Ktl-icon-tai-lieu

Tịnh Độ Hoặc Vấn

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 964 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đời Nguyên, Thiên Như Duy Tắc Thiền Sư thuật
Việt dịch: HT Thích Thiền Tâm.
Ấn tống: Tịnh Liên Đồ Thư Quán

Thiên Như lão nhơn đang tĩnh tọa nơi thất Ngọa Vân, bổng có người đẩy cửa bước vào, tự xưng là Thiền khách.
Lão nhơn im lặng gật đầu chào, đưa tay ra ý mời ngồi. Đối tọa đã lâu, ánh tịch dương tà tà xuyên qua song trúc,
lò hương thiền khói sắp muốn tan, khách từ từ đứng dậy, sửa y phục nghiêm trang, thư thả mở lời thưa thỉnh: 
1. Hỏi:­ Trộm nghe Vĩnh Minh Hòa Thượng ẩm thọ môn học đơn truyền nơi Thiều Quốc Sư  ở Thiên Thai, mà
cũng chính là đích tôn của ngài Pháp Nhãn. Khi Hòa Thượng trụ trì chùa Tịnh Từ  ở Hàng Châu, đã khai thị
cho học chúng rất nhiều, biện tài cơ trí dường như gió cuốn sấm vang, hải nội thiền lâm đều kỉnh xưng là bậc
đại tông tượng. Tại sao ngoài sự  nói Thiền, ngài lại tự  tu Tịnh Độ, khuyên người niệm Phật, viết sách rộng
truyền môn  ấy nơi đời. Hơn nữa, ngài lại làm kệ  Tứ  Liệu Giản, đại ý nói: 'Có Thiền không Tịnh Độ, mười
người chín ngại đường, không Thiền có Tịnh Độ, muôn tu muôn người sanh.' Qua mấy câu ấy, có phải ngài đã
chủ trương Tịnh Độ, tự hạ môn Thiền của mình, lời nói dường như quá đáng chăng? Ngu ý nghi ngờ việc nầy
rất nhiều, mong Đại Sư chỉ thị. 
Đáp: Lời hỏi ấy rất thích đáng! Tuy nhiên, Vĩnh Minh Đại Sư không phải quá khen Tịnh yểm Thiền, mà thật ra
lời nói của ngài rất có công với bên Tông cũng như bên Giáo. Tiếc vì trong Tứ Liệu Giản, ngài chỉ nói lược qua
đại cương, chưa phát minh hết ý thú, nên chưa đánh tan được mối nghi hoặc của nhà Thiền. Tôi học tập theo
Thiền Tông, chưa tinh tường về Tịnh Độ, nhưng cũng thường qua những kinh sách của môn đó, nên cũng biết
phần đại khái. 
Tịnh Độ là pháp dễ tu dễ chứng, song cũng là môn khó nói khó tin. Cho nên khi còn tại thế, Đức Thích Ca Từ
Phụ vì hàng đệ tử  nói Kinh A Di Đà đã dự biết chúng sanh đời mạt pháp khó sanh lòng tin tưởng, mới dẫn lời
thành thật của sáu phương chư  Phật để phá mối nghi và phát khởi tín tâm cho người sau. Lúc thuyết kinh gần
xong, nhân nói đến chư Phật khen ngợi mình, Đức Bổn Sư lại bảo:  'Nên biết ta ở nơi đời ác năm trược làm việc
khó nầy đắc quả Vô Thượng Bồ Đề vì tất cả thế gian nói pháp khó tin đây, thật là một điều rất khó!'   Ấy đều là
những lời tha thiết cặn kẽ, dặn dò để khuyên người tin tưởng vậy. Vã Đấng Thế Tôn đã rủ  lòng đại bi, cứu đời
trong kiếp mạt, khi kim khẩu nói ra một câu một kệ, hàng nhơn phi nhơn đều tín thọ  phụng hành, nhưng riêng
về thuyết Tịnh Độ, thế  gian có xen lẫn lòng nghi, là tại sao? Bởi giáo môn Tịnh Độ...
Đ i Nguyên, Thiên Nh Duy T c Thi n S thu t ư ư
Vi t d ch: HT Thích Thi n Tâm.
n t ng: T nh Liên Đ Th Quán ư
Thiên Nh lão nh n đang tĩnh t a n i th t Ng a Vân, b ng có ng i đ y c a b c vào, t x ng là Thi n khách.ư ơ ơ ườ ướ ư
Lão nh n im l ng g t đ u chào, đ a tay ra ý m i ng i. Đ i t a đã lâu, ánh t ch d ng tà tà xuyên qua song trúc,ơ ư ươ
lò h ng thi n khói s p mu n tan, khách t t đ ng d y, s a y ph c nghiêm trang, th th m l i th a th nh: ươ ư ư
1. H i :- Tr m nghe Vĩnh Minh Hòa Th ng m th môn h c đ n truy n n i Thi u Qu c S Thiên Thai, mà ượ ơ ơ ư
cũng chính là đích tôn c a ngài Pháp Nhãn. Khi Hòa Th ng tr trì chùa T nh T Hàng Châu, đã khai th ượ
cho h c chúng r t nhi u, bi n tài c trí d ng nh gió cu n s m vang, h i n i thi n lâm đ u k nh x ng là b c ơ ườ ư ư
đ i tông t ng. T i sao ngoài s nói Thi n, ngài l i t tu T nh Đ , khuyên ng i ni m Ph t, vi t sách r ng ượ ườ ế
truy n môn y n i đ i. H n n a, ngài l i làm k T Li u Gi n, đ i ý nói: 'Có Thi n không T nh Đ , m i ơ ơ ườ
ng i chín ng i đ ng, không Thi n có T nh Đ , muôn tu muôn ng i sanh.' Qua m y câu y, có ph i ngài đãườ ư ườ
ch tr ng T nh Đ , t h môn Thi n c a mình, l i nói d ng nh quá đáng chăng? Ngu ý nghi ng vi c n y ươ ườ ư
r t nhi u, mong Đ i S ch th . ư
Đáp: L i h i y r t thích đáng! Tuy nhiên, Vĩnh Minh Đ i S không ph i quá khen T nh y m Thi n, mà th t ra ư
l i nói c a ngài r t có công v i bên Tông cũng nh bên Giáo. Ti c vì trong T Li u Gi n, ngài ch nói l c qua ư ế ượ
đ i c ng, ch a phát minh h t ý thú, nên ch a đánh tan đ c m i nghi ho c c a nhà Thi n. Tôi h c t p theo ươ ư ế ư ư
Thi n Tông, ch a tinh t ng v T nh Đ , nh ng cũng th ng qua nh ng kinh sách c a môn đó, nên cũng bi t ư ườ ư ườ ế
ph n đ i khái.
T nh Đ là pháp d tu d ch ng, song cũng là môn khó nói khó tin. Cho nên khi còn t i th , Đ c Thích Ca T ế
Ph vì hàng đ t nói Kinh A Di Đà đã d bi t chúng sanh đ i m t pháp khó sanh lòng tin t ng, m i d n l i ế ưở
thành th t c a sáu ph ng ch Ph t đ phá m i nghi và phát kh i tín tâm cho ng i sau. Lúc thuy t kinh g n ươ ư ườ ế
xong, nhân nói đ n ch Ph t khen ng i mình, Đ c B n S l i b o: ế ư ư ạ 'Nên bi t ta n i đ i ác năm tr c làm vi cế ơ ượ
khó n y đ c qu Vô Th ng B Đ vì t t c th gian nói pháp khó tin đây, th t là m t đi u r t khó!' ượ ế y đ u là
nh ng l i tha thi t c n k , d n dò đ khuyên ng i tin t ng v y. Vã Đ ng Th Tôn đã r lòng đ i bi, c u đ i ế ư ưở ế
trong ki p m t, khi kim kh u nói ra m t câu m t k , hàng nh n phi nh n đ u tín th ph ng hành, nh ng riêngế ơ ơ ư
v thuy t T nh Đ , th gian có xen l n lòng nghi, là t i sao? B i giáo môn T nh Đ c c r ng l n, mà pháp tu ế ế
T nh Đ l i quá gi n d , hai đi m y d ng nh cách bi t, khi n cho ng i nghe khó nén lòng nghi. Nói r ng ườ ư ế ư
l n, là môn n y thâu nhi p t t c căn c : trên t b c Đ ng Giác B Tát, v Nh t Sanh B X đ u c u v T nh ế ơ
Đ , d i cho đ n hàng ngu phu ngu ph , k t o ngũ ngh ch, th p ác, n u quy t tâm tín h ng đ u đ c vãng ướ ế ế ế ướ ượ
sanh. Nói gi n d , là ng i tu không ph i quá gian nan lao kh , không tr i qua c nh gi i sai bi t mê l m, ch trì ườ
ni m sáu ch h ng danh, mà đ c thoát Ta Bà, đ c sanh C c L c, đ c b t th i chuy n, cho đ n khi thành ượ ượ ư ế
Ph t m i thôi. B i có s r ng l n mà l i gi n d nh th nên dù cho ng i trí cũng sanh m i nghi ng . N u ông ư ế ườ ế
nh n th c rõ đ c đi m n y, t t s bi t l i khen c a ngài Vĩnh Minh r t có ý thâm, mà không ph i là quá đáng. ư ế
2. H i :- S r ng l n và gi n d , tôi đã nghe l i ch d y. Nh ng b c ng đ t trong Thi n Tông, đã g i th y tánh ư
thành Ph t, há l i kh ng ch u c u sanh v Tây Ph ng ? ươ ư
Đáp:- Th t ra ông ch a bi t đó thôi. Chính nh ng b c ng đ t càng c p thi t c u sanh. C đ c đã b o: ư ế ế 'Không
c u v T nh Đ , còn nguy n sanh cõi nào?' Nay ông ch a ng đ o, gi s khi đ c t ng r i, e cho tâm ni mư ư
c u sanh C c L c c a ông, muôn trâu cũng không th kéo l i!
Tịnh Độ Hoặc Vấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tịnh Độ Hoặc Vấn - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tịnh Độ Hoặc Vấn 9 10 451