Ktl-icon-tai-lieu

Tính góc phương vị đường chuyền phù hợp, trắc địa địa chính

Được đăng lên bởi duynamn-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 6875 lần   |   Lượt tải: 46 lần
Sinh viên năm thứ 5 trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
P.sv: Nguyễn Duy Nam
(QLĐĐ-K36)

CÔNG THỨC TÍNH GÓC PHƯƠNG VỊ TRONG BÌNH SAI BẰNG
TAY
Áp dụng bài toán nghịch:



∆XAB=∆
Sinh viên năm th 5 trưng Đi hc Nông Lâm TP.HCM
P.sv: Nguyn Duy Nam
(QLĐĐ-K36)
CÔNG THC TÍNH GÓC PHƯƠNG V TRONG NH SAI BNG
TAY
Áp dng bài toán nghch:
X
AB
=𝑋
A
-X
B
Y
AB
=𝑌
A
-Y
B
R
AB
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
∆𝑌
𝐴𝐵
∆𝑋
𝐴𝐵
Cách tính c phương vị canh AB (𝛼
AB
):
1.
Nếu 𝑋
AB
>0; Y
AB
>0 𝛼
AB
=R
AB
2. Nếu 𝑋
AB
<0; Y
AB
>0 𝛼
AB
=180-R
AB
3.
Nếu 𝑋
AB
<0; Y
AB
<0 𝛼
AB
=180+R
AB
4.
Nếu 𝑋
AB
>0; Y
AB
<0 𝛼
AB
=360-R
AB
Để d hiểu hơn, ta có ơng tự:
1. Nếu
∆𝑌
∆𝑋
⇒ 𝛼
AB
=R
AB
2. Nếu
∆𝑌
−∆𝑋
⇒ 𝛼
AB
=180°-R
AB
3. Nếu
−∆𝑌
∆𝑋
⇒ 𝛼
AB
=360°-R
AB
4. Nếu
−∆𝑌
−∆𝑋
⇒ 𝛼
AB
=180°+R
AB
c gi
(Phó sinh vn và ghi rõ hn)
Nguy
n Duy Nam
Tính góc phương vị đường chuyền phù hợp, trắc địa địa chính - Trang 2
Tính góc phương vị đường chuyền phù hợp, trắc địa địa chính - Người đăng: duynamn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tính góc phương vị đường chuyền phù hợp, trắc địa địa chính 9 10 983