Ktl-icon-tai-lieu

Tính ma trận nghịch đảo

Được đăng lên bởi Nhật Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO
1. Dùng ma trận phần phụ đại số
* Cho Anxn có D=det(A) và Dij là định thức con của D bỏ đi hàng i cột j
* Ma trận Anxn khả đảo Û det(A)≠0
é A11
ê
1 ê A21
-1
A =
det( A) ê M
ê
ë An1

T

A1n ù
L A2 n úú
với Aij=(-1)i+jDij
M
M ú
ú
L Ann û

A12 L
A22
M
An 2

é1 2
Ví dụ: Cho ma trận A = êê0 - 2
êë2 0
Giải
1 2 3 1
* Tính det( A) = 0 - 2 m = 0
2 0 4 0

3ù
múú . Tính A-1
4 úû
2

3

-2

m =

-4 -2

-2

m

-4 -2

= 4m + 4

* Nếu m= -1 thì det(A)=0 không tồn tại A-1
* Nếu m≠ -1 thì det(A) ≠0 Þ A-1 tồn tại, nên ta tính các phần phụ đại số Aij
-2 m
0 m
0 -2
A11 =
= -8
A12 = = 2m
A13 =
=4
0 4
2 4
2 0
A21 = A31 =

2 3
0 4

2

= -8

3

-2 m

A22 =

= 2m + 6

1 3
2 4

A32 = -

1

= -2
3

0 m

A23 = -

= -m

A33 =

1

1 2
2 0
2

0 -2

=4
= -2

2m 4 ù
é -8
é - 8 - 8 2m + 6ù
1 ê
1 ê
ú
-1
ÞA =
-8
-2 4 ú =
2m - 2
- m úú (m ¹ -1)
ê
ê
4m + 4
4m + 4
êë2m + 6 - m - 2úû
êë 4
4
- 2 úû
T

é -2
ê m +1
ê
m
-1
ÞA =ê
ê 2(m + 1)
ê 1
ê
ëê m + 1

DATADA –ĐHNL Tp HCM

-2
m +1
-1
2(m + 1)
1
m +1

m+3 ù
2(m + 1) úú
-m ú
4(m + 1) ú
-1 ú
ú
2(m + 1) úû

1

2. Dùng phép biến đổi sơ cấp
Nếu det(A)≠0 ta tính A-1 bằng các rút gọn ma trận [Anxn : In ] ® [ In : A-1] với I là ma trận đơn vị.
é1 3 2 1 ù
ê0 1 - 1 - 1ú
ú . Tính A-1
Ví dụ Cho A = ê
ê0 0 1
3ú
ê
ú
ë0 0 0 1 û
Giải
* Vì A là ma trận tam giác trên nên det(A)=1≠0 Þ tồn tại A-1
* Ta tìm A-1 bằng rút gọn theo dòng ma trận [A:I] sao cho A thành I thì I thành A-1
é1 3 2 1 1 0 0 0 ù
é1 0 5
4 1 - 3 0 0ù
ê
ú
ê
ú
0 1 - 1 - 1 0 1 0 0ú
0 1 - 1 - 1 0 1 0 0ú
ê
ê
[A : I]=
h1 ® h1 - 3h 2
ê0 0 1
ê0 0 1
3 0 0 1 0ú
3 0 0 1 0ú
ê
ú
ê
ú
ëê0 0 0 1 0 0 0 1ûú
ëê0 0 0 1 0 0 0 1ûú
é1 0 5
é1 0 0 - 11 1 - 3 - 5 0ù
4 1 - 3 0 0ù
ê
ú
ê
ú
0 1 - 1 - 1 0 1 0 0 ú h 2 ® h 2 + h 3 ê0 1 0 2 0 1
1 0ú
ê
®
ê0 0 1
3 0 0 1 0ú h1 ® h1 - 5h3 ê0 0 1 3 0 0
1 0ú
ê
ú
ê
ú
0 1ûú
ëê 0 0 0 1 0 0 0 1ûú
ëê0 0 0 1 0 0

é1
ê
0
®ê
ê0
ê
ëê 0

é1 0 0 0 1 - 3 - 5 11 ù
0 0 - 11 1 - 3 - 5 0ù
ú h3 ® h3 - 3 + h 4 ê
ú
1 0 2 0 1
1 0ú
0 1 0 0 0 1
1 - 2ú
ê
h 2 ® h 2 - 2h 4
=[I : A-1]
ê0 0 1 0 0 0
0 1 3 0 0
1 0ú
1 - 3ú
ú h1 ® h1 + 11h 4 ê
ú
0 0 1 0 0
0 1ûú
0
1 ûú
ëê0 0 0 1 0 0
é1 - 3 - 5 11 ù
ê0 1
1 - 2úú
-1
ê
ÞA =
ê0 0
1 - 3ú
ê
ú
0
1 û
ë0 0
Ta có thể rút gọn ma trận bằng cách nhân ma trận Cj như sau:
Xét ma trận A=[aij]. Để rút gọn cột j của ma trận A thành cột j của ma trận đơn vị ta dùng ma trận Cj
là ma trận đơn vị và ta thay cột j bằng cột j của A chia cho phần tử trụ là ajj ¹0 trừ ajj, sau đó đổi dấu
các phần tử trên cột j khác vị trí hàng j, cột j: (C j ) kj = cột j ¯
é
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
Cj...
DATADA –ĐHNL Tp HCM 1
MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO
1. Dùng ma trận phần phụ đại số
* Cho A
nxn
D=det(A) và D
ij
là định thức con của D bỏ đi hàng i cột j
* Ma trận A
nxn
khả đảo Û det(A)≠0
T
nnnn
n
n
AAA
AAA
AAA
A
A
ú
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ê
ë
é
=
-
L
MMMM
L
L
21
22221
11211
1
)det(
1
với A
ij
=(-1)
i+j
D
ij
Ví d: Cho ma trận
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
-=
402
20
321
mA . Tính A
-1
Giải
* Tính
44
24
2
240
20
321
402
20
321
)det( +=
--
-
=
--
-=-= m
m
mmA
* Nếu m= -1 thì det(A)=0 không tồn tại A
-1
* Nếu m≠ -1 thì det(A) ≠0 Þ A
-1
tồn tại, nên ta tính các phần phụ đại số A
ij
ú
ú
ú
ú
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ë
é
+
-
++
+
-
+
-
+
+
+
+
-
+
-
=Þ
-¹
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
-
--
+--
+
=
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ë
é
--+
--
-
+
=Þ
-=
-
=-=-=+=
-
=
=-=-==-=-=
=
-
==-=-=
-
=
-
-
)1(2
1
1
1
1
1
)1(4)1(2
1
)1(2
)1(2
3
1
2
1
2
)1(
244
22
6288
44
1
262
428
428
44
1
2
20
21
0
31
62
2
32
4
02
21
2
42
31
8
40
32
4
02
20
2
42
0
8
40
2
1
1
333231
232221
131211
mmm
m
m
mm
m
m
m
mm
A
mmm
m
m
mm
m
m
A
Am
m
Am
m
A
AAA
Am
m
A
m
A
T
Tính ma trận nghịch đảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính ma trận nghịch đảo - Người đăng: Nhật Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tính ma trận nghịch đảo 9 10 924