Ktl-icon-tai-lieu

Tính độc hại của kim loại nặng trong hệ thống đất

Được đăng lên bởi Gà Gô
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2794 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tính độc hại của kim loại nặng
trong hệ thống đất
Phan Tuấn Triều | Social Sciences | PDF |
G
ive it 1/5
G
ive it 2/5
G
ive it 3/5
G
ive it 4/5
G
ive it 5/5
No votes yet
| 281 reads

Tính độc hại của kim loại nặng
Nhiều kim tố kim loại nặng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống của sinh vật và được biết như
những nguyên tố vi lượng. Tyler cho rằng nhu cầu của các nguyên tố C,Zn,Fe và Mn vào khoảng
1 – 100 ppm trong chất khô của sinh vật. Ở lượng cao hơn thường gây độc hại. Khoảng cách từ
đủ đến dư thừa các kim loại nặng là rất hẹp (Bowen, 1966).
Khả năng độc hại của các kim loại nặng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: hàm lượng
của chúng, các con đường xâm nhập, dạng tồn tại và thời gian có thể gây hại. Trong môi trường
cần phẩi xác định được mức độ gây hại đối ới cá thể hoặc các loại, hoặc đối với hệ sinh thái.
Cần phân biệt giữa độc hại môi trường và độc hại sinh thái.
Độc hại môi trường (Envirommental toxicology) là mứ độ độc hại của môi trường trong
những phạm vi cụ thể như nhà ở hoặc nơi làm việc.
• Độc hại sinh thái (Ecological toxicology) là nghiên cứu độc tố đối với sự biến động của
các quần thể.
Có 2 loại ảnh hưởng độc hại:
•

Độc hại cấp tính là khi có một lượng lớn các chất độc hại trong một khoảng thời gian
ngắn thường dẫn đến gây chết các sinh vật.
• Độc hại lâu dài (mãn tính) khi hàm lượng các chất độc hại thấp nhưng tồn tại lâu dài.
Chúng có thể làm chết sinh vật hoặc tổn thương ở các mức độ khác nhau.
Khả năng độc hại của các kim loại nặng đối với các sinh vật khác nhau (bảng 7.3)
•

Bảng 7.3. Tính độc hại của các kim loại nặng đối với sinh vật (Richardson và Nieboer, 1980).

Sự ô nhiễm các kim loại nặng trong môi trường (đất, nước, sinh vật) có thể ảnh hưởng trực tiếp
hoặc gián tiếp (thông qua chuỗi thức ăn) đến sức khoẻ con người. Tuỳ theo từng chất mà có
những tác động khác nhau đến các bộ phận cơ thể.

Ảnh hưởng của kim loại đối với sinh vật đất
Đối với đa số sinh vật đất, tính độc hại giảm dần theo thứ tự: Hg > Cd > Cu > Zn > Pb. Chang và
Broadbent (1981) đã xây dựng ngưỡng độc hại của một số kim loại nặng đối với sinh vật đất dựa
trên cơ sở giảm khả năgn hô hấp của các quần thể sinh vật đất đi 10%, được gọi là giá trị C10.
Bảng 7.4. Ngưỡng độc hại trong đất và lượng kim loại bón vào để đạt đến ngưỡng độc hại
(C
10
) (chiết rút bằng diethylen triamine pentaacetic acid (DTPA) hoặc acid nitric (HNO
3
) (Williams và Winkins).

nm
=10 mol
Dựa vào tính chất độc hại của kim loại nặng, Duxbury (1985) đã chia ra 3 nhóm:
-9

Nhóm có độc...
Tính c h i c a kim lo i n ng độ
trong h th ng t đấ
Phan Tu n Tri u | Social Sciences | PDF |
G
ive it 1/5
G
ive it 2/5
G
ive it 3/5
G
ive it 4/5
G
ive it 5/5
No votes yet
| 281 reads
Tính đ c h i c a kim lo i n ng
Nhiều kim tố kim loại nặng ý nghĩa quan trọng trong đời sống của sinh vật được biết như
những nguyên tố vi lượng. Tyler cho rằng nhu cầu của các nguyên tố C,Zn,Fe và Mn vào khoảng
1 100 ppm trong chất khô của sinh vật. lượng cao hơn thường gây độc hại. Khoảng cách từ
đủ đến dư thừa các kim loại nặng là rất hẹp (Bowen, 1966).
Khả năng độc hại của các kim loại nặng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: hàm lượng
của chúng, các con đường xâm nhập, dạng tồn tại thời gian thể gây hại. Trong môi trường
cần phẩi xác định được mức độ gây hại đối ới cá thể hoặc các loại, hoặc đối với hệ sinh thái.
Cần phân biệt giữa độc hại môi trường và độc hại sinh thái.
Độc hại môi trường (Envirommental toxicology) là mứ độ độc hại của môi trường trong
những phạm vi cụ thể như nhà ở hoặc nơi làm việc.
Độc hại sinh thái (Ecological toxicology) là nghiên cứu độc tố đối với sự biến động của
các quần thể.
Có 2 loại ảnh hưởng độc hại:
Tính độc hại của kim loại nặng trong hệ thống đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính độc hại của kim loại nặng trong hệ thống đất - Người đăng: Gà Gô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tính độc hại của kim loại nặng trong hệ thống đất 9 10 552