m
7/ a n m ; m là số nguyên tố  a m ( n  N ; n  o)
8/ a m  a n m ; n  N , n  o
9/ ab m và (a, m)=1  b m
10/ ab m và m  P  a m hoặc b m
11/ a m và a n và ( m,n ) =1  a m.n
12/ a m , a n , a r và ( m,n)=1, (n,r)= 1,(m,r) =1  a m.n.r
13/ Tích của n số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho tích .2.3...n
D/ Một số ví dụ:
Ví dụ 1: Chứng minh :
a/ n 4 - n 2 12  n  N
b/ n (n + 2 ).( 25n 2 + 1) 24  n  N
GIẢI
a/ n 4 - n 2 = ( n – 1).n.n(n+1)
Nhận xét : 12 = 3.4 và (3,4) =1
-Trong tích hai số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 2
( n- 1).n 2
n(n+ 1) 2
 n4 - n2 4
(1)
Trong tích 3 số tự nhiên liên tiếp có một số là bội của 3
( n – 1).n.(n + 1)  3 (2 )
Từ (1) và (2) suy ra n 4 - n 2  12  n  N
b/ n.(n+2).[(n 2 -1)+ 24n 2 ] = n.(n+2).(n 2 -1) +24n 2 .n.(n+2)
Ta có 24n 2 .n.(n+2)  24  n  N
Ta cần chứng minh A= n.(n+2).(n 2 -1) 24  n  N
A= (n-1).n.(n+1).(n+2)
Ta có A 3  n  N
-Trong tích 4 số tự nhiên liên tiếp có 1 số là bội của 2 ,một số là bội của 4
-Vậy tích 4 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 8
-Mà (3,8)= 1 nên A 24
-Do đó n.(n+2).(25n 2 -1) 24  n  N
-Nhận xét : Gọi A  n  là biểu thức phụ thuộc vào n ( n  N hoặc n  Z ).
_ Để chứng minh một biểu thức A  n  chia hết cho một số m ta thường phân tích biểu thức biểu thức
A  n  thành nhân tử trong đó có một thừa số m.N m là hợp số ta phân tích m thành tích các thừa số
đôi một
nguyên tố cùng nhau rồi chứng minh A  n  chia hết cho tất cả các số đó .Nên lưu ý định lý trong

k số nguyên liên tiếp bao giờ cũng tồn tại một bội sốcủa k.
-Bài tập áp dụng ví dụ 1: Chứng minh :
1/ n 3 - 13n 6 2/ n 3 (n 2 - 7) 2 - 36 5040  n  N*
3/n 4 -4n 3 - 4n 2 + 16n 384 với mọi n chẳn và n  4
4/ n 3 +3n 2 + 2n 6 5/ ( n 2 +n -1 ) 2 -1 2 4
6/ n 3 +6n 2 +8n 48 với mọi n chẳn
7/ n 4 -10n 2 + 9 384 với mọi n lẻ
8/ n 6 + n 4 - 2n 2 72  n  Z
9/ n 4 +6n 3 +11n 2 +6n 24  n  N
Ví dụ 2: Chứng minh a 5 - a 5 ...
Chuyên đề 1: TÍNH CHIA HẾT CỦA SỐ NGUYÊN
/I/ Lý thuyết:
A/ Định nghĩa: Cho a,b € Z ( b ≠ o ):
Ta nói rằng a chia hết cho b kí hiệu a
b khi và chỉ khi tồn tại một số k ( k
Z )sao cho a =bk
a
b
a = bk
Ta còn nói a là bội của b hay b là ước của a
B/Tính chất của quan hệ chia hêt :
1/phản xạ:
a
N và a
o thì a
a
2/ Phản xứng :
a
N và a
O thì a
a
3/ Bắt cầu : Nếu a
b và b
a thì a =b
C/ Một số định lý
1/ a
m
ka
m
2/ a
m và b
m
( a
b )
m
3/ (a
b)
m và a
m
b
m
4/ a
m và b
n
ab
m n
5/ a
m
a
n
m
n
n
N , n
o
6/ a
n
m
n
a
m
7/ a
n
m ; m là số nguyên tố
a
m ( n
N ; n
o)
8/ a
m
a
n
m ; n
N , n
o
9/ ab
m và (a, m)=1
b
m
10/ ab
m và m
P
a
m hoặc b
m
11/ a
m và a
n và ( m,n ) =1
a
m.n
12/ a
m , a
n , a
r và ( m,n)=1, (n,r)= 1,(m,r) =1
a
m.n.r
13/ Tích của n số tự nhiên liên tiếp thì chia hết cho tích .2.3...n
D/ Một số ví dụ:
Ví dụ 1: Chứng minh :
a/ n
4
- n
2
12
n
N
b/ n (n + 2 ).( 25n
2
+ 1)
24
n
N
GIẢI
a/ n
4
- n
2
= ( n – 1).n.n(n+1)
Nhận xét : 12 = 3.4 và (3,4) =1
-Trong tích hai số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 2
( n- 1).n
2
n(n+ 1)
2
n
4
- n
2
4 ( 1 )
Trong tích 3 số tự nhiên liên tiếp có một số là bội của 3
( n – 1).n.(n + 1)
3 (2 )
Từ (1) và (2) suy ra n
4
- n
2
12
n
N
b/ n.(n+2).[(n
2
-1)+ 24n
2
] = n.(n+2).(n
2
-1) +24n
2
.n.(n+2)
Ta có 24n
2
.n.(n+2)
24
n
N
Ta cần chứng minh A= n.(n+2).(n
2
-1)
24
n
N
A= (n-1).n.(n+1).(n+2)
Ta có A
3
n
N
-Trong tích 4 số tự nhiên liên tiếp có 1 số là bội của 2 ,một số là bội của 4
-Vậy tích 4 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 8
-Mà (3,8)= 1 nên A
24
-Do đó n.(n+2).(25n
2
-1)
24
n
N
-Nhận xét : Gọi A
n
là biểu thức phụ thuộc vào n ( n
N hoặc n
Z ).
_ Để chứng minh một biểu thức A
n
chia hết cho một số m ta thường phân tích biểu thức biểu thức
A
n
thành nhân tử trong đó có một thừa số m.N m là hợp số ta phân tích m thành tích các thừa số
đôi một
nguyên tố cùng nhau rồi chứng minh A
n
chia hết cho tất cả các số đó .Nên lưu ý định lý trong
Tính chia hết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính chia hết - Người đăng: nuocmathanhphuc16-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tính chia hết 9 10 932