Ktl-icon-tai-lieu

tính mô hình etabs

Được đăng lên bởi vanthuxdct
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS

C¸C B¦íc c¬ b¶n dùng m« h×nh.
D÷ LIÖU BμI TO¸N:
Mét c«ng tr×nh d©n dông gåm 15 tÇng vμ 1 tÇng hÇm. Gi¶ thiÕt t−êng g¹ch
x©y trªn tÊt c¶ c¸c dÇm, t−êng dμy 200, chiÒu cao cña tÇng lμ 3,5m, tÇng hÇm 3,0m.
Ho¹t t¶i toμn phÇn ptp=200kG/m2, ho¹t t¶i sμn m¸i ptp,m¸i=75kG/m2. Chän s¬ bé
kÝch th−íc tiÕt diÖn sμn 15cm, kÝch th−íc dÇm ®−îc thÓ hiÖn trªn h×nh. Cét tõ TÇng
Base ®Õn TÇng 2 lμ b=80cm, h=80cm, TÇng 3 ®Õn TÇng 5 lμ b=70cm, h=70cm,
TÇng 6 ®Õn TÇng 8 lμ b=60cm, h=60cm, TÇng 9 ®Õn TÇng 11 lμ b=50cm,
h=50cm, TÇng 12 ®Õn TÇng 15 lμ b=40cm, h=40cm. Cét trôc 1-B3 vμ 5-B3 tõ
TÇng Base ®Õn TÇng 15 lμ b=30cm, h=30cm. T−êng chÞu lùc dμy 25cm. DÇm ®i
qua cét kÝch th−íc b=30cm, h=60cm. DÇm cßn l¹i kÝch th−íc b=25cm, h=40cm.

7500

7500

D

2000

C
3600

24000

B3
B2

B1

2000

B2'

B4

9000

400 1200 400
2000

5000

B3'

1500 10001000 1500

B5

7500

7500

B

A
3900

1600

2000

7500

7500

7500

7500

7500

2000

1600

3900

7500

30000

1

1'

1''

2

3

4

4'

4''

5

MAËT BAÈNG COÂNG TRÌNH

A. tÝnh to¸n t¶i träng:
TÜnh t¶i c¸c líp cÊu t¹o t¸c dông lªn b¶n sμn: gåm G¹ch men, V÷a lãt, V÷a
tr¸t trÇn... ∑gs=152kG/m2. Träng l−îng b¶n th©n dÇm, sμn, cét, v¸ch ch−¬ng tr×nh
tù tÝnh.

Tr−¬ng Thμnh Nh¬n

1

thanhnhonxd@yahoo.com

Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS
TÜnh t¶i (DEAD)
-T¶i träng do t−êng x©y trªn dÇm:

gt = n.bt .ht .γ t = 1,1 × 0,2 × (3,5 − 0,6) × 1800 = 1148,4( kG / m )

Ho¹t t¶i (LIVE)
Ho¹t t¶i sμn: pstt = n. ptp = 1,2 × 200 = 240(kG / m 2 )
Ho¹t t¶i sμn m¸i: pstt. m ¸ i = n. ptp. m ¸ i = 1,3 × 75 = 97,5(kG / m 2 )
C¸c t¶i träng kh¸c truyÒn vμo khung: T¶i träng cÇu thang, hå n−íc m¸i (nÕu
cã)...
B. TÝNH TO¸N D¹NG DAO §éng:
-Dïng vËt liÖu bª t«ng B25 - M¸c350 cã m«®un ®μn håi E = 3,0e6 T / m 2
-“Thμnh phÇn ®éng cña t¶i träng giã t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh lμ lùc do xung vËn
tèc giã vμ lùc qu¸n tÝnh cña c«ng tr×nh g©y ra. Gi¸ trÞ cña lùc nμy ®−îc x¸c ®Þnh
trªn c¬ së thμnh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã nh©n víi hÖ sè cã kÓ ®Õn ¶nh h−ëng
cña xung vËn tèc giã vμ lùc qu¸n tÝnh cña c«ng tr×nh.”
-Gi¸ trÞ khèi l−îng tËp trung ë c¸c møc trong s¬ ®å tÝnh to¸n (khèi l−îng phÇn
tö thø j cña c«ng tr×nh) b»ng tæng gi¸ trÞ c¸c khèi l−îng cña kÕt cÊu chÞu lùc, kÕt
cÊu bao che, trang trÝ, khèi l−îng cña c¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh (m¸y c¸i, m«t¬, thïng
chøa, ®−êng èng...), c¸c vËt liÖu chøa (chÊt láng, vËt liÖu rêi...) vμ c¸c khèi l−îng
kh¸c.
-Khi kÓ ®Õn c¸c khèi l−îng chÊt t¹m thêi trªn c«ng tr×nh trong viÖc tÝnh to¸n
®éng lùc t¶i träng giã, cÇn ®−a vμo...
Tr×nh tù dùng m« h×nh trong ETABS
C¸C B¦íc c¬ b¶n dùng m« h×nh.
D÷ LIÖU BμI TO¸N:
Mét c«ng tr×nh d©n dông gåm 15 tÇng vμ 1 tÇng hÇm. Gi¶ thiÕt têng g¹ch
x©y trªn tÊt c¶ c¸c dÇm, têng dμy 200, chiÒu cao cña tÇng lμ 3,5m, tÇng hÇm 3,0m.
Ho¹t t¶i toμn phÇn p
tp
=200kG/m2, ho¹t t¶i sμn m¸i p
tp,m¸i
=75kG/m2. Chän s¬ bé
kÝch thíc tiÕt diÖn sμn 15cm, kÝch thíc dÇm ®îc thÓ hiÖn trªn h×nh. Cét tõ TÇng
Base ®Õn TÇng 2 lμ b=80cm, h=80cm, TÇng 3 ®Õn TÇng 5 lμ b=70cm, h=70cm,
TÇng 6 ®Õn TÇng 8 lμ b=60cm, h=60cm, TÇng 9 ®Õn ng 11 lμ b=50cm,
h=50cm, TÇng 12 ®Õn TÇng 15 lμ b=40cm, h=40cm. Cét trôc 1-B3 vμ 5-B3
TÇng Base ®Õn TÇng 15 lμ b=30cm, h=30cm. Têng chÞu lùc dμy 25cm. DÇm ®i
qua cét kÝch thíc b=30cm, h=60cm. DÇm cßn l¹i kÝch thíc b=25cm, h=40cm.
7500 2000 1500 10001000 1500 2000 7500
7500 9000 7500
24000
D
C
B5
B
A
B4
B3
B2
B1
3900 1600 2000 7500 7500 2000 1600 3900
7500 7500 7500 7500
30000
1 1' 1'' 2 3 4 4' 4'' 5
MAËT BAÈNG COÂNG TRÌNH
400 1200 400
2000
3600
5000
B3'
B2'
A. tÝnh to¸n t¶i träng:
TÜnh t¶i c¸c líp cÊu t¹o t¸c dông lªn b¶n sμn: gåm G¹ch men, V÷a lãt, V÷a
tr¸t trÇn... g
s
=152kG/m2. Träng lîng b¶n th©n dÇm, sμn, cét, v¸ch ch¬ng tr×nh
tù tÝnh.
Tr¬ng Thμnh Nh¬n 1 thanhnhonxd@yahoo.com
tính mô hình etabs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính mô hình etabs - Người đăng: vanthuxdct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
tính mô hình etabs 9 10 340