Ktl-icon-tai-lieu

Tĩnh học cơ lý thuyết

Được đăng lên bởi quocthinh2808
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1032 lần   |   Lượt tải: 0 lần
25/04/2010

BK

TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH

CƠ HỌC LÝ THUYẾT

Phần I: TĨNH HỌC

PGS. TS. TRƯƠNG Tích Thiện

Tp. Hồ Chí Minh, 01/ 2007

Bộ môn Cơ Kỹ Thuật

PHẦN 1: TĨNH HỌC
Tĩnh học là một phần của cơ học lý thuyết, nhằm giải quyết hai nhiệm vụ sau:
+ Thu gọn một hệ nhiều lực phức tạp đang tác động lên hệ thống thành một hệ
ít lực hơn, đơn giản và tương đương (tối giản). Tập hợp các dạng tối giản
khác nhau của các hệ lực được gọi là các dạng chuNn của hệ lực.
+ Xây
y dựng
ự g các điều kiện
ệ cân bằng
g cho một
ộ hệệ thống
g nhiều lực.
ự

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ CỦA TĨNH HỌC
§ 1: CÁC ĐNN H N GHĨA CỦA TĨN H HỌC
1. 1/ Ba định nghĩa cơ bản của tĩnh học.
1. Vật rắn tuyệt đối
Là loại
l i vật
ật rắn
ắ có
ó hình
hì h dáng
dá vàà thể tích
tí h không
khô thay
th đổi dưới
d ới mọii tác
tá động
độ
từ bên ngoài.
2. Trạng thái cân bằng
Trạng thái cơ học của vật rắn là quy luật chuyển động của vật rắn trong
không gian theo thời gian.

1

25/04/2010

Cân bằng là một trạng thái cơ học đặc biệt của vật chất sao cho mọi chất
điểm thuộc vật đều có gia tốc bằng không.
Có hai dạng cân bằng của vật:
+ Tịnh tiến thẳng đều.
+ Vật đứng yên. (Có thêm tính chất vận tốc bằng 0).
3. Lực
a. Định
Đị h nghĩa:
hĩ
Lực là một đại lượng vector được dùng để đo lường sự tương tác cơ học giữa
các vật chất với nhau.
b. Tính chất của lực: (hình 1.1). r
F
-Điểm đặt.
A
-Phương và chiều.
(l ): đường tác dụng của lực.
-Độ lớn.
Ký hiệu của lực:

r
F, N;
1 N = 1 kg .m / s 2
1. 2. Các định nghĩa khác về lực:

Hình 1.1

1. Hệ lực:
Là một tập hợp nhiều lực đang tác động lên đối tượng khảo sát.

Ký hiệu hệ n lực như sau:

r

(F ),
j

j = 1, n

2. Hệ lực tương đương:
Hai hệ lực được gọi là tương đương với nhau về cơ học nếu hai hệ lực này
cùng gây ra một kết quả cơ học trên một vật.
Ký hiệu:
hiệ
r
r

( F j ) ~ (Qk )

j = 1, n

k = 1, m

3. Hợp lực:
a. Định nghĩa:
N ếu một
ộ hệệ nhiều lực
ự tươngg đươngg với một
ộ hệệ mới chỉ có duy
y nhất một
ộ lực,
ự ,
lực duy nhất đó được gọi là hợp lực của hệ nhiều lực.
Ký hiệu của hợp lực như sau:

r
r
(Fj ) ~ R

; j = 1, n

b. Tính chất của hợp lực: hợp lực có 2 tính chất.
+ Vector hợp lực được xác định bằng vector tổng của các vector lực trong hệ.

2

25/04/2010

r n r
R = ∑ Fj

y

j =1

n
⎧
⎪ Rx = ∑ F jx
j =1
⎪
n
⎪⎪
→ ⎨ R y = ∑ F jy
j =1
⎪
n
⎪
⎪ R ʓ = ∑ F jʓ
⎪⎩
j =1

r
Fj

F jy

A

α

O
r
F jx = F j . cos α

B

x

F jx
Hình 1.2

r
F jy = F j . sin α

* Hình chiếu củar một vector lên một trục là một giá trị đại số (hình 1.2).
+ Vector hợp lực R của hệ lự...
25/04/2010
1
BK
TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA TP. H CHÍ MINH
CƠ HC LÝ THUYT
Phn I: TĨNH HC
B môn Cơ K ThutTp. H Chí Minh, 01/ 2007
PGS. TS.TRƯƠNGTích Thin
PHN 1: TĨNH HC
Tĩnh hclàmtphncacơ hc lý thuyết, nhmgii quyết hai nhimv sau:
+ Thu gnmth nhiulcphctp đang tác động lên h thng thành mth
ít lchơn, đơnginvàtương đương (tigin). Tphp các dng tigin
khác nhau ca các h lc đượcgi là các dng chuNncah lc.
+ Xâ
y
d
n
g
các đi
uki
n cân
b
n
g
cho m
t
h
th
n
g
nhi
ul
c.
CHƯƠNG 1: CƠ S CA TĨNH HC
1. 1/ Ba định nghĩacơ bncatĩnh hc.
1. Vtrntuyt đối
l i
ó
h
à
h
khô
th
đổi
d i
i
độ
§ 1: CÁC ĐNN H N GHĨA CA TĨN H HC
y
g
g
g
l
o
i
v
r
nc
ó
n
h
ng v
à
c
h
khô
ng
th
ay
đổi
d
ư
i
m
i
c
độ
ng
t bên ngoài.
2. Trng thái cân bng
Trng thái cơ hccavtrn là quy lut chuyn động cavtrn trong
không gian theo thigian.
Tĩnh học cơ lý thuyết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tĩnh học cơ lý thuyết - Người đăng: quocthinh2808
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tĩnh học cơ lý thuyết 9 10 500